19th Oct2018

Румен Порожанов: Необходимо е още по-активно взаимодействие между държавните предприятия и регионалните дирекции по горите в опазването на горските територии

by Орало

„Вие сте стопаните на горските територии и най-добре познавате проблемите в тях. Необходимо е още по-активно взаимодействие между държавните предприятия и регионалните дирекции по горите, за да се намерят нови и конструктивни решения, които да имат най-голям ефект в опазването на българските гори”. Това заяви министър Румен Порожанов на работно съвещание по проблемите, свързани с опазването на горските територии, което се проведе днес в Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

В заседанието участие взеха зам.-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев, и.д. директорът на Изпълнителна агенция по горите инж. Росен Попсавов, както и директорите на дирекции в МЗХГ, ИАГ, държавните горски предприятия и 16-те регионални дирекции по горите.

Предложени бяха промени в нормативната уредба, организацията на работа, подобряване на техническото и кадрово обезпечаване с цел повишаване ефективността от дейностите по контрол по опазване на горските територии.

„Отговорно изпълнение на задълженията от всички служители в системата на горите. Оптимизиране на работата за противодействие на незаконните дейности в горите и постигане на по-добри резултати – това е нашата основна задача“, каза Атанас Добрев, зам.-министър на земеделието, храните и горите.

Друг важен въпрос, който се обсъди на днешната среща бе снабдяването на населението с дърва за огрев. На територията на цялата страна са проведени срещи с кметовете на общини. Заявени са необходимите количества, които регулярно се осигуряват от страна на държавните горски и ловни стопанства.

28th Sep2018

Груповият лов на диви свине се открива на 29 септември

by Орало

Груповият лов на дива свиня се открива на 29 септември. Това предвижда заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, съгласувана с министъра на околната среда и водите Нено Димов.

Във връзка с усложнената епизоотична обстановка и констатираното огнище на африканска чума по свинете в с. Тутраканци се въвеждат ограничения в  районите до границата с Румъния. Те са посочени в приложения към заповедта. В първата буферна зона, която обхваща до 5 км от границата с Румъния и до 10 км около с. Тутраканци се забранява груповият лов. Това засяга 119 ловни дружинки от общо 2810 в България или само  4,2% от всички. Втората зона, в която груповият лов е разрешен, но без кучета, обхваща териториите между 5 и 10 км от границата с Румъния, респективно между 10 и 20 км около с. Тутраканци.   За останалата част от България няма ограничения.

Груповото ловуване се извършва само през деня – един час преди изгрева и един час след залеза на слънцето. Провеждането на инструктаж на участниците в него е задължително. Ръководителят на лова проверява наличието на заверен ловен билет и членска карта, разрешително за носене на ловно оръжие на всеки член от дружинката и попълва съответното разрешително за лов. На санкция подлежат ловци, които не са екипирани с шапка или облекло с ярък сигнален цвят при групов лов на дива свиня и на дребен дивеч. Забранена е употребата на алкохол и упойващи вещества преди и по време на лов.

Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) напомня, че ловното оръжие е лично и не се предоставя на никой, дори на правоспособни ловци. При използване на гладкостенно /гладкоцевно/ оръжие по време на групов лов на дива свиня се забранява използването на сачми с диаметър над 6 мм. Разрешена е употребата само на боеприпаси тип „куршум“.

Ръководният екип на Министерството на земеделието, храните и горите и на ИАГ пожелават на всички ловци наслука и призовават към стриктно спазване на нормативната уредба и правилата за безопасност при ловуване по време на ловния сезон. Необходимо е всички ловци да проявяват дисциплина и отговорност и да упражняват контрол помежду си за правилното изпълнение на законовите разпоредби и опазването на дивеча по време на лова. Проверките на служителите от структурите на Министерство на земеделието, храните и горите, ангажирани с контрол в горските територии продължават.

26th Jul2018

Забранява се груповият лов на дива свиня

by Орало

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов се забранява груповият лов на дива свиня. Тя се издава на основание чл. 54, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча и след постъпило предложение от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните с №13-1924 от 24.07.2018 г.

Приетите изменения и допълнения в Закона за лова и опазване на дивеча, които регламентират груповото  ловуване на дива свиня през летните месеци извън досега определения срок, вкл. и в сряда, са недостатъчно добре съобразени и консултирани по отношение безопасността при провеждането на ловните излети. В момента буйната растителност и плътната листна маса в горските територии силно ограничават видимостта, а респективно безопасността на лова. Това е сериозна предпоставка за възникване на инциденти, както за участниците в лова, така и крие рискове за живата и здравето на пребиваващите в гората горски работници, туристи, гъбари, билкари и др. Статистиката показва, че по-голямата част от злополуките по време на групово ловуване през последните години са ставали, когато листната маса в гората още не е опадала.

Направените изменения в Закона за лова и опазване на дивеча не са съобразени и с хуманното отношение към видовете дивеч, обитаващи горските територии. Приплодите на дивите животни от тази пролет  няма да могат да бъдат опазени от ловните кучета. Започва размножителния период на сърната, а през септември предстои и този на благородния елен.

В тази връзка съществува опасност  груповият лов на дива свиня да доведе до сериозни загуби на основните ловни видове, компрометиране на вече договорени трофейни ловни излети за благороден елен от страна на чуждестранни ловци и сериозни финансови щети.

Като мярка за редуциране на популацията от дива свиня заради опасността от възникване и разпространение на африканска чума по свинете се препоръчва засилване на подборния лов от място.

23rd May2018

Всички процедури за 2018 г. по горската мярка 8 от Програмата за развитие на селските райони са отворени

by Орало

В Информационната система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН) стартира прием на проектни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“.  Тя е част от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014–2020 г.

С обявяването на тази процедура на 17 май, Министерството на земеделието, храните и горите изпълни заложеното в Индикативната годишна работна програма за 2018 г. по отношение на горския сектор, включително и предвидените извънредни приеми за инвестиции в общините Кресна и Симитли.  Те бяха засегнати от тежки пожари през изминалата година. Приемът ще продължи до 17:30 ч. на 22.08.2018 г. Финансовият ресурс, който подлежи на разпределение по процедурата е 33 363 992 лв. От тях 8 801 100 лв. за инвестиции на територията на община Кресна и община Симитли, 24 562 892 лв. са средствата за всички останали допустими дейности и кандидати.  Безвъзмездната финансова помощ за одобрени проектни предложения (максимален интензитет) е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Припомняме, че на 15.05.2018 г., в ИСУН беше активирана процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, по която общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 15 646 400 лв., в това число 3 129 280 лв. за инвестиции на територията на община Кресна и община Симитли. Приемът по нея ще продължи до 17:30 ч. на 20.08.2018 г.

Първата стартирала процедура за подбор на проектни предложения по т.нар. горски мерки стартира на 27.04.2018 г. с обявяване на прием по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“. Общият бюджет за разпределение е в размер на 35 204 400 лв. Приемът ще продължи до 17:30 ч. на 31.07.2018 г.

Условията за кандидатстване по процедурите са уредени в насоки, утвърдени от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР. Пълният пакет документи по трите процедури е публикуван на електронната страница на МЗХГ в Раздел „Програма за развитие на селските райони“.

Проектните предложения се подават по електронен път чрез ИСУН 2020, на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/, където също могат да бъдат намерени пълнитe пакети документи по обявените процедури.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване по обявените седем процедури до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Въпросите се задават на електронната поща: rdd@mzh.government.bg.

12th Apr2018

Атанас Добрев: „Днес заедно засадихме европейска гора на надеждата”

by Орало

„Днес заедно засадихме европейска гора на надеждата, за да символизира общото ни бъдеще и съвместните ни усилия за грижа за горите на обединена Европа. Така всеки наш гост ще отнесе със себе си един хубав спомен и надежда, че можем да правим добри неща заедно и каним всеки от тях да се върне и да се погрижи за своето дърво.” Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев при засаждането заедно с ръководители на горския сектор от ЕС на гора под наслов „За зелена обединена Европа” на територията на ДГС „Рилски манастир”, поделение на Югозападно държавни предприятие.

28 атласки кедъра и брези посадиха горските ръководители с името на всяка държава-членка, като специално дърво беше посадено и в чест на българското председателство на Съвета на ЕС. „Имаме шанса да приветстваме тук нашите гости в момент, в който по време на българското председателство се взимат важни решения в горския сектор”, подчерта зам.-министър Добрев. Той посочи, че по време на официалната двудневна среща с европейските му колеги са обсъдили предложенията на ЕК за разширяване на обхвата на регламента за търговия с дървесина, както и общата позиция на страните от ЕС за предстоящите дебати по времена на 13-тата сесия на Форума по горите в ООН в Ню Йорк през юни. Беше поставен на дневен ред и възможността от подновяване на преговорния процес по правно обвързващото споразумение за горите на паневропейско равнище.

Събитието беше включено през тази година в официалната програма на Седмицата на гората 2018, която приключва с масови залесявания с деца в цялата страна.

03rd Apr2018

Зам.-министър Атанас Добрев: Горските служители заслужават огромно признание

by Орало

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев откри „Седмицата на гората“ – професионалният празник на всички лесовъди, горски служители и работници.  Тази година акцентът е поставен върху бъдещите поколения и най-вече децата, които ще бъдат в основата на предстоящите инициативи и залесявания.

„Целият цивилизован свят признава, че гората е основен  природообразуващ фактор, който гарантира качеството на живот на хората. В контекста на българското европредседателство, Седмицата на гората е повод да напомним, най-вече на нас самите, че България разполага с едни от най-добре съхранените и стопанисвани гори в Европа.
За наша радост и гордост страната ни се нарежда на трето място сред страните на континента по биологично разнообразие. Горите ни заемат над 4 млн. ха като през последните 15 години площта им е нараснала с близо половин милион ха.
Зад всичко това стои дейността на стотици служители по горите – инженери, лесовъди, лесничеи, горски инспектори и стражари – стои Вашият съзидателен труд“, заяви Добрев по време на церемонията.

„Сега е моментът да покажем уважение  към хората, които  понякога с риск за здравето и живота си, ежедневно реагират на сигнали или извършват рутинни проверки по контрол на горските територии. Само от началото на тази година  проверките са вече над 100 000. Близо 3500 са издадените от проверяващите екипи на Изпълнителната агенция по горите и горските предприятия актове за нарушения.
Признателни сме на професионалистите, които всеки ден са на терен. Тези, които ежедневно са готови да реагират на всеки един пожар в горска територия. Само през миналата година екипи на горски служители са участвали в гасенето на 513 пожара, засегнали обща площ от над 46 000 дка гори“, подчерта Добрев.

Заместник-министърът допълни, че пред горските служители има много предизвикателства.  През 2018 г. е предвидено залесяване на около 15 000 дка горски територии държавна собственост, от които – 5 300 дка гори, засегнати от болести, вредители, пожари и други природни въздействия.

Инж. Григор Гогов, изпълнителен директор на Агенцията по горите се обърна с благодарност към служителите по горите като подчерта, че лесовъдската колегия е наследник на една от най-старите горски администрации с богата, близо 140 – годишна история.

Зам. – министър Добрев, заедно с министърът на труда и социалните грижи Бисер Петков връчиха традиционните награди и почетни отличия „Лесовъд на годината“ за 2017 г. на най-заслужилите лесовъди. За носител на приза „Лесовъд на годината 2017” бе отличен инж. Веселин Найденов – старши лесничей в  ТП „ДГС Златоград“ към Южноцентрално държавно предприятие – Смолян

Повече информация за наградените и предстоящите събития свързани със „Седмицата на гората“ може да видите на страницата на Изпълнителната агенция по горите.

23rd Mar2018

С 35.2 млн. лева бюджет ще стартира горската подмярка 8.6

by Орало

До 27 март продължава общественото обсъждане

Министерството на земеделието, храните и горите публикува насоки за кандидатстване по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“. Проектът е качен за обществено обсъждане, като писмени предложения и коментари  може да се изпращат до 27 март.

Кандидатстването ще се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение в ИСУН на адрес: eumis2020.government.bg. Целта на процедурaта е да се повиши конкурентоспособността и да се създадат нови работни места, както и да се подобри състоянието на горите, тяхното опазване и устойчиво стопанисване.

35 204 400 лв. е общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата.  Таванът на допустимите разходи за едно проектно предложение е 500 000 евро, а минималният 5 000 евро. За целия период на прилагане кандидат ще може да получи 500 000 евро.

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за одобрени проектни предложения, които ще се изпълняват на територията на общини от селските райони е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Извън територията на общини от селските райони интензитетът ще е до 40%.

Основните цели, които залягат в  мярка 8.6 е  повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост, опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях.

По подмярка 8.6 е допустимо да подпомагане изграждането, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесина, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение. Възможно е също така да се закупят или вземат на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка. Позволено е и финансиране на отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст, както и закупуване или вземането на лизинг на специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

Одобреното  проектно предложение се изпълнява в срок до 24 месеца от датата на подписване. Крайният срок на изпълнение на всеки проект не следва да бъде по-късно от 15 септември 2023 г.

24th Feb2018

Привличаме чуждестранни ловци с дивеч с много високи трофейни качества

by Орало

„България е атрактивна дестинация за чуждестранните ловци с наличието по нашите ловни стопанства на дивеч с много високи трофейни качества. Показателно за това е, че интересът към представянето на България на ловното изложение в Залцбург е много голям и само в първия ден вече регистрираме близо три пъти повече заявки за ловен туризъм от предходни години”. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите  Атанас Добрев по време на откриването на българския щанд на специализираното ловно изложение „Die Hohe Jagd & Fischerei” („Големият лов и риболов”) в Залцбург, Австрия.

„В контекста на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, участието ни е много важно, защото на ловното изложение се очакват над 50 000 посетители и това ще повиши интересът към страната ни”, каза заместник-министърът. На българския щанд освен възможностите за лов на различни видове дивеч с високи трофейни качества, се акцентира и върху културно-историческото наследство, представят се и златните съкровища и богатите традиции на народа ни.. По думите на Добрев целта не е само да привлечем повече ловци у нас, но при посещението си в България те да посетят и емблематични туристически забележителности и да се запознаят по-отблизо с културата и историята на страната.

„България е традиционен участник в ловните изложения в Германия и Австрия в последните години. През тази година на площ от 50 кв. м представяме богата национална сбирка от трофейни експонати от едър дивеч, добити от държавните предприятия – сръндак, муфлон, елен лопатар, благороден елен, дива свиня и глухар, които привличат традиционно почитателите на лова и природата”, посочи още Атанас Добрев.

Проявата се организира от Министерство на земеделието, храните и горите и Югозападното държавно горско предприятие (ЮЗДП). На изложението присъстват и изпълнителния директор на Изпълнителна дирекция по горите инж. Григор Гогов и директори на държавните предприятия.

„Ловният туризъм у нас е с над 35-годишна традиция. След кратък спад, през последните години интересът към него отново бележи подем”, заяви инж. Дамян Дамянов, директор на ЮЗДП. „Държавните предприятия инвестират усилено в ловно-стопански мероприятия. Затова поддържаме много сериозен капацитет за качествен лов и държим едно от челните места в Европа като ловна дестинация“, подчерта той. Голям интерес се отчита към възможностите за лов на вълк, благороден елен, дива свиня, дива коза и глухар в България. Изложението в Залцбург продължава до 25 февруари.

23rd Feb2018

Привличаме чуждестранни ловци с дивеч с много високи трофейни качества

by Орало

„България е атрактивна дестинация за чуждестранните ловци с наличието по нашите ловни стопанства на дивеч с много високи трофейни качества. Показателно за това е, че интересът към представянето на България на ловното изложение в Залцбург е много голям и само в първия ден вече регистрираме близо три пъти повече заявки за ловен туризъм от предходни години”. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите  Атанас Добрев по време на откриването на българския щанд на специализираното ловно изложение „Die Hohe Jagd & Fischerei” („Големият лов и риболов”) в Залцбург, Австрия.

„В контекста на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, участието ни е много важно, защото на ловното изложение се очакват над 50 000 посетители и това ще повиши интересът към страната ни”, каза заместник-министърът. На българския щанд освен възможностите за лов на различни видове дивеч с високи трофейни качества, се акцентира и върху културно-историческото наследство, представят се и златните съкровища и богатите традиции на народа ни.. По думите на Добрев целта не е само да привлечем повече ловци у нас, но при посещението си в България те да посетят и емблематични туристически забележителности и да се запознаят по-отблизо с културата и историята на страната.

„България е традиционен участник в ловните изложения в Германия и Австрия в последните години. През тази година на площ от 50 кв. м представяме богата национална сбирка от трофейни експонати от едър дивеч, добити от държавните предприятия – сръндак, муфлон, елен лопатар, благороден елен, дива свиня и глухар, които привличат традиционно почитателите на лова и природата”, посочи още Атанас Добрев.

Проявата се организира от Министерство на земеделието, храните и горите и Югозападното държавно горско предприятие (ЮЗДП). На изложението присъстват и изпълнителния директор на Изпълнителна дирекция по горите инж. Григор Гогов и директори на държавните предприятия.

„Ловният туризъм у нас е с над 35-годишна традиция. След кратък спад, през последните години интересът към него отново бележи подем”, заяви инж. Дамян Дамянов, директор на ЮЗДП. „Държавните предприятия инвестират усилено в ловно-стопански мероприятия. Затова поддържаме много сериозен капацитет за качествен лов и държим едно от челните места в Европа като ловна дестинация“, подчерта той. Голям интерес се отчита към възможностите за лов на вълк, благороден елен, дива свиня, дива коза и глухар в България. Изложението в Залцбург продължава до 25 февруари.

30th Jan2018

БАБХ и ИАГ въвеждат мерки за ограничаване на популация от диви прасета

by Орало

Българската агенция по безопасността на храните съвместно с Изпълнителната агенция по горите и Съюза на ловците и риболовците в България въвеждат мерки за намаляване на популацията от диви прасета, което би ограничило опасността от евентуалното разпространение на болестта „Африканска чума“ по свинете в страната. На този етап България не е засегната от силно заразната болест, но са необходими превантивни мерки, каквито се прилагат и в останалите европейски държави.

„В Германия амбициите са до края на годината популацията от глигани да бъде намалена със 70 процента, като за целта държавата отпуска и финансиране за отстреляно животно“, посочи д-р Дамян Илиев, изпълнителен директор на БАБХ.

В България е решено държавните такси за отстрел да бъдат намалени от 30 лв. на 1 лев за животно. С 50% се понижава и цената при организиран ловен туризъм за отстреляни млади животни на възраст между 1 и 2 години.

Оперативен щаб към Министерство на земеделието, храните и горите ще се събира периодично, за да обсъжда и предлага мерки за превенция във връзка с опасността от евентуално навлизане на африканската чума по свинете на територията на страната.

 

16th Jan2018

Зам. министър Атанас Добрев: През 2018 г. ще работим в насока залесяване

by Орало

Проведе се първото за годината заседание на кризисния щаб за Борбата с дървесния корояд.
Към този момент продължава изпълнението на приетия Краткосрочен план за действие за спешно усвояване на засегнатата от корояди иглолистна дървесина.
На днешното заседание беше извършен мониторинг на състоянието и инвентаризираните повреди на иглолистните гори от биотични и абиотични фактори, възложените за добив и усвоените количества дървесина по данни на Изпълнителна агенция по горите към 12.01.2018 г.
“Наред с всички останали задачи, ще работим в насока залесяване”, заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев.
Участниците в щаба представиха изготвени анализи и мониторинг на предприетите действия в горските територии – общинска и частна собственост, както и анализ на усвояването на повредената иглолистна дървесина.
Основната цел е да се изгради концепция за мониторингова мрежа на корояда от Държавните горски предприятия. Това ще спомогне за още по– реална картина на биологията му. Проучва се и възможността за закупуване на допълнително лабораторно оборудване, както за терен, така и за стационарни лабораторни изследвания.
Беше взето решение Държавните предприятия да планират необходимите мероприятия и средства за ефективна борба и превенция срещу разпространението на короядите. Ще бъдат предприети мерки за възобновяване и на освободените площи след изведени санитарни и принудителни сечи в иглолистни гори. Предвижда се полагане на грижи чрез осветление на подраста (отглеждане чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови растения ) на вече възобновени по естествен път площи след санитарни и принудителни сечи.
Също така ще бъде увеличено производството на необходимия посадъчен материал от подходящи дървесни видове, съобразно освободените площи, след проведени санитарни и принудителни сечи.
За резултатите от изпълнението ще се докладва на следващо заседание на работната група, което ще се състои на 13 февруари 2018 г.

15th Dec2017

Международният център за опазване здравето на дивеча стартира дейността си

by Орало

Сдружението с международно участие „Си Ай Си център за опазване здравето на дивеча”, което получи своята официална регистрация наскоро, стартира дейността си. Първото официално събитие в календара му – научен семинар „Обучение за надзор на болестите по дивеча – ролята на ловците”, ще бъде открит в понеделник, 18 декември 2018 г. от 9:00 часа в хотел „RIU” в град Правец.

Двудневният семинар ще бъде открит от Бернар Лозе, почетен президент на Международния съвет по лова и опазването на дивеча CIC. Международното средище на съвместните усилия на ветеринарната и ловната общност за ранна превенция на болестите по дивеча е създадено по инициатива на България. Центърът е единствен по рода си в Европа, като има само още един такъв, опериращ в света – на територията на Канада.

Организациите, учредителки на сдружението, регистрирано в България „Си ай си център за опазване здравето на дивеча” са Международният съвет по лова и опазване на дивеча (CIC), Генералната асамблея на Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) и Световната организация за здравето на животните със седалище в Париж OiE.

Партньори от българска страна са Изпълнителна агенция по горите и Българска агенция по безопасност на храните, като техните изпълнителни директори инж. Григор Гогов и д-р Дамян Илиев ще вземат участие в официалната церемония по откриването на центъра.

11th Aug2017

Открива се ловът на прелетен дивеч на 12 август

by Орало

Откриването на ловния сезон на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина ще бъде на 12.08.2017 г. (събота). Ловуването се извършва само с писмени разрешения (по образец), в които се вписват датата, имената на ловците, името на ръководителя на лова,  номерата на ловните билети и членските карти, начинът и мястото на ловуване, видът и броят на разрешения за отстрел дивеч. Групово и индивидуално ловуване на дребен дивеч се извършва в събота, неделя и в дните обявени за официални празници, а на водоплаващ дивеч – след 01 януари и в сряда. Груповото ловуване и лов на мигриращ дивеч се извършва само през деня – един час преди изгрева и един час след залеза на слънцето.

Задължително е спазването на установените норми за отстрел от един ловец за един ловен излет, съгласно Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча. Разрешен е ловът на пъдпъдъци до 15 бр., на гривяк и гургулица – до 10 бр., на горски бекас и обикновена бекасина – до 10 бр. Забранява се използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им, както и ловни хрътки и други забранени средства и методи за ловуване.

Във връзка със зачестилите в последните години смъртни случаи и наранявания на ловци при ловните излети Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) призовава за стриктно спазване на нормативната уредба и правилата за безопасност при ловуване.

ИАГ е в пълна готовност за извършване на засилени проверки за спазването на Закона за лова и опазване на дивеча. Всички ловци в страната  ще бъдат проверявани във връзка с използването електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, превишаване на дневните отстрелни норми, ловуване без ловен билет или с нередовни документи, ловуване без сигнален цвят в облеклото, ловуване в забранено място и в забранено време, отстрел на неразрешен за лов дивеч. Забранява се използването на алкохол и наркотични вещества по време на лов.

Във връзка с изключително високите среднодневни температури тази година и повишената опасност от възникване на горски пожари, Министерството апелира за спазване на противопожарните правила за опазване и защита на горските територии.

10th Aug2017

Ръководството на Министерство на земеделието, храните и горите отново предупреждава за опасността от пожари вследствие високите температури

by Орало

1000 лв. глоба за палене на огън в гората

Ръководството на Министерство на земеделието, храните и горите призовава всички да бъдат внимателни и да пазят горите от пожари. Изключително високите летни температури създават предпоставки за възникване на инциденти в полските и горски територии.

Всяко невнимателно действие като изхвърляне на угарки на тревата или от прозореца на автомобила, палене на огън на открито, оставяне на празни стъклени опаковки от храна и напитки след излет навън, които действат като лупа, както и прехвърчане на искри от двигателя при навлизане на прибираща реколтата техника или автомобили на излет, може да предизвиква запалване, което да прерасне в пожар!

Трайно задържалите се екстремално високи температури улесняват неконтролируемото и бързо разгръщане на подобни запалвания на огромни територии, като могат да застрашат живота, здравето и имуществото на много хора и да навлязат в горите и изпепелят целите екосистеми в тях.

И през тази година въпреки усилията за превенция на институциите,  са регистрирани висок брой пожари, като само за три дни те нараснаха от 251 на 277, а засегнатата площ надмина 17 900 дка, като до петък вечерта беше 14 000 дка.

Поразените площи от пожарите, които достигнаха до върховете на дърветата и практически ги унищожиха напълно, през тази година са над 1 700 дка. Преките щети възлизат на близо 400 000 лв., изчисляват от Изпълнителната агенция по горите.

С голям интензитет са пожарите в близост до Благоевград, София, Берковица, Бургас. Само последният голям пожар, който горя до бургаското село Изворище обхвана близо 3000 дка, като на 500 от тях той достигна до върховете на дърветата и ги унищожи напълно.

Основна причина за възникване на горските пожари, за съжаление, въпреки всички призиви и препоръки, е човешката небрежност. Едва два от всички над 260 пожари са възникнали вследствие мълнии. Всички други са от  непредпазливост или безотговорно отношение. Само малко внимание и  отговорност от страна на всеки може да предпази гората от огнената стихия!

Настоящото ръководство на министерството и на горската система разпореди стриктно спазване на разпоредбите на Закона за горите в частта за отговорността при нарушения, с които се създават условия за възникване на пожари в горски територии. Налагат се глоби при паленето на огън на открито на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии, както и за палене на огън в горски територии извън определените зони от държавните горски и ловни стопанства. За физическите лица глобата е от до 500 лева, а предвидената имуществена санкция е до 1000 лв. За юридически лица, при които се установи нарушение, глобата е в двоен размер.

При нарушения на разпоредбите за защита на горските територии от пожари  и за спазване на пожарна и аварийна безопасност, освен наказанията по чл. 270 от Закона за горите, в случай че деянието се определи за престъпление, отговорност за него може да се търси и по Наказателния кодекс. Той предвижда до 8 години затвор за причинен пожар в гората и до 10 години за инцидент, причинил щети в защитени територии.

Паленето на открит огън е възможно единствено на специално обозначените за това места. Обикновено в близост има поток или река. Като дори и на регламентираните за целта места гражданите не трябва да си тръгват, след като са запалили огън, докато не се уверят, че той е напълно изгасен.

И стопаните е нужно да внимават със селскостопанската техника в активния летен период. Паленето на стърнища, суха трева и слама в земеделските земи и по слоговете и крайпътните ивици и други площи със суха растителност е забранено.

При съмнение за възникване на пожар, веднага трябва да се подаде сигнал на денонощния телефон 112. От началото на годината са приети близо 1200 обаждания.

03rd Aug2017

Над 43 000 проверки в горите за два месеца

by Орало

22 857 проверки са извършени през юли в горските територии на страната. От тях 12 820 са от мобилни групи и горски стражари от 6-те държавни предприятия, а 10 037 – от горските инспектори по контрол и охрана на 16-те регионални дирекции на Изпълнителната агенция по горите.

6392 са проверените обекти за добив на дървесина, 1888 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 9703 превозни средства и 4874 ловци, риболовци и други физически лица, извършващи дейности в горски територии.

Така от началото на юни, когато настоящото ръководство на горското ведомство възложи засилен контрол в горите, проверките вече надхвърлят 43 хиляди.

1402,69 куб. м дървесина са задържани от контролните органи, както и 476,79 пространствени куб. м дърва за огрев. Без необходими документи за превоз на дървесина са били 26 моторни превозни средства и 19 каруци. Задържани са 8 коня и са конфискувани 20 моторни триона и 15 други инструменти за дърводобив. При акциите са установени двама нарушители със законно оръжие и 6 други ловни уреди и боеприпаси, както и нарушител с незаконно добит дребен дивеч.

521 са съставените актове за нарушения по Закона за горите и 4 по Закона за лова и опазването на дивеча. 345 са актовете за нарушения срещу заловени извършители и 253 – срещу неизвестни.

Най-честите нарушения продължават да са свързани с незаконен добив на дървесина без изискваните документи, липса на GPS система за проследяване, липса на записи за разчитане на регистрационните номера на товарните транспортни средства, влизащи в обектите и липса на камери за видеонаблюдение на всички входове и изходи в регистрирани обекти по складиране, преработка и експедиция на дървесина.

Министерство на земеделието, храните и горите припомня, че действията по превенция и ограничаване нарушенията в горските територии нямат епизодичен характер. Те целят по-ефективна организация и проследяемост на дейностите в горите.

02nd Aug2017

Интервю на път с д-р инж. Ценко Ценов, директор „Гори и лесовъдски дейности”, ИАГ

by Орало

Лятно утро, път през ширналите се зелени гори на Родопите и голям късмет за журналистите в буса, пътуващи заедно с г-н Ценко Ценов, който с охота отговаря на техните въпроси, защото много са нещата, които знае за гората и иска да сподели…

Г-н Ценов, ще споделите ли за нашите читатели, защо отиваме в района на Ардино и какво точно означава съхнеща гора?

Д-р инж. Ценко Ценов

Регионът, който ще посетим се намира в Източните Родопи и се характеризира с голямо биоразнообразие. Тук има влияние от Средиземно море, смесване от италианска растителност, колхидска растителност, която е от източната част и разбира се, умереноконтинентално влияние. Това дава възможност тук да бъдат представени едни от ендемитите на Балканите, какъвто е благунът например, той е само на балканския път, един от видовете дъб. Тук се намират и едни от най-пространните гори, именно най-южното разпространение на елата, което е на около 1200 м и се намира в местността Гюмурджински снежник, където е естественото разпространение на елата. Във времето този район е бил третиран масово от каракачаните. От тук са минавали стадата, следвайки своя миграционен път – през лятото са на Бяло море, през зимата се връщат към Балкана. Затова са били опожарявани тези райони многократно, с цел да се освобождават площи за паша, откъдето има и едно силно девастиране на територията, едни ерозионни процеси. През годините там е извършена епохална за времето си противоерозионна дейност, със строителство на баражи, укротяване на пороите, много мащабни залесявания за подобряване на горската среда и в резултат на това, в този регион са застъпени много иглолистни „изкуствени” гори. Ние ги наричаме иглолистни култури, защото са създадени по изкуствен начин. Тези култури са създавани при високи гъстоти, защото целта е била да се укрепи бързо земята и да се спре ерозията. Те са в комплект и със съоръженията, но това сега има своя обратен ефект, което прибавено и към някои грешки, които ще видите на място по време на дискусията, в момента възниква проблема със съхненето на горите, което се дължи и на възрастта, около 40–50-годишни вече са тези гори и при такава голяма гъстота започват да си пречат, конкурират се. Те изсушават още повече, издърпват влагата, тъй като аспирират през цялата година, понеже са вечно зелени. Когато растежът им отслабне, тези дървета стават гостоприемник на различни болести и нападения от различни насекоми. Като добавим и това, че от време на време имаме и такива природни, наричани абиотични фактори, каквито са различни снеговали, ветровали, ледоломи, при тях пада много дървесина, много дървета, които ако не се усвоят своевременно, всички фактори увеличават плътността на заболяванията. Интересно е и че това е регион, който има традиционни привързаности към гората. Тук хората, когато се е залесявало, са носили на гръб земя с торбички, за да създадат горска среда. Правили са прагчета, укрепвали са, носели са пръстта, залесявали са, само и само да се намали ерозията. Знаете, че там се намира една от най-поройните реки Върбица, която, мине не мине време и чуваме за нея. А не е само тя, има и други, като Арда…

Съхнене на горите в Кърджалийско.

Предполагам, вече имате изготвени стратегия и план за справяне с този отдавна наболял проблем за съхненето на гората?

Цялата горскостопанска дейност е уредена предварително чрез изготвянето на един план. За всяко горско стопанство, за всяка горскостопанска единица, защото вече освен горските стопанства имаме и общински лесничейства, имаме и частни собственици. Този план е горскостопански план, валиден за десет години. Изготвя се от специалисти: инженери, проектанти, които правят оценка на горите и планират мероприятия в тях за десетгодишен период. С тези планове се определя и възможният добив на дървесина и другите добиви – странични ползвания, прави се противопожарен план, прави се ловно-стопански план. По всичко това работят всички, ангажирани с гората. В такъв план се определя, че в конкретни гори трябва да се проведат конкретни сечи. Понякога това са редовни сечи, които се планират за десет годишен период, понякога се коригират, когато възникнат чрезвичайни ситуации.

Примерно, в настоящия случай е необходимо да се преборим със съхненето на горите или да минимизираме разпространението на корояда и тогава, наложително се организират санитарни сечи и те изместват другите редовни сечи. За всяка една такава сеч има процедура за нейното разрешаване, т.е. всичко подлежи на контрол. Процедурата включва предварително отбелязване на терен на дърветата, които ще бъдат отсечени, те се маркират, след което се прави опис на тези дървета. На базата на този опис се издава позволително в електронната система, която е в Изпълнителна агенция по горите. В нея имат достъп строго определени лица. Това са инженери, които отговорят на определени изисквания. Те получават един код, с който влизат в системата, кодът е персонален и след издаване на това позволително, ние виждаме в цяла България и колегите от структурите отдоллу, къде е издадено позволителното и за кой регион. С това позволително, те вече получават разрешение за сеч в съответната гора. Независимо че могат да бъдат включени в съответния план, ако не е издадено такова разрешително, не могат да осъществяват сеч в гората. Трябва да има маркиране, трябва да има граници на насажденията, трябва да има изготвен технологичен план, т.е. да се каже откъде ще мине дървесината, къде ще се стоварва, къде ще бъде складът. Всичко това е разписано. След като бъде изготвено всичко това, се предоставя правото за тази сеч на специализирани лица, не може всеки да води такава сеч. Това са фирми, които се регистрират в нашия регистър. Ние имаме регистър за тези фирми, имаме и регистър на лицата, които издават позволителни.

Фирмите започват да добиват дървесина. Всяка фирма има назначено лице с лесовъдско образование, което е задължително, за да бъде регистрирана с договор, който ние проследяваме. След като започне сечта, може да бъдат извършвани контролни проверки, както от органите на горските стопанства – те сами да си извършват вътрешен контрол, така и от нашите контролни органи, ние имаме регионални дирекции по горите с горски инспектори, които отиват на място, проверяват как се извежда сечта, какво се прави. След като приключи сечта се прави една оценка – как е извършена сечта, има ли нарушения, правилно ли е изведена, за което се съставя и съответният констативен протокол, който се качва пак в тази система. От същото лице, което издава позволителното: то прави оценка на сечта и слага подпис накрая в системата, с което казва – сечта е изведена правилно, или неправилно, има остатъци, което е възможно да има такива остатъци, изобщо всички обстоятелства около провеждането на сечта. Този констативен протокол е качен в системата – позволителното, транспортирането на дървесината се извършва с превозни билети и те също са в ситемата. Те, заедно с констативния протокол са в системата, която е отворена и може да се наблюдава от всички, независимо дали са служители или не са служители на Агенцията. Всичко това се вижда на сайта на Агенцията. Естествено нашите специалисти имат по-разширен достъп, те могат да видят вътре подробности, обеми, кой го прави, как го прави. Това може да се види на един монитор за цялата страна. Например за миналата година сме издали 66 хиляди разрешения за сеч. От тях около 26 хиляди са за частни недържавни гори и чрез системата ни може по всяко време да се провери дали има някакъв проблем, има критерии и показатели, по които може да се проверява. В тези планове също пише къде ще се залесява и колко ще се залесява, как ще се трасформира от стара гора към млада гора. Всичко това е разписано в тези планове. За всяко залесяване, допълнително в плана се прави един технологичен план, за всяка една предвидена за залесяване площ, в който план се разписват точно: видовете, бройката, начина на залесяване и това се утвърждава от нашите регионални дирекции. Ако липсва такъв план, не може да се залесява и да се следи за произход на фиданките, тяхното качество, наличието на сертификат или неговата липса – включва се целият процес. Там се описва как се извършва залесяването, как се почиства площта, как се извършва подготовка на територията, как се извършва самото залесяване – механизирано или с ръчни инструменти, дали с едроразмерни фиданки, дали с контейнерни фиданки, начина по който ще се извършва отглеждането на тези гори. След като се създаде културата, това се записва в регистър – за всяка нова площ, за всяка нова гора, ние водим регистър. Той се вади от контролните органи, т.е. от нас (ИАГ). Ежегодно се прави инвентаризация на тези гори. Това включва посещение на място и преброяване на прихваналите се фиданки, както и на тези, които са изсъхнали. Това е един мащабен процес, заложен в този план. Друго включено в плана е, че трябва да се направят противоерозионни елементи – това са такива мероприятия като направа на баражи, на кльонажи, на прагчета. Т.е. всичко необходимо е заложено в този план и се следи за неговото изпълнение. Изготвя се и противопожарен план, в който се класират горите по класове на пожарна опасност. В него се описват местата за депа за инструменти, площадки за хеликоптери, водоснабдяване, къде трябва да се направят минерализовани ивици, бариери. Той се изготвя независимо от собствеността за всички гори. Той се финансира от държавата, докато горскостопанските планове са по собственици. Там се планират другите мероприятия. По-малките собственици правят програми, а предприятията и общините правят планове, тъй като се касае за по-голям обем от дейности. В тези планове са разписани и ловните стопанства – разпределените райони на ловните дружинки, подхранване на дивеча, къде ще има ниви, къде ще са разположени хранилки, къде ще има убежища, където няма да се ловува, къде ще има интензивни участъци. Това се описва в отделен ловно-стопански план и той също е за всички гори, т.е. за цялата територия. Тези планове са актуализират на всеки десет години. Изготвя се една оценка на горския ресурс за цялата страна. Досега се правеше по територията на горските стопанства, но вече има заповед да се прави по територията на общините, тъй като така по-лесно ще се интегрира и координира с Министерството на териториалното развитие, където делението е по общини.

Складирана дървесина от санитарна сеч.

А как се отчита сечта в страната, с цел определяне на загуби или печалба за горското стопанство?

Самите сечи се отчитат два пъти годишно, оценяват се, а на всеки пет години се правят допълнително още пет отчета. Ежегодните отчети са свързани с площите и с добивите. Останалите отчети са свързани със запаса на горите, т.е. с прираста. Това е дървесината, която прераства за периода, с дървесните видове, разпределение по площи на дървесните видове, следи се как се развива структурата на горите, функциите на горите – специални предназначения, стопанско предназначение, защитни гори, всичко това влиза в едни отчет за цялата страна. Има го по региони и обобщен. И най-накрая се прави отчет, който дава представа как се развиват горите, каква е тяхната пълнота – дали са разредени, дали са в нормална пълнота, дали са много гъсти. Така се добива информация с натрупване на всеки пет години. Също така се прави и надзор на всеки пет години на проведените мероприятия. Например, от дъбова гора е трябвало да стане „млада дъбова гора”, от издънкова гора да стане такава, която е поникнала от семе, т.е. „семенна”, защото те са по-устойчиви. Така се получава информация за развитието на дадена гора и дали тя има проблеми, например – здравословни.

Тоест, отчетите са залегнали в определен порядък в горскостопанския план…

Да, също така в самия план се дава оценка и за здравословното състояние към момента, в който е минал проектантът, правещ оценката на ресурса. Освен всичко това, от тази година въвеждаме едно междинно планиране на по-високо ниво – на областно ниво. В него предвиждаме функциите на горите да бъдат определяни с участието на по-голям кръг от хора. Планът за областта трябва да бъде структуриран по общини. И всяка община, по принципа на обществени обсъждания, представяне на проекти, заинтересовани страни, включително с елемент за „екосистемните услуги”, да организира едно плащане на собствениците от страна на лицата, ползващи благата от една гора. Например, ако са въведени ограничения за сечене „на голо”, защото в по-ниските части има язовир и там има интерес да има постоянен дебит на водата, да се извърши доплащане до размера, в който се ограничава правото на собствениците да добиват приходи от своята собственост в пълен размер. За момента това ще се въведе експериментално за три области – Монтана, Смолян и Добрич. По този начин се опитваме да вкараме повече хора в управлението на горите и то предварително. Тези режими ще бъдат обсъждани от всички. Ще има и ескпертно мнение и когато се консесират (съгласуват), тогава на място вече може да се обсъжда. В някои отношения ние можем да искаме да се спре дърводобива, но местното население може да иска да сече, например дърва за огрев и тук трябва да се направи баланс и при този баланс ще се опитаме да въвлечем най-широк кръг от хора. Естествено, нямаме много големи очаквания за увличане на обществото, но това е подход и ние ще се опитаме да вкараме повече хора в управлението на горите и то да го направим предварително, защото след като сме определили този план, от тук нататък вече всички могат да си правят свои стратегии: дали искат да инвестират в пътища, в бизнес, примерно фирми, които ще изтеглят кредити, за да подсигурят техника, работници, те трябва да имат сигурност. А досега ние не сме привличали обществото по начин, по който да е активно, след това започваме някакви мероприятия, вкарваме пари, а не можем да си осъществим идеята, защото има някакви претенции, в повечето случаи основателни, за това какво да се прави на тази територия. Това ще се опитаме да направим с този областен план. Това е нещо ново за нас, по време на процеса на изработване ще включим и повече хора, ще разчитаме много на местните власти, на кметовете на общини, а и на нашите структури, защото те трябва да са активни. Ние сме заинтересовани да провокираме мислене в хората по тази тема, да участват, за да можем заедно да решим конкретни проблеми на териториите. Особено с тези водоохранни гори, също рекреационни гори, има и защитни гори, които са свързани със защита на инфраструктура, на пътища, особено в Добруджа, в Североизточна България това е много съществено. Това е нещо ново като планиране, имаме го разписано в Закона, имаме го в поднормативен документ – Наредба за планиране и организация. Ако няма такъв план не можеш да сечеш гората. Това е най-добрият начин за превенция за горите.

С наредба трябва да се даде методът за оценка на тази услуга и сумата, която трябва да се плаща. Тези екосистемни услуги в Закона са определени като екосистемни ползи. Те са девет на брой. Сега се спираме на три, защото за другите нямаме готвност, не сме „узрели” и психически и всякак. Затова сме се спрели на водоохранни, на рекреаоционни гори, защото имаме повече практика в България, там са летовища, имаме възможност да правим там оценка. Използваме три методики, които ще стартират в края на тази година или най-късно в началото на следващата, когато ние ще стартираме тази наредба за обществено обсъждане. В работната група сме привлекли експерт от Министерството на финансите, експерт от Министерството на околната среда и водите, неправителствени организации, които имат много проекти в тази насока, те самите наблягат много на тази услуга. Привлекли сме и хора от институти, които защитиха дисертации на такива теми. В момента се прави и една оценка на горите в България – ОМАЙАС, това е една методология свързана с биоразнообразието. Тя обаче няма за цел да направи финансова оценка, тя има за цел да сметне потенциала на нашите гори. Ще пуснем в пространството за дискусия тези три методики, свързани с екологичната рента. Във финансово отношение става дума за една оценка от стотинки на хектар, което е недостатъчно, за да мотивира хората, но истинската цена на екологичното въздействие на горите все още не се дооценява. То няма да даде резултат веднага на следващата година, но екологичното въздействие ще се оцени във времето. Ако обаче сметнем резултата през оценка на въглеводородните емисии, тогава той би могъл да се оцени на около стотина лева на хектар, защото гората е безценна като роля и като функция, извън значението на дървесината. Но понеже човечеството се прехранва и прехраната идва основно от дървесния ресурс, а и с другите недървесни ползи – гъби, плодове и други, получава се един много сложен пъзел и очакваме един голям дебат. Ние работим вече от три години по този проблем. Преди три години подготвихме проект, с който експериментирахме в района на Вършец и Берковица. Имаме и резултат – това, че подготвихме задание за областния план. Нямаме още точна представа колко ще струва този областен план, но сега сме спуснали задание и вече се явиха фирми. Такъв проект ще включва най-малко по три срещи в 26 общини, обществено обсъждане, ангажиране на специалисти, които да разясняват на населението, да го убеждват и всичко това в рамките на 80 хиляди лева. Това е недостатъчно и ние ще трябва да убедим бюджета, защото сме на бюджетна издръжка, да се отпуснат тези средства, защото ползите ще бъдат многократно повече. Там където са язовирите, които имат ползи от водоползването, са готови да плащат и го правят, но тези средства ги взима Министерството на околната среда и водите. Тук става дума за едни вземания и имаме съпротива от тях. Дано да имаме успех и средствата да отидат при този, който управлява горите и най-вече при собственика и то при малкия собственик. В България имаме около 600 000 имота на физически лица, от които са заангажирани над 2 милиона собственици, като 90% от тях са под 20 декара. Как да бъдат мотивирани да защитават една екологична кауза, ако няма мотивировка да получи нещо друго и да пази гората. Това ще бъде един опит, за който работим вече от десет години и ако успеем да го прокараме, това ще бъде венецът на нашите усилия.

Не на последно място ние се опитваме да направим една национална инвентаризация на горите. Тя се прави по определена методология, алтернативна на досегашния начин на оценка. Това е правено вече в европейските държави, правено е по 6–7 пъти вече. Получава се чрез „залагане” на неявни, скрити площи в гората, без да се обявяват, за да може да е истинска. Прави се от специалисти, които отиват и реперират с JPS-и площи в гората, правят пълни замервания на площите. В тази система ще бъдат включени около 4 000 пробни площи за България, от които се вади статистическа информация за целия ресурс на страната, алтернативно на досегашния начин на измерване, за да си сверим „мерника” – какво притежаваме и при отношение на обема на дървесината като запас, и по отношение на видовете вътре, и по отношение на сечите, които се водят и дали има проблем, по отношение на биоразнообразието също и по отношение на пътната инфраструктура. Това сега се подготвя и ще бъде стартирано в това предприятие, където отиваме сега – Южноцентрално държавно предприятие.

Може ли да поговорим малко за икономически параметри, например за цени на дървесината?

Тенденцията в Европа е вече да не се търси обем дървесина, а качество. С по-малко отстранени дървета да се гони същия икономически успех, като от голям обем дървесина. Наскоро бях на един пазар в Южна Германия, в провинция Саарланд, където един кубик дървесина стигаше 2000 евро, един кубик от Брекина – 12 000 евро, а имаше една секция от круша, която струваше 16 000 евро, приравнено към кубик, защото нямаше и един кубик. Това показва, че когато се произведе в една гора добра дървесина, изваждаш един кубик, който има добра цена, а останалата гора остава, защитаваш я. Ние се опитваме да приложим такъв подход в България, с помощта на специалисти от тази провинция – те дойдоха тук, да ни обучават да произвеждаме такава дървесина по един много стар френски метод. Навремето, преди 200 години, французите са искали да направят качествена букова и дъбова гора, за да имат качествена дървесина за производството на кораби. При този метод всяко едно дърво се оглежда чрез индивидуален подход към него. На територията винаги остава гора, което има по-голяма механическа устойчивост при природни явления, напр. бури, запазва се разнообразието от дървесни видове, за да може да се избере различно качество и се получават дървета, които имат развити добри външни белези, ние ги наричаме хабитус – това е характеристика с високи, големи корони, прави стъбла и дълбока коренова система. По този начин развито едно дърво може да живее по-дълго – да изкара 200–300 години, като си запазва качеството и можеш да го вземеш тогава, когато е крайно необходимо. Т.е. няма да се хаби дървесината, ти го имаш като качество, то си стои „на корен”, изпълнява си всички други функции и когато дойде време, ти го отсичаш, за да вземеш качеството, а не като при житото например, което узрява и ти задължително трябва да го ожънеш. Този подход е много правилен, защото дава възможност за създаване на смесени, устойчиви във времето гори. По този начин се защитаваме от изненади. Ако имаме повече такива гори в България, ние ще сме готови за бъдните поколения, когато може да се окаже, че имат много голяма нужда от такава дървесина и няма да чакат сто години, защото тя ще им трябва в момента, а не след сто години. Този подход го експериментирахме и сега го прилагаме частично във всички региони. Такова отглеждане започва от най-млада възраст, със система от грижи към гората, за да се формират такива дървета с такива качества. В България сме го кръстили „Саарландския метод”.

Сега ни предстои да посетим обекти, където ще видите най-ясно изразени петна болна гора, нападната от корояд и патогенни гъби, а това са: с. Бойно – обекта е на Държавно ловно стопанство Женда, община Кърджали; територията на горско стопанство Ардино, там ще видим как се работи в короядно петно, какви сечи се водят, ще видим друго корояадно петно, в което не се задейства сеч, тук ще представим малко информация за короядите, биология и ще покажем феромоновите уловки какво представляват; следващия обект е в с. Светулка, където има обект с продължаващо интензивно съхнене на иглолистни култури.

записа Красимир Пеков

Pages:12»