25th May2019

Изложения на френските породи, АИлФБ, Сливен – Експо, 7–8.06.2019 г.

by Орало

Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България организира I Национално изложение на френските породи в България и X Национално изложение с конкурс за породата Ил дьо Франс. Те ще се проведат на 7 и 8 юни в Сливен – Експо.

В изложението ще участват Развъдни организации и фермери с:

  • породи овце – Ил дьо Франс, Мутон Шароле, Лакон и Вандеен;
  • породи кози – Кафява алпийска;
  • породи говеда – Лимузин, Шароле, Монбелиард, Гаскон и Обрак;
  • коне от порода Френски Рисак.

Поканени са и се очакват гости от Франция, Румъния, Сърбия и Турция.

Изложението ще започне с представяне на участниците и гостите и дефилиране на коне от порода Френски Рисак. 

Ще бъде проведен конкурс по развъдни групи и индивидуално участие за порода Ил дьо Франс.

След конкурса на животните от порода Ил дьо Франс ще бъде направена демонстрация на ултразвук; оценка на трупа и дегустация на агнешко от три породи – Ил дьо Франс и Мутон Шароле (месодайни породи) и Лакон (млечна порода), както и на млечни продукти произведени във ферма „Верде“.

Всички отличени животни и участници ще бъдат наградени.

НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИМ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ!

Изложението е организирано с финансовата подкрепа на МЗХГ по Регламент /ЕС/ № 702/2014

19th May2019

Напусна ни проф. д-р Иван Трънков (1934–2019)

by Орало

Иван Генчев Трънков е роден на 25.10.1934 г. в с. Върбица, Плевенски окръг. Завършва средно образование в Плевен, а висше агрономическо образование – през 1957 г. във ВСИ, София.

През периода 1957–1962 г. работи като участъков агроном в с. Старо село, Силистренско и в с. Долна Малина, Софийско. През 1962 г. е избран за научен сътрудник в ИЗР, Костинброд, а през 1964 г. – за асистент във ВСИ, София. Научната степен „кандидат на селскостопанските науки” (сега „Доктор”) получава през 1973 г.,к като същата година е избран за главен асистент, а през 1975 г. – за доцент. От 1976 г. е преподавател в Отраслово-икономическия факултет при УНСС, където през 1990 г. е избран за професор по специалност „Общо земеделие”.

През периода 1957–1962 г. работи като участъков агроном в с. Старо село, Силистренско и в с. Долна Малина, Софийско. През 1962 г. е избран за научен сътрудник в ИЗР, Костинброд, а през 1964 г. – за асистент във ВСИ, София. Научната степен „кандидат на селскостопанските науки” (сега „Доктор”) получава през 1973 г.,к като същата година е избран за главен асистент, а през 1975 г. – за доцент. От 1976 г. е преподавател в Отраслово-икономическия факултет при УНСС, където през 1990 г. е избран за професор по специалност „Общо земеделие”.
През периода 1979–1987г. е бил зам.-декан на факултета за чуждестранни студенти и докторанти при УНСС, а през 1990–1991 – ръководител на катедра „Технология на аграрно-промишленото производство”.
Бил е на специализация във Висшия селскостопански институт в гр. Жамблу, Белгия (1973 г.).

Научно изследователската му дейност е свързана с разработване на проблеми от три научни направления: зонални и алтернативни системи на земеделието; хербология и интегрирани системи за борба с плевелите; технологични аспекти на биологичното и устойчиво земеделие. Във всички научни работи има и елементи, третиращи проблемите на качеството на земеделската продукция.

Резултатите от неговите научни изследвания са отразени в 2 монографии, над 110 научни статии и доклади, 8 книги, над 45 научно популярни статии и 10 учебника и учебни пособия.

Срещата с проф. Иван Трънков – педагогът, човекът, ученият, започва с удоволствието пред необхватния диапазон знания и умения и продължава с многобройните им превъплъщения във все­кидневния живот на науката Земеделие.

Той е един неподражаем модел на светоусещане, към който всеки негов колега, сътрудник или възпитаник се е чувствал приобщен. С лекота, с превъзходна дарба да се вмества в изявите и проблемите на околните и то като верен и безкомпромисен приятел.

Който е имал щастието да получи от него рецензия, мнение, отзив или препоръка, освен от невероятната му ерудиция е бил впечатлен и от яснотата на духа, от една изчистена, кристално чиста индивидуалност.

Един авторитет без поза, без претенция за вмешателство, без сянка от упрек, с жива реакция, поднесена с пословична тактичност и изисканост. Един авторитет, нямащ нищо общо с евтиното благоговение, един авторитет, на който поколения агрономи можеха да се облегнат, на пестеливите му, но всеобхватни препоръки, на изисканите му виждания и чрез неговия духовен финес да контактуват с високия професионализъм.

Безсмислено е със суеверна точност да се опре­делят натури, които като него, дори и едно отделно нещо да работят, винаги намират неговия отпечатък в лика на цялото, дори и само заради това, че не биха могли сами да принадлежат на нещо отделно. Освен, ако това не е единната цялост с нейната хипотетична сила.

Поколения випускници на ВСИ и УНСС имаха шанса да бъдат въведени в науката „Общо земеделие” чрез неговия тънък усет към теорията и практиката, и то в изящни по стил и построение крайно прости форми.

Едва ли има някой да не си спомня за неговото неподражаемо чувство за строгост и сериозност, заредено с доброжелателност, благост и мъдрост. И винаги в един стил на всеопрощаване, всеобхватност и високи критерии, със загадъчен ореол на неизтощимите творчески енергии, прииждащи с познатото ни равномерно постоянство.

Той е учен отвъд наградите, които има, отвъд блясъка на звездността, които презираше, отвъд понятията живот без работа и без научност в науката. Той работи до последния си дъх по проблемите на земеделието. Да му мисли науката и тези, които вървят след него в науката, защото критериите, издигнати от него, са високи и претенциозни. Да му мислят и бъдещите създатели на историята и развитието на Земеделската наука.

Членувал е в СУБ, секция „Агробиология”, в Европейската асоциация за борба с плевелите (EWRS) и е отговорен редактор на научно популярното списание „Земеделие плюс”.

От 1992г. последователно е бил зам.-председател на СНС по Общо земеделие, растениевъдство и растителна защита, член на СНС по Общо земеделие, почвознание и агрономия (1995–1997 г.) и член на Научната комисия по агрономия и лесовъдство при ВАК (1998–2003 г.).

Награден е с орден „Кирил и Методии” II степен (1987 г.).

проф. д.т.н. Георги Тасев

17th May2019

УС на ДФЗ разшири обхвата на схемата за хуманно отношение към птиците

by Орало

УС на ДФ „Земеделие“ разшири обхвата на подпомагане по схемата на държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците”. Схемата ще се прилага за родители от всички видове – кокошки, пуйки, патици и гъски. В досегашната схема на държавна помощ, кандидатстването се отнасяше за птицевъди, отглеждащи родители от кокоши вид.

Тази промяна ще се прилага в рамките на бюджета по схемата. Размерът на финансовата подкрепа за 2019 г., определен от УС на ДФЗ на 15 март 2019 г., е 34 560 000 лв.

Стартира прием на заявления на птицевъди, които отглеждат родители от направление –  пуйки, патици и гъски. Срокът за подаване на заявления е от 27 май до 7 юни 2019 г. Изплащането на помощта ще започне от 24 юни 2019 г.

17th May2019

Производството на качествени семена се подкрепя с 1,2 млн. лева

by Орало

УС на ДФ „Земеделие“ утвърди за 2019 г. бюджет от 1,2 милиона лева за финансиране на „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“.

Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен и посадъчен материал. Финансирането е под формата на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).

Целта на подпомагането е да насърчи производството и използването на сертифицирани качествени семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и стандартен посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.

Максималният бюджет на помощта за периода на прилагане (2015-2020 г.) е в размер на 9 674 516 лева. Усвоеният ресурс по схемата за периода 2015-2018 г., е както следва: 2015 г. – 1 350 000 лв.; 2016 г. –   1 292 043 лв.; 2017 г. – 1 191 574 лв.; 2018 г. – 1 100 609 лв.

17th May2019

Развъдните асоциации ще получат 5,5 млн. лева през 2019 г.

by Орало

Ресурс от 5 500 000 лв. утвърди управителният съвет на ДФ „Земеделие” за развъдните асоциации по Схемата за държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2019 г.

През 2019 г. е изготвена нотификация пред ЕК за промяна на схемата за държавна помощ с оглед тенденцията от последните три години за увеличаване на броя на животните под селекционен контрол, което рефлектира върху предоставения по държавната помощ ресурс, както и за постигане на по-ефективен контрол върху извършваните дейности и изразходваните средства. Средствата покриват до 100% от административните разходи за създаване и поддържане на родословна книга и до 70% от разходите по изпитвания за определяне на генетичните качества или продуктивността на животните. Максималният бюджет на помощта за периода 2019-2020 г. е 15 млн.  лева.

Усвоеният финансов ресурс за 2018 г. по линия на помощта е в размер на 7 191 759 лв., за които са кандидатствали 48 развъдни организации и ИАСРЖ за извършване на развъдна дейност от 5 135 бр. бенефициенти.

ДФ „Земеделие“ предстои да изготви указания за прилагане на държавната помощта.

12th Apr2019

МЗХГ гарантира на потребителите високото качество на българската биологична продукция, чрез засилен контрол

by Орало

Министерството на земеделието, храните и горите ще продължи да провежда политика, гарантираща високото качество на българската биологичната продукция. Всички предприети мерки са насочени към подобряване на ефективността на осъществявания контрол от контролиращите лица. Съгласно изискванията на европейското и национално законодателство контролът в областта на биологичното производство в България е делегиран на контролиращи лица от Компетентния орган – МЗХГ. 

Какво налага засилването на контрола:

Контролът е насочен в две направления. От една страна това е грижата за качеството на храните, а от друга страна – изпълнение на изискванията на европейските регламенти, българското законодателство  и изпълнението на препоръките на одитните мисии.

Провежда се системна политика за защита и гарантиране на качеството на храните, особено на биологичните продукти. От края на 2015 г. при извършен одит от органите на Европейската комисия бяха констатирани съществени слабости в целия контролен процес, които поставят под съмнение цялостната система на контрол. Подобни доклади има и от одитите на българската и европейската Сметна палата. В резултат на това в министерството бяха предприети мерки за промяна в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, както и в подзаконовата нормативна уредба, които да дадат възможности за подобряване на контролните функции. Същевременно се предприемат стриктни мерки по отношение на контрола от страна на министерството към одобрените контролиращи лица, на които се делегират функциите за контрол върху дейността на биологичните оператори.

През последните години биологичното земеделие в България бележи значителен ръст. Само за периода 2010–2016 г. увеличението на площите в страната е с 35% по данни на Европейската комисия. През този период България е на първо място по растеж в ЕС. През 2014 г. площите с биологична продукция са 74 350 хектара, а през 2017 г. вече са 136 629. Респективно операторите през 2014 г. са 4092, а през 2017 г. – 6822, като най-високият им брой е отбелязан през 2016 г. – близо 7300.

Тези производители се контролират от 17 контролиращи лица, като принципът на избор е доброволен от страна на биологичните оператори. От началото на 2019 г. едно от тях се е отказало от дейност, а на други 5 срокът на разрешителното за дейност изтича.

Същите са подали искания за издаване на разрешителни за извършване на контролна дейност, като контролиращи лица.  

В хода на процедурите по издаване, заради съществени пропуски, министерството отказа да поднови разрешителните на две контролиращи лица „Кю сертификейшън“ и „Аустриа Био Гаранти“ България. Подадените искания имат съществени пропуски. Прегледът на изискуемата документация и предложенията за вземане на решение за продължаване или отказ се извършва отмеждуведомствена консултативна комисия по биологично производство

По казуса за „Кю сертификейшън“ обръщаме внимание, че не е отнемано разрешение, а е отказано издаване на временно разрешително за срок от 6 месеца предвид на окончателно неотстранени в законоустановените срокове непълноти и несъответствия в документацията, процедурите и др. При първоначално подадените документи несъответствията бяха 175, като окончателно бяха установени 18 неотстранени несъответствия.

Част от констатираните непълноти и несъответствия са:

  • Липса на приложени доказателства за определяне на минималния обхват на забранени и разрешени за използване вещества и продукти, които да бъдат изследвани.
  • Не е предоставена процедура за второ независимо изследване на пробите в референтна лаборатория, която да гарантира резултата от изследванията, съгласно Наредба № 5 от 2018 г.
  • В предоставената процедура не е разписан ред за допълнителни проверки да бъдат извършени предимно без предизвестие към проверяваните.
  • След проведени интервюта със служителите на компанията е констатирано непознаване на действащата нормативна уредба, както и пропуски по отношение на прилагането на контролната процедура. Освен това е установено, че не вземат предвид оценката от риск анализа за конкретния оператор. 

Дружеството има право да кандидатства за разрешително след 6 месеца.  При отнемане на разрешение на контролиращо лице, биологичните оператори имат право да сключат договор по техен избор с някое от другите обявени на сайта на министерството 14 контролиращи лица. В тази връзка не приемаме опитите за внушение, че това се прави в полза на конкретни лица.

Твърденията, че „средствата предназначени за подкрепа на биоземеделците са блокирани и не е ясно кога ще се изплатят“ са неверни.

Спекулация е, че плащанията за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци са редуцирани с 50% само за биофермерите. Изчисленията по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци са извършени първоначално за всички като конвенционално производство без да се взима предвид биологичния статус на продуктите. Вторият транш по обвързаното производство, както и плащането по Мярка 11 за биологични производители, се извършват след приключване на проверките за биологичен статус и същите са предвидени по индикативен график през месеците май и юни 2019 г. Същият механизъм е ползван и през предходните години.

По отношение на финансирането на мярка 11 „Биологично земеделие“ още в първите два приема – през 2015 г. и през 2016 г. са одобрени и поети петгодишни ангажименти към над 4 000 биопроизводители. С одобрението, приключило през 2016 г., бюджетът по мярката (300 млн. лв. за програмния период) беше надхвърлен с над 50 млн. лв. през 2017 г., поради което не е възможно отварянето на нови приеми за финансиране на мярка 11. Същевременно индикаторите, заложени в програмата за брой производители и площи, са надхвърлени многократно. Прехвърляне на бюджет от други мерки не е възможен и поради това, че интересът по другите мерки на Програмата за развитие на селските райони е много голям, още повече, че по една част от тях не са достигнати заложените индикатори.

МЗХГ предложи промени в Наредба 5 по искане на бранша

Междувременно по време на множество срещи в последните месеци с представители на бранша и контролиращите лица, са обсъдени предложения за промени в Наредбата за биологично производство (Наредба № 5 от 2018 г.) В резултат на конструктивния диалог на 4.04.2019 г.  някои от тях вече са отразени като предложения за изменения и допълнение на нормативния документ. Основните изменения са свързани с разпоредбата за вземане на проби по член 36, ал. 5, като е прието предложението на бранша за вземане на една проба от култура или продукт след изтичане на преходния период.  Това значително ще намали разходите за лабораторни анализи на българските биопроизводители.

Освен това в измененията е предвидено при установяване на наличието на неразрешени вещества  разграничаване, когато това се дължи на странично замърсяване.   По този начин ще се ограничи действието не на целия сертификат, а само на засегнатата партида или продукция. С тези действия няма да бъдат налагани санкции спрямо цялото стопанство, като в същото време се гарантира, че на пазара няма да се реализират като биологични  продукти, в които е налице замърсяване. Предвид обществения интерес и в защита на българските биопроизводители е предвиден срок за обществено обсъждане от 14 дни.

Засиленият контрол на МЗХГ цели да запази високото качество на българската биологична продукция

Изразяваме твърдата позиция на Министерството на земеделието, храните и горите, че засиленият контрол от наша страна и действията ни при констатиране на слабости ще продължи, както за всички контролиращи лица, така и за операторите в система на контрол. Целта е да гарантираме на потребителите високото качество на биологичната продукция.

11th Apr2019

Зам.-министър д-р Янко Иванов: България ще приложи регламент за етикетирането на планински продукти със специална наредба

by Орало

България ще приложи регламент за етикетирането на планински продукти със специална наредба. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Янко Иванов на среща със земеделски производители в Смолян. Той уточни, че  за да ползват етикет за планински продукт фермерите трябва да получат специално удостоверение и да бъдат вписани в публичен регистър. Това предвижда проект на Наредба за условията и реда за използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“, предложен за обществено обсъждане.

„Терминът за качество „планински продукт” се използва за описание на продукти от растителен и животински произход, включително и пчелни продукти, произведени и преработени в планински райони“, поясни зам.-министър Иванов. Понятието може да се използва и при извършване на директни доставки на непреработени продукти от животински произход от производители, регистрирани по реда на Наредба №26 от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

За продукти, като например месо, животните следва да бъдат отглеждани в планински райони и да прекарат най-малко последните две трети от живота си в тях.

Контролът върху употребата на термина „планински продукт“ се извършва от Българската агенция по безопасност на храните на всеки етап от производството, преработката и дистрибуцията.

09th Apr2019

Министър Порожанов: Реализират се проекти за 25 млн. евро за възстановяване на манастири и църковни храмове по ПРСР

by Орало

В момента се изпълняват проекти на стойност 25 млн. евро в цялата страна за възстановяване на манастири и религиозни храмове по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Предстои отварянето на втория прием, който ще е за около 15 млн. евро. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, който участва в освещаването на възстановения по ПРСР ранносредновековен манастир „Св. 40 мъченици“ в село Лева река, община Трън. Той допълни, че както първия прием, така и предстоящия ще бъде съобразен с всички изисквания на “Светия Синод” за това, къде да бъде даден приоритет. Ще бъдат подпомагани основно паметници на културата, независимо от национално, регионално или друго значение. 

„Паметниците на културата минават през специален режим за одобрение на проектите, респективно и при плащането. Това води до известно забавяне в процеса, но получаваме съдействие от Министерство на културата”, увери министърът. 

Водосветът на манастира беше извършен от белоградчишкия епископ Поликарп. Сред гостите бяха областният управител на Перник Ирена Соколова, кметовете на общините Перник, Трън, Земен, както и кметовете на околните населени места.

05th Apr2019

Общо събрание на Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България

by Орало

На 29.03.2019 г. в Аграрния факултет на Тракийския университет – Стара Загора АИлФБ проведе общо събрание, за да направи както финансов, така и отчет на цялостната си дейност през 2018 г.

Водещата събитието и изп. директор на Асоциацията, д-р Евгения Ачкаканова, поздрави аудиторията и след като обяви наличието на кворум, представи новите кандидати за членство в Асоциацията с пояснението, че те кандидадстват, за да подобрят работата си с избраната от тях порода овце Ил дьо Франс, за да ползват опита и знанията на Асоциацията и да станат от водещите ферми. Още в началото приемът на тези кандидати беше гласуван с единодушното съгласие на събранието и така  се определи  пълноправното им  членство и правото им на гласуване.

Освен членове на Асоциацията и на УС на АИлФБ в залата присъстваха и доц. Димитър Панайотов – декан на Аграрния факултет на Тракийския университет – Стара Загора, проф. Радослав Славов, един от основателите през 2005 г. на Асоциацията, проф. Илия Димитров – главен селекционер на Ил дьо Франс в България, който пръв е направил внос на породата през далечната 1968-а година. За новите членове д-р Ачкаканова представи и председателя на АИлФБ, г-н Пламен Николов, управител на „Агроевроплант” ЕООД – с. Царевец, както и представителите на контролния орган ИАСРЖ – г-н Стоян Стоянов, от ЦУ на службата, и г-жа Мария Боева, директор отдел Централна и Югоизточна България.

Отчетът за 2018 г. на АИлФБ, изготвен от председателя на Асоциацията г-н Пламен Николов, съдържа изчерпателна информация за: числеността на животните от породата Ил дьо Франс в България в периода 2008–2018 г.; броят животни под селекционен контрол; разпространението; породната характеристика, организиране и провеждане на селекционния процес. В доклада си г-н Николов разглежда още и: изискванията при контрол на продуктивните признаци, което включва етапите на – маркиране, анализ на постигнатите селекционни лимити, обработка на информацията и изработване и закупуване на зоотехническа документация; резултатите – контрола на продуктивните признаци за 2018 г., която точка  включва – интензитет на растеж по възрастови периоди на контрола и пол на приплодите, плодовитост и бонитировка. Електронната родословна книга (ЕРК) на Асоциацията има специално място в доклада. Тук се засягат база данни и функционалност на системата, надграждане на ЕРК и обработка на данните, как да се получават справките и видове справки. Аудиторията беше запозната още с: държавната помощ за водене на родословна книга и определяне на продуктивността и генетичните качества на животните, а също и с държавната помощ за организиране и участия в изложения по овцевъдство; с препоръчителните цени на чистопородните животни, продавани от членове на АИлФБ. Накрая бяха разгледани някои други дейности и участия на Асоциацията, какти и  – дейността и проекто-бюджета на АИлФБ за 2019 г.

След като се гласуваха и приеха както отчетът за 2018 г., така и  проектобюджетът за 2019 г. и двамата контролиращи от ИАСРЖ г-н Стоян Стоянов и г-жа Мария Боева направиха своите препоръки към земеделските производители, като предупредиха, че след юни месец ще се правят внезапни проверки от съответните европейски институции. Тези проверки се активират поради европейските субсидии, които се получават, и е редно да се отчете спазването на регламента и законовите норми. Г-н Стоянов и г-жа Боева изразиха одобрението си заради свързаността на Асоциацията, чийто офис се намира в Аграрния факултет на ТУ – Стара Загора, с науката, поради което се наблюдават най-добри практики в работата с тази порода заради спазването на  европейския регламент. Трябва да е ясно, тук фермерите са селекционери, гонят селекционен модел.

През втората част на срещата д-р Ачкаканова изнесе лекция, придружена с в видео-илюстрация, демонстрираща опита на френската Асоциация при отглеждане на породата Ил дьо Франс, а така също и впечатленията си от животновъдни  изложения както в България, така във Франция.

Във Франция при агнене помат, когато овцата-майка не може да роди в продължение на повече от 1 час. Трябва да се хванат задните крачета на агнето, за да се издърпа без проблем. Когато една майка роди повече от две агнета, то трябва да се направи така, че други майки с по едно агне да приемат по още едно с цел доброто отглеждане и изхранване. Това се показа на екран както в наша ферма (фермата на Пламен Николов – от майка с 4 агънца две се „осиновиха” от други две майки с по едно агне), така и във френска ферма. За да се отбележи кое агне от коя майка е, се прави номерация. Майката се отбелязва с номера на новороденота, а електронна марка с този номер се слага на ухото на малкото.

„На управителен съвет решихме, че трябва да заявявате броя на очакваните агънца и ние от Асоциацията ще поръчваме за всички родени агнета електронни марки. Така ще се установява по-висока плодовитост, което да води до по-висока икономическа изгода” – заяви д-р Ачкаканова, а по-нататък продължи разказа си с работата в обора: „Ето какво правят французите… Сутрин, към 6.30, в период на агнилна кампания фермерът  влиза в обора и първо оглежда за новородени агънца и дали има започващи раждането овце-майки. Те трябва да се отделят от стадото.  Следва разхвърляне на слама с раздаващо ремарке върху гърбовете на  овцете, с  което се осигурява несменяемата постеля.. Някъде към 10ч. от култивирано пасище с комбайн стопанинът е събрал зеления  фураж от тревни смески, адаптирани за хранене към съответното стадо. Веднага с фуражораздафащо ремарке яслите се зареждат с окосения  зелен фураж от два-три  вида треви, избрани за месодайно направление овце. Вечер в яслите се слага слама…”

Със следващите кадри на екрана Евгения Ачкаканова въвежда темата за изложенията у нас и във  Франция. Целта е да се покаже най-доброто, на което са способни овцевъдите, да споделят опит, да приложат новостите от науката в практиката и най-накрая да се стигне до добра реализация на търговете за животни за клане, животни за разплод и др. Точно на тези търгове се доказва високият имидж на най-добрите ферми – производители на породата овце Ил дьо Франс. Така в приятна атмосфера, заредена с голямо любопитство и интерес, премина цялото събитие и след няколко съобщения за предстоящото участие на изложението в Сливен през юни д-р Ачкаканова благодари и пожела успех и нови срещи на всички фермери, членуващи в АИЛФБ.

Станислава Стефанова

29th Mar2019

Приходите от организиран ловен туризъм са 7,5 млн. лв. за 2018 г., с 900 000 лв. повече

by Орало

Министърът на земеделието, храните и горите откри 25-ото изложение „Природа, лов, риболов“

През 2018 г. са реализирани 7,5 млн. лв. приходи от организиран ловен туризъм, което е с 900 000 лв. повече от предходната година. Това съобщи министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов при откриването на 25-тата международна изложба “Природа, лов, риболов” в Пловдив. Благодарение на увеличението на дивечовите популации през последната година и тенденцията за трайно нарастване на запасите, същата положителна тенденция се наблюдава и при броя на ловците по линия на организирания ловен туризъм. През 2017 г. са ловували 5 450 ловци, а през 2018 г. – 6 893 или увеличение от близо 1500 души.

„Другото голямо предимство на страната ни са трофейните качества на дивеча. Нашият едър дивеч има изключително добри генетични заложби, гарантиращи и чудесни трофеи с високи оценки по световните стандарти. Това може да се види на щанда на Изпълнителната агенция по горите и държавните предприятия”, каза още министър Порожанов.

Министерството на земеделието, храните и горите е съорганизатор на изложението „Природа, лов, риболов”. В него участват 55 фирми за ловно оръжие, екипировка и оборудване. Изложението ще продължи до неделя като са предвидени и демонстрации.  Една от тях е влачене на трупи от коне от породата „Български тежковоз”, които се използват при дърводобив от тежко достъпни и пресечени терени.  В откриването участваха и зам.-министър Атанас Добрев, изпълнителният директор на ИАГ Мирослав Джупаров, председателят на Българския ловно-рибарски съюз Васил Василев, областният управител на Пловдив Здравко Димитров и др.

29th Mar2019

БАБХ стартира ваксинацията на дивите животни срещу бяс

by Орало

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) стартира първата за 2019-а година ваксинация по въздух срещу бяс при дивите хищници. Дванадесет специално оборудвани самолети ще разпръснат над 1 млн. ваксинални примамки. Разпръскването на ваксините ще се извършва в рамките на 15 дни, в зависимост от атмосферните условия.

Кампанията започва от летище Приморско, област Бургас. Ваксини ще бъдат разпръснати на територията на областите Перник, Кюстендил, Смолян, Кърджали, Хасково, Добрич, Силистра, Видин, Монтана, Благоевград, Пазарджик, Ямбол, Бургас, Пловдив, Стара Загора, София, Шумен, Разград, Русе, Велико Търново, Плевен и Враца. Пръскане над населените места и водоемите – няма да се осъществява. 

На територията на София-град ваксиналните примамки ще бъдат разпространени ръчно от специално обучени лица в близост до кварталите в подножието на Витоша.

Ваксиналните примамки са с формата на кубче с размери 2х3х2 сантиметра и имат специфична миризма, която привлича хищниците. На един квадратен километър се изхвърлят по 25 броя примамки, които самолетите пускат от височина 150 метра.

Ветеринарните лекари съветват примамките да не бъдат пипани с незащитени ръце, защото при нарушена цялост на външната обвивка, ваксината може да бъде опасна за човешкото здраве. При контакт с примамките е добре да се извърши консултация с лекар. Ваксините не представляват опасност за здравето на останалите диви животни.

БАБХ препоръчва домашните животни да се държат затворени или на повод (за кучетата), за да не приемат примамките, които са предназначени специално за дивите хищници.

Ваксинацията е част от Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на заболяването бяс. Тя е разработена и се изпълнява от Българската агенция по безопасност на храните и цели достигането на заложеното от Европейската комисия до 2020 г. да бъде изкоренена болестта по дивите животни в Европа. 

26th Mar2019

Американската агенция по военна логистика връчи сертификат за отличие на БАБХ

by Орало

Американската агенция по военна логистика връчи сертификат за отличие на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Това стана по време на среща между министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и заместник-посланика на САЩ в България Джъстин Фридман.

Министър Порожанов заяви, че България има важно географско положение по отношение на логистичните услуги. Той допълни, че от  няколко години Американската агенция по военна логистика работи отлично със своя основен партньор, логистичният център „Фрешлоджик“, част от групата „Белла България“.  Агенцията осигурява материали, горива, оборудване, медицински средства и хранителни стоки за базите и силите на САЩ и НАТО.  „Фрешлоджик“ е основен партньор на агенцията като склад под митнически контрол за хранителни стоки.  Той е най-големият и модерен логистичен център в България, който съхранява продукти, директен внос от САЩ, които се пренасочват към крайни клиенти в югоизточна Европа и Средиземноморието. Партньорството носи значителни икономически ползи за страната, като навременно изплащане на значителни частни инвестиции в логистичния център, работни места за 230 души директно работещи в логистиката и косвено за още 3000 души ангажирани в производството на хранителни стоки в България, както и по-големи постъпления от данъци и такси за бюджета.  „Това ще позволи на „Фрешлоджик“ да развие допълнително своя логистичен бизнес, а на „Белла България“ да утвърди позицията си като един от водещите производители на храни, да планира нови инвестиции и работни места през тази и следващата година“, категоричен беше министърът на земеделието.

От своя страна заместник-посланикът на САЩ в България Джъстин Фридман заяви, че успешното сътрудничество между Американската агенция по военна логистика и нейният партньор в страната би било невъзможно без подкрепата на Министерството на земеделието, храните и горите, и в частност на Българската агенция по безопасност на храните. Той изтъкна, че благодарение на подкрепата и професионализма на екипа на МЗХГ и БАБХ, обемът на обработените храни само за последните три месеца на 2018 г. е около 11 млн. долара, а за годината надхвърля 30 млн. долара, като всички доставки са извършват своевременно без забавяне.

На събитието присъстваха и заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов и изпълнителният директор на БАБХ д-р Дамян Илиев, както и полк. Шанън Джонсън, аташе по отбраната в посолството на САЩ у нас, подполк. Джон Рохас, служител по двустранните въпроси в службата за сътрудничество в отбраната, Джон Слайт, регионално земеделско аташе на САЩ, Елза Маркова, изпълнителен директор на „Белла България“, Калин Кулин, търговски директор на „Фрешлоджик“ и др.

22nd Feb2019

ДФЗ компенсира унищожени от бедствия животни и кошери през 2018 г.

by Орало

От 18 до 29 март 2019 г в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ ще се приемат заявления по схемата за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия. Общият размер на финансовия ресурс по схемата е 30 000 лв., реши Управителният съвет на ДФ „Земеделие“.

На финансова подкрепа подлежат земеделски стопани, включени в Регистъра на издадените констативни протоколи на земеделски стопани с унищожени от природни бедствия селскостопански животни и пчелни кошери, и пчелни семейства през 2018 г., изготвен от МЗХГ.

 Помощта се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Те не трябва да имат задължения към ДФ „Земеделие” и към държавния бюджет.

По линия на подпомагането, обезщетенията са до 100 % от средните пазарни цени на живи селскостопански животни по видове и категории на базата на данни от Системата за агропазарна информация – САПИ ЕООД. Подпомагането се намалява с плащанията по застрахователни полици и други плащания, получени за компенсиране на допустимите по помощта щети.

20th Feb2019

Министърът на земеделието, храните и горите откри изложенията „Агра”, „Фудтех” и „Винария” в Пловдив

by Орало

„Ще направим всичко възможно с  Държавен фонд „Земеделие” да изтеглим плащането на обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци през март вместо април, както е по индикативния график. Това са 75-80 млн. лв., свързано е с обработка на документи, но смятам, че ще се справим.“ Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов при откриването на изложенията „Агра”, „Фудтех” и „Винария” в Пловдив. Той изтъкна, че през годините те постепенно се наредиха сред най-престижните в земеделието, храните и виното в Централна и Източна Европа. Сега има увеличение в броя на участниците до 625 фирми, като 1/3 от тях са от чужбина.

„На „Агра” можем да видим най-високите технологии, всички тези точни машини за прецизно производство, които водят до високи резултати в земеделието. „Фудтех” показва качеството на българските  храни и възможностите да бъдем конкурентни на европейския пазар, а „Винария” любимите български вина, които вече са добре познати и в чужбина. Тези сектори от икономиката са обречени да печелят и в бъдещето”, каза министър Порожанов. И пожела ползотворни контакти на участниците в изложенията, които се провеждат под патронажа на Министерството на земеделието, храните и горите. Съорганизатор на „Агра” е Селскостопанската академия.

14th Feb2019

Стратегията за цифровизация на земеделието ще помогне на българските производители да управляват по-успешно стопанствата си

by Орало

Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони ще е един от инструментите, който ще повиши производството и качеството на българската продукция.  „Цифровизацията е свързана с вземането на правилните решения, както и с контролирането на производството“.  Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на представяне на Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони на България. Тя е част от пакета важни документи, свързани с Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. и подготовката на стратегическите планове. Основна цел на проекта е да се постигне по-добра конкурентоспособност в земеделието и увеличаване на доходите на хората в сектора.  Развитието на този вид услуги ще бъде в полза на производителите, те ще могат да излизат на международния пазар не само в Европейския съюз, но и извън него, каза ръководителят на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова.

Цифровизацията на селското стопанство има потенциала значително да подобри живота в селските райони и с това да увеличи тяхната атрактивност сред по-широка част от населението, което на местно ниво да разработва, внедрява и използва високи технологии. Посредством цифровите технологии и датчици за влага в почвата би могъл да се намали значително разходът на воден ресурс. Датчици биха могли и да откриват навреме заболявания по животните и да ги предотвратяват. Данните за предишни добиви могат да помогнат на земеделските стопани да планират и прогнозират бъдещите добиви от посевите, както и стойността на земята си. Стратегията за цифровизация на земеделието ще допринесе и за опазването на околната среда и климата.

България е сред първите страни в ЕС, които вървят в правилната посока – цифровизацията и ползите от това се виждат, каза председателят на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите Костадин Костадинов.  Университетите, IT компании и институти обединяват усилията си, за да се създаде нещо, което да е в помощ на всички земеделски производители.

Предвижда се стратегията да бъде одобрена от Министерски съвет, за да може в идните години да се работи за цифровизирането на българското земеделие и селски райони.

13th Feb2019

Във фермата на Георги Диков

by Орало

В сезона на зимните чудеса с ваклите агнета по овцефермите се оказвам в нова светла и просторна сграда – оборът на ферма „Винарска изба – Оряхово”, където Георги Диков отглежда стадото си овце от породата Ил дьо Франс под селекционен контрол. Поводът е откриването и освещаването на новата придобивка, за която Георги с гордост споделя, че не е ползвал европейски програми, а се е справил със собствени средства и усилия. Поканени са колеги и приятели от: Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България, служители от „Винарска изба – Оряхово” (сега фермата е животновъдна, но името си остава от стари времена) и, разбира се, сп. „Животновъдство BG”. От кога развива животновъдната си дейност, защо се е захванал с такъв тежък и рисков труд – ще ни разкажат самият Георги Диков, собственик на животновъдната ферма, и д-р Евгения Ачкаканова, изпълнителен директор на Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България…

Pages:1234567...62»