whatsapp-image-2016-09-30-at-15-07-11Отследващатагодинащесеприлагатновисхемизаобвързанаподкрепа, в коитоособенакцентимапланинскотоживотновъдство.Товазявизаместник-министърътназемеделието и хранитеСвиленКостов, койтопроведесрещасъсземеделскипроизводителиотОбластСмолян в рамкитенакампанията „Подкрепямебългарското“.Той подчерта, че до момента планинското животновъдство не е отделянокатоприоритетенсектор. Заместник-министър Костов уточни, че не се предвиждат ограниченияза отглежданитеживотни, тъй като в планинскитерегиони е трудносформиранетонаголемифермиот повече от 200 говеда, както в равниннитетеритории. Прикравитеограничението е надпет и поддеветкрави в стопанство.„Смолян е регион с изключителнивъзможностизаразвитиенамлечното и меснотоговедовъдство, с екологичночистипродукти, коитомогатдаиматсвоятаспецифичнаниша в пазаранахранителнитепродукти“, каза още той.whatsapp-image-2016-09-30-at-15-04-49 whatsapp-image-2016-09-30-at-15-05-11

СвиленКостовподчерта, чецелтана кампанията „ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКОТО“, коятосепровежда в рамкитена 28-те областниграданаБългария, е дастимулира и даповишиинтересанапотребителитекъмстоките, произведениотроднитепроизводители. Наизложениетоприсъстваха и кметътнаградСмолянНиколайМелемов, зам.-областниятуправителТодорБозуков.23-ма местнипроизводителипредложихамесни и млечнипродукти, плодове и зеленчуци, яйца, билки, мед, олио и др.whatsapp-image-2016-09-30-at-15-08-51

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук