От началото на м. юни 2013г в работните формати към Съвета на Европейския съюз започнаха дискусии по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на разпоредби за управлението на разходите във връзка с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях и във връзка със здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005, на Директива 2009/128/ЕО и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета.

Проектът на регламент можете да откриете тук:

[info]РЕГЛАМЕНТ ФИНАНСИРАНЕ[/info]

През последните години Комисията, по-точно ГД „Здравеопазване и потребители“ направи преглед на политиката на ЕС за здравеопазването на животните, хуманното отношение към животните, здравето на растенията, растителния репродуктивен материал, безопасността на храните и фуражите и официалния контрол, които са в основата на ефективното изпълнение на тези политики.

На 29 юни 2011г. Европейската комисия представя своето предложение за многогодишна финансова рамка (МФР) за годините 2014 – 2020, което е изменено на 6 юли 2012 г. Като взима предвид заключенията на Европейския съвет от 7 – 8 февруари 2013г, Комисията предлага за разходите в областта на храните и фуражите за целия период 2014 — 2020г да бъде заделена максимална сума в размер на 1 891,936 млн. евро. С проекта на регламент се цели да се осъвременят финансовите разпоредби в тази област.

Основната действаща понастоящем финансова правна уредба, използвана за финансирането на тези области, са Решение 2009/470/ЕО на Съвета по отношение на ветеринарните програми за ликвидиране на болести и зоонози и ветеринарните спешни мерки, Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на фитосанитарните мерки и Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на финансирането на мерки във връзка с официалния контрол. Допълнителни специфични финансови разпоредби съществуват в Регламент (ЕО) № 396/2005 относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход, Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, Директива 2009/128/ЕО за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди, както и в редица други директиви на Съвета, свързани със здравето на животните и растенията.

Тези приемани на различни етапи разпоредби не съответстват на някои разпоредби на Финансовия регламент и са твърде сложни. Те са изменяни с времето и е необходимо да бъдат опростени. Това дава възможност да се заменят съществуващите понастоящем финансови разпоредби в множество законодателни актове с една-единствена, ясна и съвременна финансова уредба, с която да се оптимизира въвеждането и функционирането на финансовото управление на разходите в областта на храните и фуражите. По-специално структурите на финансовото управление ще бъдат опростени въз основа на ясни цели и показатели. Процентите за финансиране също ще бъдат по-ясно определени и по-опростени.

Предложението е част от пакета от законодателни актове „По-здрави животни и растения и по-безопасна хранителна верига“, в който са включени предложения относно: политиката за здравеопазването на животните, растително здравния режим, режима за производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал от селскостопански, зеленчукови, горски, овощни, лозови и декоративни видове.

Тъй като прегледът на тези политики продължава от известно време насам, в подкрепа на всяка от тях е изготвена отделна оценка на въздействието, а отделните им елементи са подложени на задълбочено обсъждане със заинтересованите страни по време на редица форуми за консултация.

По принцип се смята, че ползите от финансовата подкрепа на ЕС за безопасността на храните, здравеопазването на животните, здравето на растенията и официалния контрол значително надхвърлят предоставените средства и че действащата система работи сравнително добре. Преразглеждането обаче на цялостната МФР и на отделните политики представлява възможност да се прецени как действащата система може да бъде подобрена, както и да бъде свързана по-ефективно с целите на Комисията и на ЕС, включително целите на стратегията „Европа 2020“.

Правното основание за съфинансирането от страна на ЕС на огромното мнозинство от дейности в тази област е един от следните три законодателни акта: Решение 2009/470/ЕО на Съвета, Директива 2000/29/EО, Регламент (ЕО) № 882/2004.

Понастоящем различните финансови разпоредби са включени в няколко различни законодателни инструменти. Това само по себе си може да бъде объркващо и трудно и да създаде административна тежест за държавите членки, които се опитват да разберат законодателството.

Понастоящем съществуващата неяснота относно процентите на финансиране поражда голяма несигурност за държавите членки, когато планират програмите си. Много от административните процедури за получаване на одобрение на дадена програма и изплащане на финансирането са твърде сложни. В настоящите финансови разпоредби не са заложени най-ясните и последователни цели и показатели, поради което програмите не винаги могат да бъдат последователно оценявани и подобрявани. Определението на допустимите мерки и свързаните с тях разходи не е достатъчно ясно и просто. Допустимите мерки и процентите на финансиране са разпръснати в различни регламенти.

Настоящите инструменти не са насочени в достатъчна степен към гарантиране на постигането на целите за безопасност на храните.

Между август и септември 2012г генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“ на ЕК е изготвила оценка на въздействието. Оценката на въздействието (на английски език) и Обобщение на Оценката на въздействието можете да намерите тук:

[info]ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО[/info]

С предложението за регламент се определят обхватът и целите на разходите в областта на храните и фуражите при определен таван в размер на максимум 1 891,936 млн. евро по текущи цени. Заложените цели са постигане на висока степен на безопасност на храните и на системите за производство на храни, на по-висок здравен статус на животните и хуманно отношение към тях, откриване и ликвидиране на вредители, както и осигуряване на ефективно прилагане на официалния контрол. За поставените цели са определени съответни показатели.

С разходите, попадащи в обхвата на предложението за регламент, се цели да се осигури добро здраве на хората, животните и растенията по цялата хранителна верига и в свързаните с това области, както и висока степен на защита на потребителите и околната среда, като същевременно се даде възможност на хранителната промишленост на Съюза да работи в среда, благоприятстваща конкурентоспособността и създаването на работни места.

В регламента също така се определя кои мерки и разходи са допустими. Процентите на финансиране при предоставяне на безвъзмездни средства са определени по по-рационален начин. Стандартният процент на финансиране е определен на 50 % от допустимите разходи, като при определени условия може да бъде увеличен до 75 и до 100 %. За да се избегне административната тежест при управлението на микропрограми, в предложението за регламент се определя минимална сума на безвъзмездните средства — 50 000 EUR.

С регламента също така при определени обстоятелства се предвижда достъп до резерва за кризисни ситуации в селскостопанския сектор.

По отношение на здравето на растенията, с цел да се защити ЕС от вредители, свързани, inter alia, с глобализацията на търговията и изменението на климата, финансово участие на Съюза ще може да се предоставя и за програми за наблюдение на наличието на вредители, както и за фитосанитарни мерки за подкрепа, предназначени за най-отдалечените територии на държавите членки.

С регламента се предвижда също възможност да се предоставя подкрепа за референтните лаборатории на Съюза и за проекти, насочени към подобряване на ефективността и ефикасността на официалния контрол.

За по-голяма яснота и прозрачност в предложението за регламент се определят процедурите за представяне и оценяване на годишните и многогодишните програми за контрол, както и процедурата за изготвяне или актуализиране на списъка с болести по животните или с вредители по растенията, във връзка с които е допустимо съфинансиране.

Процедурите за финансиране в тези области са опростени. По-специално значително ще намалее броят на решенията, които трябва да бъдат приемани от Комисията. Така например, Комисията вече няма да взема решенията за възстановяване на направените разходи.

Предвижда се Регламентът да се прилага от 1 януари 2014г.

Вашите коментари и становища по проекта на регламент може да изпращате в дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните” на МЗХ и на електронен адрес: PMonevska@mzh.government.bg

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук