Експерти от Изпълнителна агенция по горите и Регионална дирекция по горите – Смолян извършиха проверка в района на дейност на ТП ДГС „Широка лъка” при ЮЦДП гр. Смолян. Целта й бе установяване на законността на дейностите, свързани с изграждане на съоръжения и разширяване на ски писти от „Пампорово“ АД, касаещи сечи и строителство в горски територии.

Констатирано е, че е маркирана и проведена сеч, различна от предвидената в горскостопанския план и разрешена с издадените позволителни. Незаконно са ползвани горски територии, като е осъществено изкореняване на пъни, изкопно-насипни дейности и подравняване на терена, с което са разширени ски пистите и е променено предназначението им.

При направената проверка е установено, че изградената нова въжена линия върху съществуващо трасе на ски влек „Помагалски”, собственост на „Пампорово” АД, е в нарушение на разпоредбите на Закона за горите.

Установено е и строителство по протежение на цялата дължина на ски писта „Европейска” – от връх „Снежанка” до м. „Двата моста” на съоръжение за изкуствен сняг, като част от съоръжението попада в държавна горска територия и е изградено в нарушение на разпоредбите на Закона за горите. 

За всички констатирани нарушения, Регионална дирекция по горите (РДГ) – Смолян е сигнализирала Районна Прокуратура – гр. Смолян и Регионален отдел „Национален строителен контрол” – Смолян.

Със заповеди на РДГ-Смолян са обезсилени всички позволителни за сеч и дейността в съответните горски територии е спряна.

Предприети са действия по образуване на административно-наказателни производства на всички лица, отговорни за извършване на нарушенията.

Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите са предприели съответните мерки и действия, които са в тяхната компетенция.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук