Методиката покрива всички световни стандарти по некомпетентност, неграмотност и малоумие на всички държавни чиновници. Прочетете и документа и ще разберете какво ме тревожи.

Ето статия обобщаваща въпросната методика: Методика линк
Настоящата методика е разработена от експерти на МЗХ, научни работници и специалисти от практиката, с цел определяне стойността на допълнителните разходи и пропуснати ползи за фермерите, отглеждащи ДПЖ по схемата за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към ДПЖ”

В схемата за подпомагане на сектор ДПЖ се предлагат осем мерки:
Като чета какво е заложено в тази методика се съмнямвам в познанията на тези „експерти” и служители на МЗХ. Това което е написано, показва само колко некомпетентни хора управляват сектора и по важнато е че няма грамотни експерти, които да го проверят и да не го допускат, защото все още има експерти които си разбират от професията. Авторите на тази методика видимо не са изучавали предмета Зоохигиена, където се изучават тези неща и те са залегнали като технологични изисквания при построяването на сградадата, иначе няма как да бъде въведена в експлоатация. Когато животнотите са затворени т.е. изолирани от външните условия основното нещо което трабва да им бъде подсигурено това е фронт за хранене и свободен достъп до вода. Авторите обаче са ги пропуснали и двете и са наблегнали на други неща, които сега ще коментирам.

А. Осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10% над задължителния стандарт;
Изпълнението на тази мярка изисква броят на отглежданите животни да бъде по-малък от максимално допустимия в нормативните документи. Това ще доведе до пропуснати ползи от страна на фермерите, отглеждащи ДПЖ. При 10% увеличаване на осигурената площ за овце и кози се увеличава от 1,4 кв.м. на 1,54 кв.м. При това положение броят на отглежданите животни на единица площ се намалява и примерно вместо възможните 10, на същата площ ще се отглеждат 9 броя животни.

Всички сгради са изградени така, че да изпълнят зоохигиенните норми за отглеждане и всяка сграда си има капацитет така, че тези 14 кв.см. на едно животно няма да са хоманизира производстивеният процес. Така заложени тези параметри обаче ще бъдат фатални за някой за да получи тези средства за хуманно отношение към ДПЖ.

Изчисляваните приходи са впечатляващи и показват нивото на компетентност на всички експерти взели участие в съставянето на този т.нар. държавен документ, по който ще проверяват фермерите. Приходите които са изчислени са желани от всички, но се разминават с реалността, а документа има задача да отчете реалностите и да помогне на фермерите. Съставилите документа трябваше да се направят труда да проверят каква е ср.млечност от овцете и козите и да видят, че тя е 32 литра. Трябвяше да попотат фермерите на кава цена им изкопуват млякото, която не е променяна от години и се движи от 0,8–1,3, така че такива доходи от мляко няма ка да се реализират. За дохода от реализиране на агнетата нещата са същите, защото никой не продава агнета на 28 кг., защото след 26 кг са в категорията шилета. Всички фермери продават т.нар. млечни агнета с живо тегло от 14 до 22 кг. И на цена 4,5–5,5 лв., така че и тук „експертите” се оказаха неподготвени. Няма как да си оставил агнето да бозае до 28 кг. Това значи, че е бозало 3–3,5 месеца и това зависи от породата и млечността на оцете. След това за 100–120 дни доен период да надоиш 200 литра което прави по 2 литра дневна млечност. Ей, де ги тия овце, бре! Защото аз не съм ги виждал. Явно че така е по лесно за смятане на бройка, но от роденита агнета има и женски които няма да се реализират и не носят никакъв догход на фермера. В приходната част не виждам приходи от вълна, а това е основна продукция при овцете, защото само от тях можем да я добием. Няма приходи от продажбата на бракувани овце 25% от стадото. И така като актуализираме получената продукция и цените ще видим, че приходите от една овца са 220–270 лева при разходи 274лв. Това показва, че от всяка овца сме на закуба с 4 лева. Ето това обяснява защо субсидиите, които получават за овцете, е печалбата от тази дейност. Това обяснава и защо фермерите не ги инвестират тези средства в производството, а си ги харчат за социалните нужди.
Приходите от едно животно са 200 кг. мляко х 1,40лв. = 280 лв., 1 агне 28 кг х 6,50 лв. = 182 лв. Всичко приходи за една година са 462 лв. от 1 животно.
Разходите по отглеждането на 1 животно са: за фураж – 144 кг. х 0,60 лв. = 86 лв., за силаж – 3 кг. по 180 дни х 0,08 лв. = 43 лв., за сено 1 кг. по 180 дни х 0,25 лв = 45 лв., за отглеждане на агне – 70 лв., за слама и други консумативи – 30 лв.
Общо разходи – 274 лв. за 1 животно.
Разликата между приходите и разходите за 1 овца/коза възлиза на 188 лв., които се разпределят на останалите 9 животни съответно по 20,89 лв. Тъй като една овца/коза са 0,15 ЖЕ, то за 1 ЖЕ се полагат 139,30 лв.
В случай, че отглежданите животните са повече, сумата се променя пропорционално.
Контролът по тази мярка ще се извършва на база на проверка на място.

Разсъжденията по разхадите за отглеждане направо ме объркаха тотално. Явно ,че „експертите” не са чували за фуражун баланс и неговата обезпеченост и са пресмятали някакви глупости, които не ги схващам какво ще проверяват и какви са нуждите от определен фураж. Концентрираният фураж е написан като „фураж” и на цена 60 ст., предвиден е и силаж но 90% от фермерите не хранят със силаж. За отглеждането на агнето не е придвиден фуражная баланс, а са предвидени общи разходи от 70 лева и такива за консумативи – 30 лева. Всички тези измислици са напълно излишни, понеже не показват фуражната обезпеченост. Тя не може да се смята по общата покрита площ и броя на овцете и каква е помощта ако животните остават недохранени и без наличие на вода в кошарите.

Б. Осигуряване целогодишно на оптимална температура и 10% по-ниски нива на концентрация на амоняк в помещенията за отглеждане на ДПЖ.
Изпълнението на тази мярка има за цел намаляване на вредното влияние на амоняка, който се отделя в помещенията, върху здравето и благосъстоянието на животните. За целта се полагат допълнителни грижи и разходи свързани със закупуване от фермерите на подходящи абсорбенти.
Контролът по тази мярка ще се извършва на база на предоставени документи за закупени абсорбенти.

Ей с тоя показател температура и амоняк направо ме разбиха. Коя е оптималната температура решава проверяващия. Ами ако той е по-зиморничав човек, може да прецени, че на овцете им е студено и да се разминете с парите от субсидии. Тези субективни оценки са сложени, за да ви държат в подчинение и зависимост. Оптималната температура има параметри, всичко се записва във ведомостите след измерване с термометър и се сравняват параметрите с действителността. Това е нормалният начин, а защо не е описано така в мерките, вие сами си го обяснете. За съдържанието на амоняк има допустими параметри, които също не се записани, мисля че беше 0,3%  на 1 кубически метър и за това са предвидени отдушници и вентилатори ако е нужно, за да се венвтилира помещението, но това не е записано в мерките, нищо че ще го отрегулирате със закупени адсорбенти.

В. Осигуряване на защита от инсекти (куликуиди)
При необходима площ от 1,4 кв. м за овца/коза-майка, при 180 дни оборно отглеждане са необходими 1,68 лв./бр. за ДДД за 6 мес. период (1,4 х 0,20 лв./кв. м х 6) или 11,26 лв./ЖЕ.

Г. Осигуряване на фураж, богат на влакнини (1кг сено/1ЖЕ на ден)
Осигуряването на 1 кг.сено допълнително на ЖЕ ще доведе до допълнителен разход за фермера в размер на 13,69 лв. на едно животно (0,15 кг. х 365 дни х 0,25 лв. = 13,69 лв/бр.). Това е сумата, с която следва да бъде компенсиран фермерът като за 1 ЖЕ са необходими 91,25 лв.

Вклюването на инсектите не може да бъде някакъв критерии за хоманно отноошение към животните но с тези 6 месеца оборен период направо ме РАЗБИХТЕ.Тази точка” Г „е направо изумителна и се чудя, защо е всичко това ,и какво отношение има към хуманното отношение, да им позсигуриш по 1кг.сено на ден за 6 месеца..Това е такава безмислица и мисля ,че е включена тази точка за да имат достатъчно основание да ви откажат плащането.

Д. Осигуряване на суха и удобна постеля за превенция на заболяванията на млечната жлеза и копитата при ДПЖ.
За осигуряването на суха и удобна постеля за животните е необходимо да се осигури допълнително 0,5 кг. слама на животно, което представлява 0,5 х 180 дни по 0,10 лв. = 9 лв/брой. За поддържане на постелята са необходими 3 часа разход на труд в повече на животно годишно. Постелята ще се сменя на 2 пъти годишно. При средна заплата 750 лв. и надница 3,13 лв./час, за 3 часа допълнителен труд годишно е необходима компенсация от 9,40 лв./ животно. Общият размер на компенсацията по тази мярка възлиза на 18,40 лв./брой или 123,28 лв./ ЖЕ.

Расъжденията за постелята са направо оргинални и ще трябва да си ги запиша.Абе хора ,ви влезали ли сте въопще в очарник да ми говорите за 6 месеца постеля и чистене на обора два пъти годишно.Тези глупости ще ви се смее всеки един овчар и няма да ви взема като проверяващи, а като туристи.

Е. Осигуряване на изкуствена светлина не по-малко от 11 часа на денонощие (при спазване на периодите за почивка при ДПЖ).
Изпълнението на тази мярка изисква увеличение на продължителността на осветление от минимум 8 часа (Наредба ………….) до 11 часа. С това разходите за осветление ще се увеличат с около 40%.
Реалните разходи за 8 часа осветление за овца/коза за 180 дни изискват 1440 часа светлина х 60 W, или общо 86,4 kW х 0,20 лв/ kW/ h средна цена, за което са необходими 17,80 лв./брой животно. Увеличението на продължителността на осветлението с 40% (от 8 до 11 часа) ще доведе до увеличаване на разходите със 7,12 лв. (17,80 лв. х 40% = 7,12 лв.) за 6 месечен период или 47,70 лв./ЖЕ.

Ако до точка Е имаше неграмотност и некомпетентност то в точка Е е съсредеточено всичко, което може да побере малоумието на една калинка. Точка Е се отнася за светлинен коефициент което незнайно защо го наричат осигуряване на изкуствена светлина и продължителност на светлинния ден до 11 часа на ден. Така написано показва, че нашите експерти смятат, че овцете се отглеждат като бройлери в помещения без прозорци и на изкуствено осветление. При наличието на прозорци в помещенията на овцете, през деня има необходимият светлинен коефициент според изискването, а ако започнем да им светим и през нощта с 60 вата крушка на овца – те ще станат като бройлерите. С увеличаване на светлинният ден от 8 на 11 часа, разходите за осветление ще нарастнат с 40%  и разходите за осветление за едно животно ще нарастнат със 7,12 и ще станат 25 лева за годината. Явно е, че експертите не знаят, че светлинния коефициент се измерва в лукс на квадратен метър, а не във вата на овца. По този начин написан в мерките, излича че за 500 овце трябва да имате 500 60-ватови крушки в кошарата. Явно експертите смятат, че овцете се нуждаят от по-дълъг светлинен ден, за да снасят повече яйца. Не виждам коя ферма ще отговори на така зададените мерки, изискванията са ненормални, а осветеността на помещението да се измерва с консумираната енергия е все едно да мериш с кантар, но не в кг, а в киловат часа. Просто главата не ми го побира.
Контролът по тази мярка ще се извършва на база вътрешна заповед за увеличаване на продължителността на светлинния ден от 8 на 11 часа, която е индивидуална за всяка ферма и се издава от собственика или управителя на фермата и от показанията на контролните уреди. Прилагането на мярката се доказва чрез горецитираната заповед и показанията на контролните уреди.

Ж. Осигуряване на свободно отглеждане на открито.
Подпомагането по тази мярка е свързано с осигуряването на достатъчно площ за паша на едно животно. За паша на една овца/коза, са необходими не по-малко от 2 дка пасище. Поради недостатъчната пасищна площ, животновъдите наемат такава на стойност 10лв./дка. За 1 животно са необходими 20 лв. годишно. За равномерното изпасване на пасищата е необходимо осигуряването на електропастир, който е на стойност 150 лв. на брой. При отглеждане на 10 животни, за едно са необходими 15 лв. за електропастир. Общата помощ е 35 лв. годишно за ЖЕ за 0,15 ЖЕ или за едно животно – 5,25 лв.

З. Осигуряване на закрита площ за ДРД на пасището
Осигуряването на закрита площ за животните на паша са необходими допълнителни разходи, с които следва да се компенсира фермерът. При отглеждане на 20 животни е необходимо построяването на заслон в размер на 56 кв.м., когато това се използва само когато се мери плънтостта на животни и натовареността на земята за брой животни на  хектар или на 1000 декара. Надявам се да не съм ви досаждал с този анализ но някой трябва да се събуди и да види ,че такива х 2,8. Минималните разходи за това са 170 лв. ЖЕ и 25,50 лв. за 0,15 ЖЕ.

Точка Ж и З няма дя ги коментирам, защото ми дойде в повече от тези глупости ,които са натворили тези „титани” на аграрната мисъл. До края на статията така и ми не стана ясно защо експертите постояно използват ЖЕ хора няма как да управляват сектора и да вървим към някаква промяна и СМЯНА НА МОДЕЛА В.НИКОЛОВ.

Със заложените по този начин показатели, вие никога няма да получите субсидии. Всички тези небивалици ще продължават докато не осъзнаем, че ние сме 83000 животновъди и лесно можем да се изправим и справим с тези неграмотници. 

н.с.І.ст. Й. Малджански

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук