27th Oct2017

Насоки за кандидатите по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.

by Орало

ДФ „Земеделие“ информира животновъдите, че приемът на заявления за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., ще се извършва в ОД на ДФЗ по местонахождение на животновъдния обект.

Необходимо е кандидатите предварително да се запознаят с изискванията по мярката и наборът от документи за кандидатстване, разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14. В случай че заявлението не се подава лично от кандидата, а чрез упълномощено лице (пълномощно по образец от ДФЗ), е необходимо всички съпътстващи декларации, задължително да бъдат подписани от кандидата/титуляра. Декларацията по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни следва да е подписана от кандидата/титуляра и от упълномощеното лице.

С оглед улеснение на земеделските стопани – кандидати по мярката, ДФ „Земеделие“ разработи в електронен формат приложение №3 и № 4 от Наредба №4 от 8 август 2017 г. От тях не се изисква тези документи да бъдат предоставяни на хартиен носител.

Приканваме стопаните, които имат желание да кандидатстват по мярката, предварително да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните по чл. 30, ал. 2, т. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители на БАБХ. Актуализацията включва мястото на отглеждане на животните, капацитета на обекта, породата. За дребните преживни животни се изисква да се посочи и тяхното предназначение.

При подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите трябва да предоставят становище, предварително издадено от БАБХ, във връзка с доказване на наличие на достатъчно осигурена свободна площ в животновъдния обект. Изискването е по образец и е част от критериите за допустимост по Мярка 14.

На електронната страница на ДФ „Земеделие“ са публикувани образци на документи, необходими при подаването на заявлението. Припомняме, че първият прием на документи по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ ще се осъществи в периода от 25 септември до 31 октомври 2017 г.

22nd Sep2017

Насоки за кандидатите по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014–2020 г.

by Орало

ДФ „Земеделие“ информира животновъдите, че приемът на заявления за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., ще се извършва в ОД на ДФЗ по местонахождение на животновъдния обект.

Необходимо е кандидатите предварително да се запознаят с изискванията по мярката и наборът от документи за кандидатстване, разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14. В случай че заявлението не се подава лично от кандидата, а чрез упълномощено лице (пълномощно по образец от ДФЗ), е необходимо всички съпътстващи декларации, задължително да бъдат подписани от кандидата/титуляра. Декларацията по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни следва да е подписана от кандидата/титуляра и от упълномощеното лице.

С оглед улеснение на земеделските стопани – кандидати по мярката, ДФ „Земеделие“ разработи в електронен формат приложение №3 и № 4 от Наредба №4 от 8 август 2017 г. От тях не се изисква тези документи да бъдат предоставяни на хартиен носител.

Приканваме стопаните, които имат желание да кандидатстват по мярката, предварително да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните по чл. 30, ал. 2, т. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители на БАБХ. Актуализацията включва мястото на отглеждане на животните, капацитета на обекта, породата. За дребните преживни животни се изисква да се посочи и тяхното предназначение.

При подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите трябва да предоставят становище, предварително издадено от БАБХ, във връзка с доказване на наличие на достатъчно осигурена свободна площ в животновъдния обект. Изискването е по образец и е част от критериите за допустимост по Мярка 14.

На електронната страница на ДФ „Земеделие“ са публикувани образци на документи, необходими при подаването на заявлението. Припомняме, че първият прием на документи по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ ще се осъществи в периода от 25 септември до 31 октомври 2017 г.

11th Sep2017

Фонд „Земеделие“ изплати близо 800 хил. лева на биоживотновъди

by Орало

ДФ „Земеделие“ преведе близо 800 000 лева на 71 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Биологично животновъдство” от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014–2020.

Заедно с изплатените до момента направления „Биологично растениевъдство” и „Биологично пчеларство, общата сума на финансовото подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие” за Кампания 2016 достигна над 58,6 милиона лева.

Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в Наредба 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични практики. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а 25% – от националния бюджет.

01st Sep2017

Министър Порожанов и екипът му представиха приоритетите в земеделието

by Орало

„Сред приоритетите за сектор „Земеделие, храни, рибарство и гори“ са развитието на устойчиво, конкурентоспособно и пазарноориентирано земеделие, на хранителния сектор, както и многофункционално управление на горите. Важно за нас е и развитието на рибарството и аквакултурите“. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, който заедно с екипа си представи  акцентите в управленската програма  и отчет за първите 100 дни. Министър Порожанов посочи, че са проведени срещи и дискусии с бранша за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. в резултат, на които ще бъде подготвена българската позиция.

„По отношение на борбата с градушките се цели  пълно покритие на земеделските земи и на населените места в обхвата на самолетния способ“, заяви министърът на земеделието. Важно е да се осигури държавно финансиране, но и да бъдат ангажирани застрахователните компании и общините.

Министър Порожанов обясни, че се работи за финансовата стабилност на „Напоителни системи“. Той допълни, че се провежда инвентаризация на активите на дружеството и се очаква финансовата 2017 г. да приключи на печалба. Ще има споразумение с всички кредитори, а основна цел е повишаване събираемостта на приходите. Предстои подготовка за кандидатстване по европейски програми.

„Структурите на Селскостопанската академия трябва да се обединяват за подпомагане и финансиране“, подчерта министърът. Предстои среща с всички директори на институти, с цел координация на работата.

Във връзка с получените сигнали за преотдаване на земеделска земя на несобствени имоти чрез договори за наем министърът увери, че няма регистрирани договори, за които не е доказана връзката със собственика. „Работим и вече сме готови със законодателни промени, така че да избегнем подобен проблем през следващата кампания и да защитим интересите на собствениците“, каза той.

Стартирани са законодателни промени и по отношение безопасността на храните, които са съобразени с изискванията на бранша и Европейската комисия. Приет е нов Закон за храните от Министерския съвет, а е съгласувн проектът на Закон за хранителната верига.

Само за първите 100 дни по Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. са изплатени близо 250 млн. лв. На земеделските стопани и са подписани над 710 договора на стойност около 160 млн. лв. Близо 630 млн. лв. са платени по директните плащания.  По Програмата за морско дело и рибарство са сключени 40 договора на обща стойност 11,5 млн. лв. Инспекторите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури са извършили общо 4 555 проверки

Министър Порожанов посочи, че е създадена  организация за осигуряване дървата за огрев на населението. За отчетния период са направени 60 000 проверки. Създадени са 55 временни и 5 постоянни горски контролни пунктове  с цел контрол. Изпълнителната агенция по горите и Държавните горските предприятия предприеха мерки за борба с корояда. Сформиран е щаб от експерти.

Министерството на земеделието, храните и горите е едно от първите, които предприеха мерки за намаляване на административната тежест. Изменят се 11 закона за облекчаване на различни режими.

Презентацията:
Acrobat Document

11th Aug2017

Животновъдите ще получат над 7 млн. лева de minimis

by Орало

Животновъдите ще получат държавна помощ de minimis в размер на 7 578 000 лева, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013. Това реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ на свое редовно заседание.

Минималната помощ de minimis се предоставя на регистрирани по Наредба 3 от 1999 г. стопани, които отглеждат млечни и месодайни крави, биволици, овце-майки и кози-майки. Размерът на индивидуалната помощ е определен както следва:

 • за земеделски стопани, отглеждащи над 10 броя млечни крави и/или биволици – 7 лв./ животно;
 • за земеделски стопани, отглеждащи над 5 броя месодайни крави – 7 лв./ животно;
 • за земеделски стопани, отглеждащи над 50 броя овце-майки и/или кози-майки – 3,73 лв./животно.

На подпомагане по de minimis подлежат земеделски стопани, които са заявили едри и дребни преживни животни по схемите на директните плащания за Кампания 2017.

ДФ „Земеделие“ ще подготви указания за предоставяне на финансовата подкрепа. Индивидуалният таван за подпомагане по de minimis за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2015–2017 г.).

09th Aug2017

Ясни са новите ставки за извънредна помощ за животновъдите

by Орало

Над 11,3 млн. лева по Схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството  ще бъдат изплатени на фермерите по нови ставки. Издадена е Заповед № 09-616 от 04.08.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която се отменя предишната заповед от 19.07.2017 г. и се определя нов размер на финансовата подкрепа. Удължен е и крайният срок за изплащане на помощта – до 01.09.2017 г.

Със заповедта е определен размерът на допълнително плащане от националния бюджет и неизразходваните средства от бюджета на ЕС за всяка от трите схеми за извънредно подпомагане, съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8 септември 2016 година:

По схемата за подпомагане на дребномащабни стопанства:

 • За крави и биволици – 23,17 лв./животно.
 • За овце-майки и кози-майки – 3,27 лв./животно.

По схемата за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство:

 • За крави и биволици:
  • в стопанства до 200 животни – 23,17 лв./животно.
  • в стопанства от 201 до 400 животни – 46,34 лв./животно за първите 200 животни.
  • в стопанства от 401 до 700 животни – 69,51 лв./животно за първите 200 животни.
  • в стопанства от 701 до 1000 животни – 92,68 лв./животно за първите 200 животни.
  • в стопанства от 1001 и повече животни – 115,85 лв./животно за първите 200 животни.
 • За овце-майки и кози-майки:
  • в стопанства до 500 животни – 3,27 лв./животно.
  • в стопанства от 501 до 1000 животни – 6,45 лв./животно за първите 500 животни.
  • в стопанства от 1001 до 1500 животни – 9,81 лв./животно за първите 500 животни.
  • в стопанства от 1501 до 2000 животни – 13,08 лв./животно за първите 500 животни.
  • в стопанства от 2001 и повече животни – 16,35 лв./животно за първите 500 животни.

По схемата за прилагане на екстензивни методи за производство:

 • За крави и биволици:
  • в стопанства до 200 животни – 23,17 лв./животно.
  • в стопанства от 201 до 400 животни – 46,34 лв./животно за първите 200 животни.
  • в стопанства от 401 до 700 животни – 69,51 лв./животно за първите 200 животни.
 • За овце-майки и кози-майки:
  • в стопанства до 500 животни – 3,27 лв./животно.
  • в стопанства от 501 до 1000 животни – 6,45 лв./животно за първите 500 животни.
  • в стопанства от 1001 до 1500 животни – 9,81 лв./животно за първите 500 животни.
  • в стопанства от 1501 до 2000 животни – 13,08 лв./животно за първите 500 животни.

Важно е да се знае, че общият размер на плащанията за стопанство не могат да надвишават сумата, която се получава след умножаване на всички крави и биволици в това стопанство по 23,17 лв. и всички овце и кози в него по 3,27 лв.

На 6 юли т.г. на заседание на УС на ДФЗ-РА бяха одобрени средствата за национално финансиране по Схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството. ДФЗ ще подпомогне земеделските стопани, отглеждащи крави, биволици, овце – майки и кози – майки, получили плащане на основание на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8 септември 2016 година, въз основа на броя животни одобрени за подпомагане по съответната схема, съгласно указанията за предоставяне на помощ, утвърдени със Заповед № РД 09-754/03.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните – Приложения № 1, 2 и 3. През 2016 в периода на прием са подадени 17 723 заявления за подпомагане. Тази година земеделските стопани, получили европейско финансиране като извънредна помощ за приспособяване през миналата година, ще могат отново да се възползват от финансовата подкрепа, без да е необходимо да подават ново заявление за подпомагане.

04th Aug2017

Сиренето от Каракачанската овца, отглеждана в Средните Родопи, държи световния рекорд по съдържание на вещества за борба със сърдечно-съдовите и мозъчни заболявания

by Орало

Сиренето от Каракачанската овца, отглеждана в Средните Родопи, държи световния рекорд  по съдържание на конюгирани мастни киселини (до 6%), които са важни за борбата със сърдечно-съдовите и мозъчни заболявания, предотвратяващи образуването на тромби – това стана ясно от проучвания на Института по криобиология и хранителни технологии. С изследванията бяха запознати председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов и зам.-председателят проф. д-р Мая Игнатова на ССА при срещата им с научния колектив.

Бяха разисквани широк кръг от актуални и наболели въпроси. Проф. д-р Николов изтъкна, че грижата за кариерното израстване на младите учени и съхраняването на приемствеността между поколенията са важно условие за прогреса в науката. Бяха поставени въпросите за обединяване на специалистите от системата в общи екипи за гарантиране успешната работа по приоритетните направления.

Председателят на Академията призова учените да съдействат за постоянното привличане на общественото внимание върху дейностите, които определят идентичността и разпознаваемостта на отделните структурни звена в системата на ССА. Той посочи, че приоритет в научната работа трябва да бъдат както фундаменталните, така и приложните изследвания, свързани с популяризиране и утвърждаване на българските научни разработки със защитени интелектуални права. Колективът запозна ръководството на ССА с разработките си в областта на изследване биологичната стойност на овчето сирене и млечни продукти от специфични региони на страната, новите технологии за производство на пробиотични и синбиотични храни с функционална насоченост и висока антиканцерогенна стойност, технологиите за лиофилизация на хранителни продукти и тяхното използване и други.

23rd May2017

Среща-разговор със Стоян Пелтешки

by Орало

Екип на oralo.bg присъства на Националния събор на овцевъдите в България 2017 г., Арбанаси и се срещна със Стоян Пелтешки. Ето какво ни сподели той за фермата си, ситуацията в България и проблемната наредба на министерството:

22nd May2017

Амбициозните програми на АРМПК

by Орало

През май, т.г. в Арбанаси на ежегодното животновъдно изложение Деан Тодоров, председател на АРМПК, свика отчетно-изборното си събрание. Той първо представи експертно-научния съвет в състав: проф. В. Николов от Пловдивския университет, доц. Зунев, проф. Борисов от Русенския  университет, проф. И. Станков от Тракийския университет и доц. Х. Събков. Този състав при гласуване беше приет единодушно.

Бяха връчени наградите и на най-добрите козевъди, а именно: I място с ББМ – Видьо Петров от с. Ръжево, Пловдивска област, II място с Тогенбургски кози – Михаил Дженков от с. Маломирова, Ямболско, и  III място с ББМ спечели Георги Георгиев от Казънлък.

Важните точки в дневения ред бяха: отчет на дейността през 2016, избор на ново ръководство и нов председател, промени на устава, план за развитие на асоциацията през 2017 г., решение за сключване споразумение за сътрудничество с Тракийския университет, относно провеждане на изследвания за установяване заболявания и за превенцията им при козите и провеждане на съвместни семинари, изготвяне на нови развъдни програми съвместно с експертно-научния съвет  за 7-те породи кози в Асоциацията, приемане на обединението с НОА съответно и на названиетои НОКА, нов правилник за развъдната дейност, създаване на генетична банка за семенна течност от млечни кози, Център за изкуствено осеменяване добив и съхранение на семенна течност…, решение за провеждане на изследвания броя на соматичните клетки в козето мляко на национално ниво за борба с маститите, решение за  днк-изследванията, интегрирана информационна система за управление на стадата плюс мобилни приложения за смартфоните. Този дневен ред ярко показва какви амбициозни задачи и планове има ръководството на АРМПК.

В отчета беше включен периодът от 2001 г. до 2010 г. с докладчик доц. Зунев и от 2010 до 2017 г. съответно с докладчик Деан Тодоров. Не бяха спестени нелицеприятни  истини, но бяха отчетени големите постижения на „момчетата” от сегашното ръководство, както със симпатия ги нарече доц. Зунев. Пълният запис на отчета може да видите по долу.

След обстойно обсъждане и разясняване на всяка точка от дневния ред следваше гласуване и единодушно приемане предложениятa на УС на АРМПК.

Видимо доволни от работата на сегашното ръководство членовете на Асоциацията го преизбраха, като бяха добавени още две нови имена, т.е. новото ръководство, начело с Деан Тодоров включва Радослав Бориславов, Илиан Христов, Никола Бориславов и Радослав Михнев.

Друго важно решение, което се прие с пълно единодушие беше Националната овцевъдна асоциация (НОА) и Асоциацията за развъждане на млечни породи кози (АРМПК) да се обединят в една асоциация, носеща името „Национална овцевъдна и козевъдна асоциация“ (НОКА). Проф. Станков, новият изп.  директор на НОА, поясни какви ще са интересите от такова обединение, след като 44-тото НС гласува Закон за браншовите организации.

„АРМПК ще продължава своята развъдна дейност под селекционен контрол, докато НОКА ще е браншова организация. След обединението ни в една структура, нашият глас ще се чува повече и няма да допускаме подобни дискриминационни наредби като Наредба 3 и Наредба 26. Освен това ще бъде излъчен представител от НОКА, който да защитава нашите интереси по време на работни групи и в Брюксел”, обясни председателят на асоциацията Деан Тодоров. Обединението ще стане официално след промяна в устава и името, с абревиатура НОКА.

Станислава Пекова

21st Jan2017

Позиция на читател: За Бога, Танева, престанете…

by Орало

За проблемите в сектора през погледа на експертите

В края на своето управление министър Танева даде няколко интервюта пред Фермер.бг, които ме провокираха да напиша няколко статии, в които да изразя моето мнение като експерт. В едно от интервютата министърката в оставка коментира как трябва да стимулираме конкорентоспособността на отрасъла. От направеният икономически анализ за двугодишният период министър Танева прави изводи и променя схемите на подпомагане основно в животновъдството като вкарва т.нар. „обвързано подпомагане”. Нищо не споменава за анализа – кой го е направил, върху каква част от фермите и с каква достоверност са направените му изводи и препоръки. Най-вероятно това е правено от икономиста Н.Вълканов, когото незнайно защо е признат като най-добър в този бранш.

Аз обаче не мога да се съглася с неговите „анализи”, правени на една-две ферми и преценявани едиствено и само по един показател, а именно отглеждани бройки животни. Тези негови анализи, не са обсъждани от експерти, а се приемат като нещо гениално. Някой трябваше да обясни на министър Танева,че когато правим такива анализи на дадено прозводство трябва да анализираме всички фактори, които участват в даденото производтво, като отчетеш и претеглиш влиянието на всеки един върху крайният продукт. Когато имаш този анализ, можеш чрез различни инструменти да повлияеш върху крайния продукт, така че да направиш производсвото по-ефективно и конкурентноспособно. Въздействието върху отделните фактори зависи от целта, която преследваш. В  Израел, например, не се интересуват от себестойността на млякото, а гонят количество, други пък търсят висока печалба.

Най-добре е при такива анализи да се ползват разработени математически модели на програмиране и оптимизиране на производствените процеси. Тези модели ни показват как можем да постигнем целите си и се залагат в програмата. В миналото ние сме използвали такива модели и затова нашата цел беше 5000 т. мляко от фуражна крава. Притеснителното в този случай е това, че министър Танева без да е експерт подходи повърхностно, защото производството на животновъдна продукция се извършва от частни субекти и всеки един сам определя кое му е изгодно и колко да му е печалбата от тази дейност. Всеки сам управлява този производствен процес и не е работа на държавата да се меси в частния бизнес и да му казва как да го прави. Такъв подход имаше по времето на социализма и беше доста по-добро производството, от това което е в момента. Видно е, че липсват експерти, които да обслужват сектора и да подпомагат производтвото. Жалко е, че бранша, които би трябвало да го прави, не реагира като такъв и когато него го няма се явяват великите икономисти и започват да творят „правила”, от които страдат най-вече производителите. Правилно министър Танева е забелязала, че фермерите са неграмотни и от това произтичат проблеми, защото производството на животновъдна продукция е биологично производство, т.е средство за производство е самото животно. Ако ти не познаваш физиологията на това животно, ако не знаеш как и с какво се храни и как да го управляваш, ти просто си обречен и само ще мъчиш животнотите и себе си. Ето затова трябваше да се създадат производствени структори, които да обучават фермерите и да контролират целият пароизводствен процес, така тези хора ще могат да продължат да си произвеждат.

Жалко, че министър Танева така и не успя за 2 години да разбере каква е ролята на аграрния сектор. Основната роля на аграрния сектор е да обработва земята, като я подържа в добър аграрен вид и произвежда храни за изхранването на нацията. Не е работа на министъра да определя рентабилността и конкурентността на определено производство. Неговата работа е да произвежда храни достатъчни по количество и с добро качество, които да задоволят енергийните и белтъчни нужди на нацията. Прозвежданите храни трябва да са винаги собствено производство, защото само тогава ние можем да ги имаме винаги и да гарантираме здравословното изхранване на нацията. Храните не са обикновена стока, която трябва да калкулираме и оценяваме, защото нямат алтернатива и са единственият източник на енергия за човека. Затова всички държави имат към Президенството комисия по изхранването и военновременния запас, само ние нямаме. Защо? Чрез производството на храни се прави социалната политика на една държава, само ние не го правим. Обема на производство на храни се определя на базата на европейските норми за хранене, така че да се гарантира необходимата енергия за човешкият организъм, както и необходимите му аминокиселини за нормален растеж.

Ето по тези въпроси трябваше да говори министърката в оставка, вместо да ни говори небивалици. За да стане ясно на всички български граждани колко е „велика” дейността на министър Танева, ще дам няколко числа, които показват на какво ниво ни е аграрното производство. До момента в аграрният сектор са вкарани 13.5 милиарда лева, а производството на аграрна продукция „основни храни” е намаляло с 25%, като при млякото намаленито е с 50% и от 986 хил. тона е паднало на 523 хил. тона, произвеждаме едвам 28 кг. месо на глава от населението и сме с най-ниската консумация –  само 58 кг. на глава от населението, като това го постигаме с 207 хил. тона внос на месо. Само за сведение, Китай произвежда и консумира 68 кг. на глава за милиард и триста и четиридесет милиона души, а ние за 6.5 милиона души произвеждаме едвам 28 кг. Това е срам и позор за аграрна България, която винаги се е изхранвала и е изнасяла месо. В XXI век с доста добра техническа въоръженост и финансова мотивираност аграният сектор да не може да изхрани нацията /?!/ при положение, че сме го правили, когато сме орали с воловете.

Ето това са „постижения” на Танева и ако това може да те прави най-харесвания министър на МЗХ значи, че българските граждани са някакви…., които им харесва да са гладни и да внасяме почти всичко. Това трябваше да има в отчета на министъра в оставка Десислава Танева, а не колко пари и по какви програми са раздадени, защото както сами виждате  парите, които са наляти в сектора, хич не са малко, но производство няма. Това показва, че не са обвързани с производството и обществото не получава нищо. Това показва, че публичните и европейските средства не се управлявят ефективно. Това навярно устройва много хора, които получават добри доходи, без да работят, но народа и държавата са потърпевши. Затова трябва да се преразгледа моделът на подпомагане и незабавно де бъде сменен с друг.

Н.с.І.ст.Й.Малджански, гр.Враца


Текстът е публикуван, без редакторска намеса, получен в пощата на издателството.

20th Jan2017

Близо 21 милиона лева са преведени за преходна национална помощ за животни

by Орало

На 19 януари Държавен фонд „Земеделие“ преведе втория транш субсидии от близо 21 милиона лева на  животновъди, заявили Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) за Кампания 2016. През ноември 2016 беше изплатен първият транш по схемата в размер на почти 25 млн. лева.

Субсидиите по ПНДЖ1 за едно допустимо за подпомагане животно са определени със Заповед на № РД 09-843 от 02.11.2016 г. на министъра на земеделието и храните. Ставките за втория транш са:

 • за говеда – по 87.60 лв.
 • за биволи – по 153 лв.

Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството имат земеделски стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.

Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. като максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за 2013-та. През 2016 г. финансовият пакет за всяка от схемите за преходна национална помощ може да достигне максимум 70% от пакета на съответната схема за национални доплащания през 2013 година.

12th Jan2017

УС на ДФ „Земеделие“ утвърди 4% лихва за кредити за инвестиции в селското стопанство

by Орало

Със свое решение Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ преутвърди годишна лихва в размер на 4% за отпусканите пряко от Фонда кредити за 2017 година. От облекчените лихвени условия могат да се възползват кандидатите по три инвестиционни схеми за кредитиране:

 • Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство;
 • Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство 2017-2019 г.;
 • Схема за кредитиране със средства на ДФЗ на проекти за „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”.

Годишният лихвен процент за инвестиционните кредити, отпускани пряко от ДФЗ, се определя съгласно Правилата за финансово подпомагане на земеделските производители. Той не може да бъде по-нисък от реферетния лихвен процент, определен от ЕК за страната и е действащ към датата на сключване на договорите за кредит. Повече информация за инвестиционните схеми за подпомагане е достъпна  на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

12th Jan2017

Близо 22 млн. лева са осигурени за преходна национална помощ за животни

by Орало

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди финансов ресурс от близо 22 милиона лева за втория транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1).

През ноември по схемите за преходна национална помощ за подпомагане на животновъдството за Кампания 2016 бяха изплатени субсдии в размер на почти 61 милиона лева.

За втория транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) са предвидени общо до 20 895 867 лева. Ставката на плащането за едно допустимо за подпомагане животно е определена със Заповед на № РД 09-843 от 02.11.2016 г. на министъра на земеделието и храните. Право на подпомагане по схемата имат земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.

По Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) е предвиден ресурс до 971 924 лева за извършване на оторизация по заявления, за които не са били приключили всички проверки към момента на плащане през ноември. Ставката за едно допустимо за подпомагане животно е определена със Заповед № РД 09-842 от 02.11.2016 г. на министъра на земеделието и храните. Подпомагат се фермери със стопанства с 50 или повече овце-майки и/или кози-майки. Изискване към животновъдите е да продължат да отглеждат най-малко 80 на сто от заявените животни поне 100 дни след последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Припомняме, че преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. като максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за 2013-та. За 2016 г. максималният допустим финансов таван по ПНДЖ1 е до 44 890 797 лева, а по ПНДЖ3 – до 37 560 737 лева.

23rd Nov2016

ДФЗ отсрочва кредити на животновъди и производители на картофи

by Орало

От 25 ноември 2016 г. до 28 февруари 2017 г. в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в областните дирекции на Държавен фонд ,,Земеделие“ се приемат заявления за отсрочване на предоставените кредити за закупуване на фураж. Новото отсрочване на дължимите главница и лихва е до 27 ноември 2017 г. при лихва от 4%, но не по-малка от референтния лихвен процент за страната към датата на сключване на анекса за отсрочване на кредита. Заявления могат да подават птицевъди с кредити за фураж от 2008 и 2010 г., свиневъди с кредити за фураж от 2008 и 2010 г. и животновъди с кредити за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 година.

От възможността за отсрочване на дължимите кредити могат да се възползват само фермери, които през стопанската 2015/2016 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът и имат регистриран животновъден обект. Това се удостоверява с извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ, а за животни, които не подлежат на идентификация – с писмо от официален ветеринарен лекар.

Отсрочва се за още една година и дължимата към 25 ноември 2016 г. главница по кредити за закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи. Картофопроизводителите могат да подават зявления в областните дирекции на Фонда от 25 ноември до 20 декември 2016 г. само при условие, че дължимата към началната дата за прием лихва е възстановена преди подаването на заявлението за отсрочване. Срокът на отсрочката е до 27 ноември 2017 г. при лихва в размер на 4%, но не по-малка от референтния лихвен процент за страната към датата на сключване на анекса.

14th Oct2016

Зам.-министър Свилен Костовоткри първата в Европа ферма за отглеждане на кохо сьомга

by Орало

whatsapp-image-2016-10-14-at-16-17-19Зам.-министър Свилен Костов откри първата в Европа ферма за отглеждане на кохо сьомга.  Тя се намира в  село Горни окол, Община Самоков. Рибата ще се отглежда с рециркулационна система. „Надявам се, че този обект ще служи като успешен пример и възможност за обмяна на опит с всички, които биха искали да изградят подобна технология“, заяви зам.-министър Костов. Той подчерта, че това е най-екологичния метод за отглеждане на рибата, познат до момента.whatsapp-image-2016-10-14-at-16-17-20

Предприятието е изградено с финансова подкрепа по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007-2013). Общата одобрена стойност на инвестицията е 4 403 040 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 2 641 824 лв. Изплатената към момента финансова помощ по проекта е на стойност 1 323 672 лв. По прогноза на инвеститора, цялостният капацитет на фермата ще достигне до 200 тона производство годишно, който ще се запълва на три части – по 67 тона, които ще се вадят през четири месеца.whatsapp-image-2016-10-14-at-16-17-211

Заместник-министър Свилен Костов припомни, че през новия програмен период Програма „Морско дело и рибарство“ е с увеличен бюджет, в размер на 222 млн. лв., от които 172 млн. лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство  и 50 млн. лв. от националния бюджет.

12th Sep2016

Еврокомисар Андрюкайтис: България е добър модел за борба със Заразния нодуларендерматит и насърчавам другите страни да го следват

by Орало

 

whatsapp-image-2016-09-09-at-10-50-07“България е добър модел за борба със Заразния нодуларендерматит и насърчавам другите страни да го следват”. Това заяви еврокомисарят по здравеопазване и безопасност на храните ВитянисАндрюкайтис на пресконференция с министъра на земеделието и храните Десислава Танева, по време на министерската конференция относно заболяването Заразен нодуларендерматит в Европа. Срещата, която се провежда в София, е по инициатива на България и с подкрепата на Европейската комисия. В нея участват министри и държавни ветеринарни санитарни инспектори от 19 страни.

Министърът на земеделието и храните Десислава Танева изказа своята благодарност към Европейската комисия и към комисар Андрюкайтис за незабавната подкрепа, която страната ни получи за справяне с болестта. „България получи от ЕК в седемдневен срок първите ваксини, след като беше установено огнището на заболяването в средата на месец април. Незабавна бе и реакцията на правителството, което отпусна близо 15 млн. лв. за справяне с болестта“, припомни министър Танева. Тя допълни, че до средата на месец юли ваксинацията на цялото поголовие е извършена и от тогава до днес няма констатирано ново огнище на Заразен нодуларендерматит. ,,Можем да кажем, че сме се справили с това предизвикателство към момента. Евтаназирани са 2800 крави, в 217 констатирани огнища. Анализът показва, че 55% от огнищата са в стада с до 10 броя животни“, обясни министърът на земеделието. „Организирахме тази конференция, за да  покажем и съберем опита на всички страни. Това е единствената възможност Европа да се справи с каквото и да е предизвикателство – само ако е единна и обединена, с единен подход към проблемите“, посочи министър Танева.whatsapp-image-2016-09-09-at-10-47-58

От своя страна еврокомисарят заяви, че регионалното сътрудничество е от изключително значение за справяне с болестта. „За да се справим успешно, трябва да се споделя информация, свързана с епидемиологичната картина. ЕК вече е предприела редица мерки, в това число и технически, насочени към държави в ЕС, както и извън ЕС. Уверявам Ви, че ще продължим да прилагаме необходимите мерки и в бъдеще. Благодаря на българските власти за навременния подход, който следваха“, коментира комисар ВитянисАндрюкайтис. По думите му България е успяла да изпълни успешно програмата си за ваксиниране. „Тя може да послужи като добър модел. България може да послужи като платформа за засилване на сътрудничество между страните в Югоизточна Европа. Трябва да се подготвим да очакваме тежка и продължителна борба. Срещи като днешната се оказват ефективни и могат да доведат до конкретни резултати. Ако предложенията бъдат приети, смятам, че ще са изключително полезни за справянето с тези съществуващи проблеми. Пред нас има само един възможен път и начин за борба със заболяването – а именно да работим заедно. ЕК ще направи всичко възможно съвместно с българските власти, така че да изработим една общоевропейска позиция за справянето с болестта“, каза още еврокомисарят.

Министър Танева обясни, че предложенията за промяна са за отпаднане ограниченията за търговия с живи животни със страни и територии, които са с еднакъв статут спрямо заболяването. Да бъде разрешено извършването на износ на живи животни, ваксинирани срещу Заразен нодуларендерматит, и продукти от тях в трети страни, свободни от болестта, след предварително получено одобрение от страната на внос. Също така да отпадане изискването за специална маркировка при търговията с преработени продукти. Десислава Танева допълни, че се очаква форумът да приключи с общо заключение и съгласно процедурите на Европейския съюз да се излезе със специално решение на Комисията. „Заболяването не е зооноза и няма риск за потребителите, това е най-важното. Мерките и ограниченията трябва да са адекватни спрямо степента на риска, така щетите за фермерите и за държавата ще са сведени до минимум“, категорична бе Танева.

Pages:1234567»