Интензивното производство, каквото е зеленчукопроизводството се съпровожда с ръст на общите енергийни разходи и е енергиен проблем в световен мащаб. През последните години в някои от страните с развито производство на зеленчуци, и в нашата страна се провеждат изследвания за редуциране на енергийните разходи, вкл. и чрез оптимизиране на количествата на химичните продукти, притежаващи висок енергиен еквивалент.

В Института по зеленчукови култури “Марица”, Пловдив са анализирани енергийните разходи за производство на основни зеленчукови култури и са проведени изследвания за редуцирането им чрез прилагане на нови технологични решения. Приложението на биопродукти за поддържане на почвеното плодородие е едно от тях.

При отглеждане на полски домати и пипер тип Капия с нова схема на торене, при която като добавка към редуцирано минерално торене са използвани 6 вида биопродукти (органични и бактериални торове) с търговски наименования Лабин Аминоацидос 24% – 9,00 L/ha с енергиен еквивалент 26,82 MJ/ha, Био 1 – 1,65 L/ha с енергиен еквивалент 1,29 MJ/ha, Текамин макс – 2,00 L/ha с енергиен еквивалент 5,96 MJ/ha, Агрифул – 40,00 L/ha с енергиен еквивалент 119,20 MJ/ha, Хумустим – 0,4 L/ha с енергиен еквивалент 1,19 MJ/ha и Вермикомпост – 7000 L/ha с енергиен еквивалент 5147,06 MJ/ha. При доматите минералното торене е с норма N20P16K14 с общ енергиен еквивалент 15731,60 MJ/ha, а при пипера – с норма N18P14K16 с общ енергиен еквивалент 14338,40 MJ/ha). Посевите са третирани съгласно препоръките на фирмата – производител или вносител на биопродукта.

В таблица 1 е представена структурата на добивите. Получените резултати показват, че стандартният добив от домати е най-висок при минералното торене – 38425,0 kg/ha, при използване на биопродуктите добивите са по-ниски с 6,33% до 15,85%. Стандартният добив от пипер също е най-висок при отглеждане с минерално торене – 25900,0 kg/ha. При използването на биопродуктите стандартните добиви са по-ниски с 4,25% до 15,06%. От структурата на добивите обаче се вижда, че и при двете култури делът на нестандартната продукция е по-малък, т.е. при използването на биопродуктите се подобрява стопанският ефект при производството на полски домати и пипер. Най добри резултати се постигат при употребата на биопродуктите Текамин и Агрифул.

Параметрите на енергийния анализ при производството на домати и пипер (таблица 2) показват, че най-добри резултати за енергийната продуктивност се постигат при прилагане на биопродуктите Текамин и Агрифул – при доматите съответно 0,89 kg/MJ и 0,87 kg/MJ и при пипера 0,66 kg/MJ. При тези продукти с много добри за условията на нашето зеленчукопроизводство са и стойностите на коефициентите на енергийна ефективност – съответно 0,82 и 0,80 за доматите и 0,53 за пипера. Най-ниски енергийни показатели се наблюдават при органичния тор Вермикомпост, при който големият му обем обуславя по-високи енергийни разходи свързани с приложението му в посева.

От анализа на енергийните параметри може да се направи извода, че приложението на биопродуктите Текамин и Агрифул при производството на полски домати и пипер води до много добри резултати и може да бъдат приложени успешно в практиката.

Доц. д-р Мирослав Михов

Доц. д-р Хриска Ботева

Институт по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук