Подмярка 1.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 предоставя възможност за професионално обучение и придобиване на умения от земеделските и горски стопани.

Тази подмярка е от изключителна важност  за земеделските и горски стопани  и  на заетите лица в техните стопанства , които чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп на знания и информация в областта на селското и горското стопанство  ще могат да повишат своята конкурентноспосоност и ресурсна ефективност, ще подобрят екологичните показатели на стопанствата си. Реализираните по подмярката проекти ще спомогнат за устойчивата икономика на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ  е 100% от допустимите разходи по проекта, не се изисква съфинансиране от страна  на кандидата.

Професионалното обучение ще се осъществява чрез провеждане на курсове и семинари.

Курсовете могат да бъдат :

  • краткосрочни с продължителност до 30 учебни часа
  • дългосрочни с продължителност до 150 учебни часа
  • специализирани с продължителност до 100 часа за придобиване на правоспособност за работа със горска и земеделска техника

Семинари:

  • с продължителност от 8 учени часа
  • с продължителност 18 учебни часа

За всеки курс или семинар се представя подробна учебна програма, разработена от обучаващата организация.

За безвъзмездна финансова помощ по тази процедура могат да кандидатстват Висши училища,Професионални гимназии  и Центрове за професионално обучение, които предоставят трансфер на знания чрез курсове и обучения.

Гергана Цветанова