На кръгла маса в БТПП бе обсъден Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата. Участие взеха представители и експерти в областта на тържищата и стоковите борси и фирми, а от страна на държавните институции – от Министерството на земеделието и храните, Българската агенция за безопасност на храните /БАБХ/ и Комисията за защита на потребителите /КЗП/.

 

По време на дискусията беше изразена позиция от необходимостта за запазването на регулацията в бранша, която би следвало да се осъществява от независим държавен орган. В тази връзка предложението в законопроекта – Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/, да бъде закрита и нейните функции да бъдат прехвърлени в звено на Министерството на икономиката и енергетиката – не беше подкрепено от участниците на кръглата маса.

 

В хода на обсъждането акцент бе поставен и върху необходимостта от усъвършенстване на нормативната уредба в Закона за стоковите борси и тържищата в насока на по-точното дефиниране функциите на Комисията.

 

Главният изпълнителен директор на Софийска стокова борса АД Васил Симов и изпълнителният директор на Съюза на търговците на храните в България Александър Йоцев  изразиха категоричната си позиция за запазване на Комисията, особено в период, в който държавата се бори с нерегламентирания внос на стоки, за много от които липсва и информация за произход и качество.

 

Васил Симов подчерта, че държавната комисия не само трябва да бъде запазена, но и доразвита  като функции. „Ако няма държавна специализирана институция в България много трудно може да се осъществява контрол върху дейността на самозваните стокови борси и самозваните тържища“, уточни той.

 

БТПП е един от инициаторите за създаването на Софийска Стокова борса АД, в период когато се поставяха основите на пазарната икономика в България след промените. „БТПП е много внимателна, когато се предлагат промени в закони, свързани с важни елементи от пазарната икономика, като стоковите борси и тържищата – сфера, която е неотменима част от една добре функционираща пазарна икономика“, коментира председателят на БТПП Цветан Симеонов. В промените БТПП вижда добро намерение да се ограничат бюджетните разходи. Но тази цел поставя и редица въпроси: дали Комисията в тези си мащаби ще може да бъде равностойно заменена от отдел в МИЕ; дали независимостта, която навсякъде се търси при формирането на комисиите, контролиращи стоковите борси и тържищата, ще бъде постигната; дали в рамките на едно министерство – което и сега е с мащабни функции – тази дейност няма да остане на малко по-заден план.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов увери, че становищата, които бяха представени на кръглата маса, ще бъдат обобщени от експерти на Палатата, след което ще бъдат депозирани в компетентните институции – и по-специално в МС. БТПП разчита, че предложенията на бизнеса ще бъдат взети под внимание.

 

На проведената след кръглата маса пресконференция, въпросите бяха ориентирани към ефективността от съществуването на Комисията и дали съществува дублиране на функции с други държавни органи. Председателят на Комисията Едуард Стойчев очерта демаркационната линия между правомощията на Комисията по стокови борси и тържища /ДКСБТ/ и останалите държавни институции. Бе изяснен и въпросът дали санкционната политика на ДКСБТ не е насочена към събиране на глоби с цел осигуряване на средства за издръжката на самата Комисия, като беше ясно заявено, че средствата от глобите постъпват директно в държавния бюджет и самата Комисия не ги ползва. На пресконференцията беше отново повторена тезата за необходимостта от запазване на независимата роля на ДКСБТ, както и съмнение относно възможностите на МИЕ да поеме още една административна функция наред с ресорните си дейности – икономика, енергетика и туризъм.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук