Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане промени в Закона на тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ). Целта на измененията е намирането на баланс между сегашната ситуация на пълна либерализация и тоталната регулация на пазара.

Промените предвиждат за първи път да започне структуриране на независим централизиран над-браншови орган (по модел на повечето европейски страни), който на вертикален принцип да обедини всички нива в сектор „Тютюн” – от производството до крайния продукт. Въвеждането на критерии за представителност на подобен орган създава възможност за регистрация на „Камара по тютюна”, която да бъде гарант за коректни отношения в сектора.

За справяне със задълбочаващата се тенденция за влошаване на качеството на произвеждания в България тютюн и невъзможност да се отговори на предизвикателствата на местния и световен пазар ще се адаптират механизмите за контрол при производство и търговия с тютюневи семена към единствения официално акредитиран орган – Изпълнителната агенция по апробация и семеконтрол. Също така, ще бъдат актуализирани и текстовете, касаещи експертите по тютюна и намесата им при независимото окачествяване на тютюна при изкупуване.

Предвижда се създаването на два нови регистъра – на производители и на търговци, с минимум критерии за включване в тях. С тяхното въвеждане ще се запълни липсата на навременна и точна информация за случващото се в сектора. Регистърът на тютюнопроизводителите ще включва информация относно сключените договори за изкупуване на тютюн за текущата изкупна кампания. Той ще съдържа данни за планирания по договор тютюн за изкупуване и за реално изкупените количества.

Производството на тютюн на територията на страната ще се извършва единствено и само от регистрирани лица, т.е. ангажиментът за вписване на информация по договора в регистъра ще бъде задължително.

Другият регистър – на търговците, ще съдържа основната информация за лицата, които се занимават с изкупуване на тютюн. За вписване в регистъра ще се заявяват както годишните програми за предвижданите количества, така също и производствените мощности.

Ще се акцентира и върху регистрацията на лицата, които търгуват с непреработен тютюн, предназначен за директна продажба.

ПРОЕКТ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ

(Обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г. и бр. 50 от 2012 г.)

 • 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
 1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Министърът на земеделието и храните провежда държавната политика в областта на тютюна.“

 1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Министърът на икономиката и министърът на финансите провеждат държавната политика в областта на тютюневите изделия.“

 1. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
 2. Създава се ал. 4:

„(4) Националната стратегия за развитие на тютюнопроизводството се разработва за период от 5 години.“

 1. Досегашната ал. 3 се отменя.
 • 2. След чл. 2 се създава глава първа „а“ с чл. 2а и 2б:

Глава първа „а“

КОМИСИЯ ПО ТЮТЮНА

Чл. 2а. (1) Към Областните дирекции „Земеделие” се създават комисии по тютюна, като постоянно действащ орган по въпросите, свързани с производството, окачествяването и изкупуването на тютюна.

(2) Министърът на земеделието и храните издава правилник за организацията и дейността на комисиите по тютюна и определя състава им, като в тях могат да се включват и научни институти.

Чл. 2б. Комисията по тютюна:

 1. разглежда молби, жалби и сигнали във връзка с окачествяване и изкупуване на тютюн;
 2. при спор във връзка с окачествяване на тютюн взема решения за извършване на окачествяване от експерти по окачествяване на тютюна;
 3. взема решения или отказ за вписване в регистъра на лицата имащи право да изкупуват тютюн.
 • 3. В чл. 3 думата „произвеждане“ се заменя с „производство на тютюневи семена, производство“.
 • 4. Член 4 се изменя така:

„Чл. 4. (1) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа регистър на земеделските стопани – тютюнопроизводители.

(2) Съдържанието на регистъра, редът за воденето му и условията и редът за вписване на земеделските стопани в регистъра, се определят в наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.

 • 5. Създават се нови чл. 5 и 6:

„ Чл. 5. (1) Производството на тютюн се извършва по технологични инструкции за производство, бране, сушене и производителска манипулация, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и храните.

(2) При производството на тютюн се използват сертифицирани семена с доказан произход, отговарящи на изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал.

(3) Производството на тютюневи семена се извършва от физически и юридически лица, получили разрешение по чл. 28, ал. 1 от Закона за посевния и посадъчния материал.

(4) Контролът за качеството, чистотата и произхода на тютюневите семена се гарантира от Министерството на земеделието и храните.

(5) Търговията на тютюневи семена се извършва съгласно Закона за посевния и посадъчния материал.

Чл. 6. Производството и съхранението на суров на тютюн се извършва от земеделски стопани – тютюнопроизводители, вписани в регистъра по чл. 4, ал. 1.“

 • 6. Член 7 се отменя.
 • 7. Член 8 се отменя.
 • 8. В чл. 9 се правят следните изменения:
 1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) При спор окачествяването на тютюна се извършва от експерт по окачествяване на тютюна към съответната комисия по тютюна след решение по чл. 2б, т. 2. Окачествяването се извършва в 5-дневен срок от поискването му.“

 1. Алинея 4 се изменя така:

„(4) При оспорване на окачествява по ал. 3 се извършва повторно окачествяване от тричленна комисия от експерти по окачествяване на тютюна към комисията по тютюна след решение по чл. 2б, т. 2. Повторното окачествяване е окончателно.“

 1. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Статутът на експертите по окачествяване на тютюна се урежда в наредба на министъра на земеделието и храните.“

 • 9. Член 10 се отменя.
 • 10. Създава се нов чл. 11:

Чл. 11. (1) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа публичен регистър на лицата, които имат право да изкупуват тютюн.

(2) Съдържанието на регистъра и редът за воденето му се определят в наредба на министъра на земеделието и храните.“

 • 11. В чл. 12, ал. 3 запетаята след думата „договора“ и думите „но не по-късно от 30 дни от датата на приемането на тютюна“ се заличават.
 • 12. В чл. 13 думата „Фирмите“ се заменя с „Лицата“.
 • 13. Създават се нов чл. 16 и чл. 16а – 16г:

Чл. 16. (1) Изкупуване на тютюн се извършва от физически и юридически лица, които:

 1. са вписани в регистъра по чл. 11 ал. 1;
 2. разполагат с подходящи обекти и съоръжения за съхранение на тютюн, гарантиращи качеството на тютюна при съхранение.
 3. са сключили договор за изкупуването на суров тютюн съгласно изиксванията на Закона за задълженията и договорите.
 4. сключените договори по чл. 16 ал. 1 т. 3 подлежат на вписване в регистъра по чл. 4, ал. 1.

(2) За вписване в регистъра по чл. 11 ал. 1, лицата подават до председателя на Комисията по тютюна към Областните диреции „Земеделие”, заявление по образец, към което прилагат заверени копия от:

 1. програма за прогнозни количества тютюн по сортови групи, които ще бъдат изкупени;
 2. документ за собственост или за право на ползване на обектите по чл. 16, т. 2.

(3) Заявлението и приложените документи по ал. 2 се проверяват от представител на Комисията по тютюна към Областните дирекции „Земеделие”. При установяване на непълноти председателят на Комисията по тютюна писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им.

(4) При неотстраняване на непълнотите по ал. 3 заявлението се оставя без разглеждане, за което председателят на Комисията по тютюна писмено уведомява заявителя.

(5) В 7-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите по ал. 3 представител на Комисията по тютюна извършва проверка на документите и проверка на място за съответствие с изискванията на ал. 1. т. 2.

(6) В 7-дневен срок от извършване на проверката по ал. 5 от предсатвители на комисията се изготвя писмено становище до председателя на комисията с предложение за вписване в регистъра на лицата имащи право да изкупуват тютюн или отказ.

Чл. 16а. (1) В три дневен срок от получаване на становището по
чл. 16, ал. 6 Председателя на комисията издава извлечение на лицето за вписване в регистъра на лицата имащи право да изкупуват тютюн или мотивирано отказва издаването му, когато не са изпълнени изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 2.

(2) Извлечението за изкупуване на тютюн е безсрочно и не може да се прехвърля на друго лице.

(3) Отказът по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Непроизнасянето в срока по ал. 1 не се счита за мълчаливо съгласие.

(5) Издаденото извлечение по ал. 1 се вписва в регистъра по чл. 11, ал. 1.

Чл. 16б. (1) В 7-дневен срок от настъпване на промяна в обстоятелствата, свързани с издаденото извлечение за вписване в регистъра на лицата имащи право да изкупуват тютюн, притежателят му подава до председателя на Комисията по тютюна заявление по образец, към което прилага документи, удостоверяващи промяната.

(2) Извлечението се преиздава при условията и по реда на чл. 16, ал. 3-4 и чл. 16а. Ако промяната е в обстоятелства, за които не е необходимо извършване на проверка на място, удостоверението се преиздава в 7-дневен срок.

Чл. 16в. Притежателите на извлечение за вписване в регистъра на лицата имащи прави да изкупуват тютюн са длъжни ежегодно до 1 октомври да подават в министерството на земеделието и храните програма за прогнозните количества тютюн по сортови групи, които ще бъдат изкупени през съответната изкупна кампания.

Чл. 16г. (1) Министърът на земеделието и храните по предложение на председателя на Комисията по тютюна със заповед заличава вписването за съответното лице в регистъра на лицата имащи право да изкупуват тютюн, когато с влязло в сила съдебно решение бъде установено, че съответно вписаното в регистъра лице не е спазило условията, предвидени в сключените от него договори за изкупуване на тютюн.

(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Заличаването на вписването се записва в регистъра по чл. 11, ал. 1.

 • 14. След чл. 16г се създава нова глава пета с нови чл. 17, 18 и 18а:

Глава пета

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОР ТЮТЮН

Чл. 17. Организации (юридически лица с нестопанска цел) на производители на тютюн, на преработватели на тютюн и на производители на тютюневи изделия могат да бъдат признати за представителни за сектор тютюн, когато отговарят на следните изисквания:

 1. обединяват най-малко 50 на сто от земеделските стопани – тютюнопроизводители, вписани в регистъра по чл. 4, ал. 1;
 2. годишният обем на преработената от членовете им продукция за последната година, е не по-малък от 50 на сто от общия обем преработена продукция в сектор тютюн;
 3. годишният обем на произведените от членовете им тютюневи изделия за последната година, е не по-малък от 50 на сто от общия обем произведени тютюневи изделия в сектор тютюн;
 4. имат регионални структури в не по-малко от 8 от областите на страната, в които традиционно се отглежда тютюн.

Чл. 18. (1) Признаването на представителност на организации по чл. 17 се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните.

(2) За признаване на представителност управителният орган на съответната организация подава заявление до министъра на земеделието и храните, към което се прилагат документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията по чл. 17.

(3)  В едномесечен срок от подаване на заявлението по ал. 2, министърът на земеделието и храните издава заповед за признаване на организация за представителна за сектор тютюн или прави мотивиран отказ, който се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 18а. Представителните организации по чл. 17:

 1. представляват и защитават интересите на своите членове пред органите на изпълнителната власт и местното самоуправление;
 2. представляват своите членове пред Министерството на земеделието и храните с право да подписват споразумения, съглашения и други документи;
 3. водят и поддържат регистър на своите членове и на дейностите, осъществявани от тях;
 4. дават становища и участват в работни групи за изготвяне проекти на нормативни актове, регулиращи обществените отношения в сектор тютюн;
 5. ежегодно предоставят на Министерството на земеделието и храните обобщена информация за изпълнение на изискванията по чл. 17 и информация за дейността си.
 • 15. В чл. 23 думата „папироси“ и думите „енфие и“ се заличават и накрая се добавя „тютюн за смъркане и тютюн за орална употреба“.
 • 16. В чл. 24, ал. 1 думите „регистрирани по Търговския закон и по Закона за кооперациите, както и чуждестранни лица, регистрирани по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на други държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и“ се заменят с „които са лицензирани складодържатели по Закона за акцизите и данъчните складове и са“.
 • 17. В чл. 25 се правят следните изменения:
 1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Изискванията към бандеролите, както и условията и редът за поставянето и отчитането им, се определят в Закона за акцизите и данъчните складове и актовете по прилагането му.“

 1. Алинеи 4, 5, 6 и 7 се отменят.
 • 18. В чл. 47, ал. 3 думите „ал. 1 и“ се заличават.
 • 19. В чл. 52, т. 2 думите „чл. 4“ се заменят с „чл. 6“.
 • 20. В § 1 от допълнителната разпоредба т . 4 се изменя така:

„4. „Тютюневи изделия“ са всички изделия, които могат да бъдат използвани от потребителите и са съставени, дори частично от тютюн:

а) цигара – цилиндрично тяло от тютюн, чиято консумация се извършва чрез процес на горене и което е подробно определено в Закона за акцизите и данъчните складове;

б) пура – цилиндрично тяло от тютюн, чиято консумация се извършва чрез процес на горене и което е подробно определено в Закона за акцизите и данъчните складове

в) пурета – вид малка пура, която е подробно определена в Закона за акцизите и данъчните складове;

г) тютюн за ръчно свиване на цигари – тютюн, който потребителите могат да използват за направата на цигари;

д) тютюн за лула – нарязан тютюн, чиято консумация се извършва чрез процес на горене, и който е предназначен изключително за употреба в лула;

е) бездимно тютюнево изделие – тютюнево изделие, чиято консумация не се извършва чрез процес на горене, включително тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане и тютюн за орална употреба;

ж) тютюн за дъвчене – бездимно тютюнево изделие, предназначено изключително за дъвчене;

ж) тютюн за смъркане – бездимно тютюнево изделие, което се поема през носа;

з) тютюн за орална употреба – всички изделия, предназначени за използване през устата, с изключение на предназначените за вдишване или дъвчене, съставени изцяло или частично от тютюн, на прах или на отделни частици или каквато и да е комбинация от тези форми, и по-специално тези, представени в пликчета дози или в порести пликчета;

МОТИВИ към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия

В рамките на досега действащата Обща селскостопанска политика регламентацията на сектор „Тютюн” се извършваше с Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“). На този принцип до момента бяха заложени всички регламентации и промени в националното законодателство за управление на този сектор. До посоченото приравняване към условията на обща организация на пазарите за културата тютюн се започва от месец април 2004 г. когато съветът на ЕС по земеделие и рибарство взема решение за реформа на сектор „Тютюн”, която е в съответствие с принципите на реформата на ОСП от 2003 г. Следва да се отбележи, че тази реформа се извършва преди членството на България в ЕС и страната ни не е участвала в дебатите по проблематиката, но в настоящия момент е задължена да прилага изцяло договореностите, постигнати в сектора.

Отчитайки тясната взаимна свързаност и взаимодействие между тютюнопроизводството и икономическата, социална и институционална среда в страната, главната стратегическа цел на България в тази област до 2020 г. следва да бъде формулирана по начин, който да създаде предпоставки, първо, за устойчиво развитие на този сектор, второ, да подкрепи съществуването на местните общности изградени от дребни земеделски производители в икономически уязвими области на страната.

Посочените комплексни взаимоотношения в този сектор налагат крайна необходимост от директна намеса във всеки един от процесите на този отрасъл. Очакванията за централизиран контрол са обвързани с нагласите на 2/3 от заетите в сектора и на практика поставят централните държавни органи в позиция на невъзможност да отговорят, адекватно, на всяко едно от тези изисквания предвид членството на страната в ЕС и поетите ангажименти при изпълнение решенията за реформи в сектор тютюн на общоевропейско ниво.

Конкретен пример тук са: определяне на минимални изкупни цени за килограм суров тютюн, определяне на начало и край на изкупната кампания, въвеждане на задължителни договори за изкупуване тютюн, безпристрастна намеса от страна на държавата по отношение тяхното неспазване, намеса при определяне на качеството на изкупения тютюн, въвеждане на задължения към лицата занимаващи се с търговия на този вид продукция, които на практика противоречат от една страна на свободните за това пазарни взаимоотношения от друга генерират ненужно тежка и чувствително скъпа административна тежест.

С предлагания ЗИД на ЗТТИ за първи път се въвеждат основи за създаване на независим централизиран над браншови орган (по модел на повечето европейски страни), който на вертикален принцип да обедини всички нива от производството до крайния продукт в сектор „Тютюн”. Въвеждането на критерии за представителност на подобен орган създават възможност за регистрация на „Камара по тютюна”, която да се яви за предстоящата изкупна кампания гарант и директен участник по отношение на изработката на отговори на поставените въпроси без това да противоречи на каквито и да било поети държавни ангажименти за това.

Изхождайки от тази позиция и технологичното време за създаване на подобен орган, необходимостта от промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия придобива приоритетна цел.

Следва да бъде отчетено, че с последните изменения на Закона за тютюна и тютюневите изделия и въведената пълна либерализация на взаимоотношенията в производството и търговията с първична земеделска продукция предназначена за производството на акцизни стоки, каквато е тютюна на практика се създадоха редица диспропорции в пазарната верига и значителна неравнопоставеност между отделните оператори на всички нива в сектора. Липсата на механизми за управление на риска и информация за случващото се в производствения потенциал, както и отсъствието на регламентирани минимум задължения от страна на производители и търговци в сектора поставиха производството на тютюн в крайно неконкурентно способна за развитие среда. Задълбочава се и тенденцията за влошаване на качеството на произвеждания в България тютюн и невъзможност да се отговори на предизвикателствата на местния и световен пазар, което е и единствената трайно отчетена тенденция за последните 15 г.

С предлаганите промени в предлагания Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия се цели да бъдат въведени системи за коригиране на посочените по-горе промени в посока отговаряща на заложената пред сектор тютюн цел за устойчиво развитие, без това пряко или косвено да противоречи на принципите за обща организация на пазарите на земеделски стоки и услуги както и на тези за свободната търговия.

На първо място в предлагания ЗИД се разграничават ясно функциите и правомощията на компетентните ведомства: Министерство на земеделието и храните, Министерството на икономиката и енергетиката и Министерство на финансите. Адаптират се механизмите за контрол при производство и търговия с тютюневи семена към единствения официално акредитиран орган на страна за това – Изпълнителна агенция по апробация и семеконтрол.

Създават се два нови регистъра по отношение на производители и търговци в сектора с минимум критерии за включване в тях. С тяхното въвеждане на практика се запълва голяма празнота по отношение на информацията за случващото се в сектора. Акцентира се реално на слабости в производството, осветляват се лицата занимаващи се търговия на суровина предназначена за производство на акцизни стоки и минимум изисквания към тях за подобен род дейност на територията на страната. Актуализират се текстовете по отношение на експертите по тютюна и намесата им по отношение независимото окачествяване на тютюна при изкупуване.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук