През април 2018 г. ще бъде отворена подмярка 6.4.1 „Инвестиции и подкрепа на неземеделски дейности“. Предвиденият бюджет за инвестиции в развитие на туризма и на услугите във всички сектори, производството на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление и развитие на занаятите е до левовата равностойност на 100 млн. евро. Допустими кандидати за тази подмярка са земеделски стопани или микропредприятия, които може да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизпиданията, както и физическите лица, регистрирани по Закона за занаятите.

До 75% е предвиденото съфинансиране, минималния размер на отпуснатите средства е 10 000 евро, а максималният – 200 000 евро. Това става ясно от проектът на Индикативна годишна програма за 2018 г. На ПРСР, който е публикуван на сайта на МЗХГ.

През февруари е предвидено да бъде отворена подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. Заложеният бюджет за 2018 г. е 6 500 000 евро. За финансиране могат да кандидатстват одобрени местни инициативни групи. Средствата може да се използват за подготвителни дейности по проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество, както и за дейности за сътрудничество н рамсите на страната или проекти за сътрудничество между територии в две или повече държави членки или с територии в трети страни. Допустимите са разходите за изследвания и пазарни проучвания, за реализиранетона на промоционални и маркетингови компании, за публикации в медиите и др. Размерът на финансиране е следният – за подготвителна помощ: левовата равностойност на 10 000 евро за проекти за вътрешнотериториално сътрудничество и на 25 000 евро за проекти за транснационално сътрудничество. За изпълнение на проекти за сътрудничество: левовата равностойност на 100 000 евро за транснационално сътрудничество и на 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество.

Две подмерки с прием през март

През март се отварят други две подмерки – 7.3, която е за широколентова инфраструктура и 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата“. Бюджетът на втория прием за подмярка 7.6 може да бъде до левовата равностойност на 15 млн. евро в зависимост от остатъчния бюджет след сключване на договорите по първия прием. Получатели на финансиране може да бъдат местните поделения на вероизповеданията, а отпуснатите средства може да се използват за възстановяване, реставрация, ремонт или реконструкция на сгради с религиозно значение.

От май до юли ще бъде приемът на проекти по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“. За лятото е предвиден приемът по подмярката за професионалното обучение и придобиване на умения, с отпуснатите средства, по която ще се правят курсове за обучение и семинари. Общият размер на бюджета по подмярка 1.1 е до левовата равностойност на 8 млн. евро.

За септември догодина остава подаването на документи по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура“, за която е предвиден бюджет от 10 млн. евро.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук