Първи земеделски бизнес форум –

 „Предизвикателства, възможности и перспективи пред аграрния сектор”

София, хотел „Хилтън”, 27 септември 2012 г.

 

Изказване на министъра на земеделието и храните – д-р Мирослав Найденов

[info]Sustoyanie na zemedelieto_27 09 2012
[/info]

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Позволете ми да поздравя участниците в Първия земеделски бизнес форум и организаторите на това мероприятие от името на целия екип на Министерството на земеделието и храните. Подобни събития са изключително подходящо място за споделяне на ценен опит, иновативни идеи и виждания, прилагането на които ще допринесе за справяне с предизвикателствата и повишаване конкурентоспособността и устойчивостта на сектор „Земеделие”.

През последните години се наблюдава стабилно развитие на  земеделското производство в страната. Сред факторите, които обуславят този процес, като особено важни могат да се откроят няколко:

За периода от 2009 г. насам българското земеделие е усвоило значителен финансов ресурс – 4,595 млрд. лева, от които от Европейския земеделски фонд за гарантиране на земеделието – 1,978 млрд. лева,  от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – 1,340 млрд. лева и от националния бюджет – 1,276 млрд. лева.

Разходите за инвестиции в земеделието са нараснали двукратно спрямо годините преди присъединяването към ЕС – от 463 млн. лева за 2006 г. до 966 млн. лева за 2011 г. Инвестициите са насочени към: модернизация на стопанствата и постигане на стандарти за безопасност на храни и фуражи; опазване на околната среда; хуманно отношение към животните; въвеждане на нови технологии и т. н.

През последните години настъпиха промени в пазарната ситуация. Проактивната външнотърговска политика доведе до нарастване на експортния потенциал на българските земеделски продукти. От друга страна, чрез прилагането на пазарните механизми на Общата селскостопанска политика до голяма степен се гарантира стабилност на земеделските пазари. С голям успех се прилагат пазарните мерки в областта на млечния сектор, пчеларството, лозарството, промотирането и политиката за качество.

Доказателство за положителните процеси в отрасъла дават някои икономически показатели,  характеризиращи състоянието му:

  • Брутната добавена стойност (БДС) от селското стопанство заема дял от около 5% от създадената в икономиката. През 2011 г. БДС от аграрния отрасъл бележи ръст от 22 % спрямо 2010 г. и 28 % спрямо 2009 г.
  • Стойността на продукцията от отрасъл “Селско стопанство” през 2011 г. нараства с 12,6% спрямо предходната година.
  • България е една от държавите-членки с най-голямо нарастване на средния доход в земеделието през последните години – така например през 2011 г. увеличението е 23,2% спрямо 2010 г.  (при средно 6,7% за ЕС-27).
  • Разширява се присъствието на външни пазари на българските земеделски продукти. Положителното външнотърговско салдо нараства от 941 млн. щатски долара през 2010 г. до 1 423 млн. щатски долара през 2011 г.

Въпреки безспорния напредък, е необходимо да се засили пазарната ориентация и да се повиши конкурентоспособността на земеделското производство. Това ще позволи да се справим и с предизвикателства като  нарастваща нестабилност на цените в световен мащаб, изменения в климата, по-високи изисквания и очаквания на потребителите.

В този контекст, държавата ще продължи да създава условия за по-пълно използване на производствените фактори (земя, труд и капитал). В средносрочен план това включва комплекс от мерки, сред които:

  • Преодоляване на някои структурни проблеми чрез консолидация на поземлената собственост и рационализиране на земеползването.
  • Повишаване на образователната и квалификационна подготовка на заетите в земеделието.
  • Развитие на научните изследвания и особено засилване на тяхната приложимост в земеделската практика.
  • Подобряване на пазарния достъп на земеделските производители чрез развитие на транспортната и пазарната инфраструктура,  коопериране на  производителите и създаване на конкурентна пазарна среда.
  • Продуктово развитие и нарастване на дела на продуктите с висока добавена стойност в хранително-вкусовата промишленост.

Амбициозните цели, които си поставяме, изискват и адекватно финансиране. Ето защо, една от най-важните задачи пред Министерството на земеделието и храните в процеса на обсъждане на параметрите на бъдещата Обща селскостопанска политика 2014-2020 г. е осигуряването на възможно най-благоприятни финансови условия за развитие на отрасъла през следващия програмен период.

В заключение, бих искал да споделя удовлетворението си от инициирането на този важен форум, както и от широкия кръг участници в него. Считам, че реалното засилване на конкурентоспособността на  селското стопанство не може да бъде задача само на държавата или само на бизнеса, а изисква координирани постоянни усилия на институциите, неправителствените организации и частния сектор.

 

Благодаря за вниманието!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук