Председателят на Асоциация на земеделските производители в България /АЗПБ/ Христо Цветанов участва в проведената днес дискусия на тема „Национални приоритети в селскостопанската политика на Република България до 2020 година“. Дискусията се проведе в рамките на Съвета за развитие на регионите и национална инфраструктура към Президента на Република България Росен Плевнелиев.

„Всички участници в дискусията се обединихме и се постигна консенсус за приоритетите в развитието на земеделието в следващия програмен период. Навременна е индикацията от страна на президента, този дебат да се проведе сега.” Това каза Христо Цветанов след заседанието на Съвета за развитие на регионите.

АЗПБ подкрепя залагането на екологично насоченото земеделие и насърчаване на развитието на овощарството, зеленчукопроизводството и животновъдството като две ключови приоритетни направления в отрасъла за периода до 2020 година.

По отношение на първия приоритет АЗПБ счита, че фермерите, които развиват биологично земеделие и тези, които прилагат екологосъобразни практики в своето производство е оправдано да бъдат насърчавани чрез допълнителни плащания. Но залегналото в проекторегламента на бъдещата Обща селскостопанска политика съотношение от 30% обвързани „зелени плащания” е твърде високо за България, предвид опита и усвояването на агроекологичните плащания към момента. Необходимо е българската позиция да бъде съобразена с националните особености и да се работи в посока редуциране на този твърде висок процент. Според АЗПБ не е удачно за страната основното плащане в бъдещата ОСП да е обвързано задължително с покриването на изискванията за „зелено плащане”, тъй като това ще рефлектира върху подпомагането на земеделието.

По отношение на втория приоритет АЗПБ счита, че е необходимо да се работи в насока на стимулиращи механизми за производителите, които работят в сектор „плодове и зеленчуци”, с цел увеличаване на обработваемите площи и ръст в производството. В последните години се наблюдават негативни тенденции на намаление на реколтираните площи, спад в добивите, високи производствени разходи и затруднена реализация на готовата продукция. Негативно влияе и възприетия начин на пряко субсидиране на хектар, което кара земеделските производители да се ориентират към отглеждането на култури с по-ниска себестойност на единица площ. В тази връзка АЗПБ счита за удачна практиката страните-членки да прилагат доброволно подкрепа, обвързана с производството. Така страната ни ще има възможност да оказва съществена помощ на подсектори и отрасли, които имат национално значение, но изпитват трудности през последните години като животновъдството и производството на плодове и зеленчуци.

Христо ЦветановПредседател на АЗПБ

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук