30th Oct2018

От 12 ноември започва прием по мерките от Националната програма по пчеларство

by Орало

От 12 ноември 2018 г. започва прием за финансовата 2019 година по мерките от Национална програма по пчеларство (НПП) в ОД на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице. Приемът ще продължи до 23 ноември 2018 г.

Мерки Б, Г и Д от НПП 2017–2019 г. включват дейности за борба срещу вароатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки. По мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен пчеларски инвентар, докато мярка В е насочена към подвижното пчеларство.

Националната програма по пчеларство за периода 2017–2019 г. е одобрена от Европейската комисия с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1102. Тя е с общ бюджет от близо 14.28 млн. лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% – от националния бюджет. За 2019 година финансовият ресурс е 4 758 590 лева.

Повече информация за мерките от НПП 2017–2019 г. и условията за финансиране, както и образец на заявлението за подпомагане заинтересованите могат да получат в областните дирекции на Фонда, в отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопански пазарни механизми“ в Централно управление на ДФЗ-РА, както и онлайн на сайта на Фонда.

Отново ще се дава възможност инвестициите по мерки А, Б, В и Д да бъдат реализирани чрез нисколихвен кредит от ДФ „Земеделие“. След одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП, пчеларите ще могат да подават заявления за кредит в срок до 15 юли в ОД на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице.

По време на приема за финансовата 2018 г. са подадени 1742 заявления и са подписани 1659 договора на обща стойност 4 679 860 лв.

19th Sep2018

Увеличава се интересът на стопаните от област Търговище към Националната програма по пчеларство

by Орало

В област Търговище се наблюдава засилен интерес на пчеларите към заложените мерки и дейности за подпомагане по Националната програма по пчеларство 2017–2019 г. (НПП). Това съобщи директорът на ОД на ДФ „Земеделие“ в Търговище Милка Ангелова по време на Деня на отворени врати в областната дирекция.

За финансовата 2018 г. по мерките на програмата са внесени 1 742 заявления за подпомагане, по които са сключени 1 649 договора. Към 17.09.2018 г. са подадени 1 593 заявки за плащане. От тях са изплатени 1 471 с общ размер на финансовата помощ от над 3, 280 млн. лв. За област Търговище по НПП са подписани 46 договора. От тях до момента са платени 34, които са на обща стойност за близо 83 000 лв. Срокът за изплащане на финансовата подкрепа по всички подадени заявления за плащане за финансовата 2018 г. е 15.10.2018 г., каза Ангелова.

Животновъдството в област Търговище се развива благодарение на схемите и меките на директните плащания, изтъкна Ангелова. Тя посочи, че за „Кампания 2017“ най-много са подпомогнатите фермери по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3). Общо 321 са овцевъдите и козевъдите от областта, които са получили  над 1, 200 млн. лева. За цялата страна по схемата са преведени над 34 млн. лв. на 8 206 животновъди.

По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК) в област Тълговище са субсидирани 237 говедовъди с близо 685 000 лева, подчерта Ангелова. За „Кампания 2017“ по схемата са финансирани 5 583 земеделски стопани от цялата страна с над 2,9 млн. лева.

По Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) са изплатени близо 41, 500 млн. лв. на общо 5 370 животновъди. За област Търговище финансова подкрепа, в размер на близо 1,6 млн. лв., са получили 221 стопани.

По Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за „Кампания 2017“ са преведени над 713 млн. лева на 58 073 кандидати от цялата страна. За Област Търговище субсидии са получили 1 532 земеделски стопани на обща стойност над 22 млн. лв., каза още Ангелова.

Над 30 фермери посетиха Деня на отворени врати в ОД на ДФЗ в Търговище. Най-много запитвания имаше във връзка с кампанията на НАП за данъчните и осигурителните ангажименти на земеделските стопани към бюджета.

14th Mar2017

От 27 март започва прием по мярка Е от Националната пчеларска програма

by Орало

От 27 март до 7 април 2017 г. Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления по мярка Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“ от Националната програма по пчеларство (НПП) 2017–2019 г. Заявленията се подават в Централно управление (ЦУ) на фонда, съгласно изискванията на Наредба 15 от 31.10.2016 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Програмата.

По мярка Е се финансират проучвания на университети, висши учебни заведения, научни институти и научни организации в областта на пчеларството. За финансово подпомагане могат да кандидатстват проекти, получили положителна оценка на практическо-приложната част от комисия в Селскостопанска академия.

В предстоящия прием може да се кандидатства в две  направления. Първото е свързано с проучвания на различните фактори, които влияят върху размножаването, генетичните промени и здравния статус на медоносната пчела в България, както и причините за синдрома на празния кошер. Втората дейност по мярката е за проучване спецификата на добива на манов мед в иглолистните гори в Родопите.

Определеният бюджет за всяка от двете дейности от мярка Е е в размер на 89 785 лева.

Образец на заявлението за подпомагане по мярката и всички документи, касаещи приема, са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.

10th Feb2017

С близо 5 млн. лева годишно ще бъдат подпомагани стопаните по Пчеларската програма

by Орало

С близо 5 млн. лева годишно ще бъдат подпомагани стопаните по Националната програма по пчеларство в периода 2017–2019. Това обяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Георги Желязков по време на откриването на 15-тото Международно изложение „Пчеларство Плевен 2017”, което се провежда от 9 до 12 февруари под патронажа на Министерство на земеделието и храните и Областния управител на Плевен.

Проф. Желязков заяви, че това е четвъртата по ред Национална програма по пчеларство, която е одобрена с Решение на ЕК и е с бюджет над 4,7 млн. лв. за всяка от трите години на изпълнението ѝ. Като новост, проф. Желязков посочи, че Пчеларската програма ще финансира закупуване на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед. За първи път ще стартира и мярката, свързана с практикуване на подвижно пчеларство. „У нас се произвеждат близо 11 хил. тона мед годишно, близо 7 хил. тона се изнасят. Няма друг български продукт, който над 50% да бъде продаван извън страната ни,” заяви още зам.-министър Желязков.

По думите му българският мед е много добре приет на всички външни пазари, а всеки готов продукт, който е произведен и е експортно ориентиран носи по-голяма добавена стойност, което води да устойчиво развитие на сектора. Като още една възможност за подпомагане на сектора, зам.-министър Желязков посочи направлението „Биологично пчеларство” от Програмата за развитие на селските райони.

16th Jan2017

Фонд „Земеделие“ ще кредитира одобрени проекти по Пчеларската програма

by Орало

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди условията, при които одобрените кандидати по Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г. ще имат възможност чрез кредит да реализират проектите си. Облекчените условия на Схемата за кредитиране ще позволят на бенефициерите по НПП да получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти по мерки А, Б, В и Д от Програмата –  за нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки, ветеринарно-медицински препарати. Обхватът на новата схема за кредитиране е разширен, като в него са включени също така и разходите за закупуване на пчеларско оборудване и прикачен инвентар за подвижно пчеларство.

Кредитите се отпускат пряко от ДФ „Земеделие” при лихва от 4% на годишна база като финансирането е еднократно. Максималният размер на отпусканите средства е до 80 на сто от размера на реално договорените разходи по сключени договори за покупко-продажба.

Ново облекчение по схемата е отпадането на изискването за откриване на банкова сметка със специално предназначение, както и издаването на съгласие за директен дебит.

След одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП пчеларите ще могат да подават заявления за кредит в областните дирекции на Фонда по постоянен адрес на физическото лице и по адрес на регистрация на юридическото лице. Пълна информация за кандидатстване по схемата за кредитиране е достъпна на сайта на ДФЗ.

18th Nov2016

С бюджет от близо 4.6 млн. лева стартира новият прием по пчеларската програма

by Орало

Със Заповед № 03-РД/3199 от 16.11.2016 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ от 21 ноември стартира приемът за 2017 година по новата Национална програма по пчеларство. Заявленията ще се приемат до 2 декември. Определеният общ бюджет е в размер на 4 579 020 лева.

pcheli пчелиЗа първи път по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” кандидатите ще бъдат подпомагани за закупуване на дребен пчеларски инвентар. За този прием е определен бюджет от 359 139 лева за дейността „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед“. Кандидатите, които отглеждат от 20 до 100 пчелни семейства, ще бъдат подпомагани при закупуването на центрофуги, ножове за разпечатване, матуратори, восъкотопилки, вани за разпечатване. Размерът на финансовата помощ е определен в програмата на 50% и не повече от 2 500 лв. за цялата дейност.

По познатата на пчеларите мярка Б „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата” отново ще се подпомага закупуването на препарати за пролетно и есенно третиране на пчелните семейства. Бюджетът по мярката е 1 795 694 лева.

Стопаните, отглеждащи между 20 и 100 пчелни семейства, които се занимават с подвижно пчеларство, ще могат да получат финансово подпомагане за закупуване на нов прикачен пчеларски инвентар по мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство”. Мярката предвижда общо 89 785 лева за закупуването на нови пчеларски ремаркета и пчеларски платформи с минимална вместимост 10 кошера, както и системи прикачен инвентар, включващи пчеларско ремарке (колесар) и пчеларска платформа с посочената вместимост. Размерът на финансовата помощ е определен в програмата на 50% и не повече от 2 500 лв. за цялата дейност.

Мярка Г „Мерки за подпомагате на лабораториите за анализ на пчелните продукти“ дава възможност на пчеларите да получат финансово подпомагане за извършването на лабораторни анализи на произведения мед. Разполагаемият ресурс по мярката е 44 892 лева.

В този прием по Мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” са предвидени общо 2 289 510 лв. за закупуването на нови кошери, пчелни семейства и пчелни майки.

Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. е с общ бюджет от приблизително 14.28 млн. лева, от които 50 на сто са осигурени от ЕС и 50% – от националния бюджет.

Интензитетът на подпомагането за физически и юридически лица се запазва до нивата от предходния програмен период – 80% по мерки Б и Г и 70% от инвестираните средства в нови отводки и пчелни майки. Единствено за закупуване на нови кошери е определен различен интензитет – 50 на сто.

От тази година по програмата ще се допуска и участието на признати организации на производители на мед и пчелни продукти. Организациите трябва да са одобрени по реда на Наредба № 12 от 5.05.2015 г. на министъра на земеделието и храните. Те ще могат да се възползват от подпомагане за третиране срещу вароатозата по мярка Б, за извършване на физикохимичен анализ на пчелния мед по мярка Г, както и за закупуване на отводки и пчелни майки при условията на мярка Д от програмата. На организациите на производители ще бъде предоставяна финансова помощ в размер от 85 на сто от извършените разходи по мерки Б и Г, както и до 75% от стойността на закупените отводки и 80% от стойността на пчелните майки.

Важно за пчеларите, които ще кандидатстват за подпомагане по Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 г., е изменението на срока за изпълнение на дейностите – от 1 август 2016 година до 31 юли 2017 година.

08th Sep2016

Над 4 милиона лева държавна помощ за пчеларите за 2016 година

by Орало

pcheli пчелиУправителният съвет на фонд „Земеделие” одобри минимална помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2016 г. в размер на 4 379 000 лева. Финансовата помощ е предназначена за физически лица, еднолични търговци,  юридически лица и кооперации, регистрирани към 29 февруари 2016 г. по Наредба 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Пчелините, с които се кандидатства за подпомагане, трябва да са регистрирани като животновъдни обекти по изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност не по-късно от 29 февруари 2016 г.

По схемата ще се подпомагат пчелари, отглеждащи между 20 и 200 пчелни семейства, като за стопаните с над 200 пчелни семейства de minimis ще се предоставя за първите 200 пчелни семейства. Размерът на подпомагане на пчелно семейство е до 7 лева.

Земеделските стопани, които отглеждат пчелни семейства, могат да подават заявления от 8 до 26 септември 2016 г. в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на ДФ „Земеделие”. Срокът за сключване на договорите и изплащането на помощта е от 17 до 31 октомври 2016 г.

Общият размер на помощите de minimis за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (20142016 г.).

Повече информация за предоставянето на държавната помощ de minimis за подкрепа на пчеларите за 2016 г. можете да намерите на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

05th Aug2016

Десислава Танева: Сектор „Пчеларство“ ще бъде подпомогнат с близо 4,3 млн. лв.

by Орало

„Сектор „Пчеларство“ ще бъде подпомогнат с близо 4,3 млн. лв. по държавната помощ „De minimis”. Условията, по които ще се кандидатства ще са сходни с миналогодишните и ще бъдат гласувани на Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Това съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на откриването на ХIII Фестивал на странджанския манов мед, който се провежда в гр. Царево. Тя обясни още, че с одобрението на първата нотификация на Програмата за развитие на селските райони 2014–2020г., за първи път ще се осигури директна подкрепа за  мобилното пчеларство по мярка „Агроекология и климат“ за осигуряване на разнообразна паша на пчелите. „Тази мярка бе приета с различни условия, с изискване за мобилни пчелини в територии, които са защитени в „Натура 2000“ и в териториите на НР1 и НР2, с различни природни ограничения. Има и срокове, в които мобилните пчелини трябва да пашуват на тези места“, поясни министърът. Тя информира, че плащането, което ще се получи е на стойност 15,37 евро на пчелно семейство.

DSC_0838Десислава Танева припомни, че идеята за мярката е възникнала в началото на нейния мандат и сега, година и половина по-късно, пчеларите ще могат да се възползват от европейската подкрепа, което ще доведе до ръст в сектора.

DSC_0847

Тя подчерта, че е важно да се преработва добитият мед, за да може при продажбата му той да се продава в завършен търговски вид, с цел по-висока  добавена стойност.  „Процедурата по изготвяне на Защитеното наименование за произход „Странджански манов мед“ е на финален етап в Министерството и ще бъде изпратена в ЕК за вписване в европейския регистър“, информира Танева.

DSC_0869

По време на Фестивала, министърът посочи, че сектор „Пчеларство“ е изключително експортно ориентиран отрасъл, в най-голяма степен от всички сектори в земеделието. Производството на пчелен мед  за страната през 2015г. е било около 11 400 тона, от които 9 400 тона са за износ. Тя благодари на производителите за усилията и труда,  които полага на пазара да има продукт, който е здравословен.

Министърът на земеделието отбеляза, че тази година България ще има рекордна реколта от пшеница и е увеличила производството си във всички категории животни. „Отчитаме най-големият ръст в областта на зеленчукопроизводството и се регистрира най-големият процент на площите с трайни насаждения, благодарение на обвързаната подкрепа”, съобщи още Танева.

Манол Тодоров, председател на пчеларско сдружения „Странджански манов мед“ благодари на Министерството на земеделието и храните, областните структури и общинските служби и ДФЗ за добрата съвместна работа през последните години.

17th Mar2016

Нова наредба цели по-добра защита на пчелите

by Орало

Министерство на земеделието и храните подготви нов проект на Наредба за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. С нея се цели осигуряване на по-добра защита на пчеларите и опазване на отглежданите от тях пчелни семейства. С проектонаредбата се дава по-добра възможност за обезщетения на пчеларите, в случаи на отравяния на пчелни семейства. Проектът е публикуван на сайта на Министерството за публично обсъждане.

pcheli пчелиС промените се въвежда забрана за прилагането на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане, освен в изрично разписанити в Закона за  защита на растенията (ЗЗР) случаи, при изпълнение на определени условия.
Проектонаредбата е обсъдена с представители на неправителствени организации.

18th Feb2016

Започна прием на заявления за компенсация на щети по животни и кошери

by Орало

Заявления по схемата Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия се приемат от днес, 15 февруари, до 26 февруари в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.
На подпомагане подлежат земеделските стопани, които през 2015 г. са включени в регистъра на МЗХ. Те ще получат обезщетение за пчели, едър и дребен рогат добитък, юници над 12 месеца, говеда за угояване от 12 до 24 месеца и агнета до 6 месеца.
Бюджетът на държавната помощ за 2016 г. е 100 000 лева. След приключването на приема и проверката на предоставената от кандидатите информация средствата ще бъдат изплатени до 15 март.

14th Jan2016

Подписват договорите по Националната пчеларска програма

by Орало

pcheliДържавен фонд „Земеделие“ обявява, че приключиха административните проверки на приетите заявления по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2014–2016г. (НПП), а също така и първото класиране на кандидатите за подпомагане по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” от програмата. Списък на класираните пчелари с одобрени заявления е качен на сайта на ДФ „Земеделие“. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори в областните дирекции на ДФЗ-РА, където са подали документи за участие.
От тази седмица започва подписването на договори и по останалите мерки от Програмата.
В законовия срок за прием по НПП 2014–2016г. бяха приети над 2000 заявления за подпомагане с обща стойност на финансовата помощ около 7.7 млн. лв. Бюджетът по програмата за 2016г. е в размер на 4 431 526 лв.
По мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” бюджетът е 350 000 лева, по мярка Б „Борба срещу вароатозата“ – 2 200 000 лв., а по мярка В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелен мед” – 55 000 лв. Общият размер на подпомагане по Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” е 1 486 526 лева, от които 543 263 лв. е бюджетът за закупуване на кошери, 543 263 лв. – за поддържане и увеличаване на пчелните семейства, 400 000 лв. – за закупуване на пчелни майки. Бюджетът по мярка Д „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти” е 300 000 лв., като за проучване на продуцентите на мана и на мановия мед от тях в района на Родопите са предвидени 100 000 лв., а за установяване на причините за загуба на пчелни семейства – 200 000 лв.
Съгласно Наредба № 9/2013 за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство 2014-2016 на сайта на ДФЗ са публикувани и лимитите на разходите за мерките и дейностите по Програмата.

11th Oct2015

От 26 октомври започва прием по Националната пчеларска програма

by Орало

pcheliОт 26 октомври до 6 ноември 2015г. Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за подпомагане по мерките от Националната програма по пчеларство 2014-2016г. Финансовата помощ за подпомагане в периода на прием е в размера на бюджета на всяка от мерките от Програмата.

По мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” бюджетът е 350 000 лева, по мярка Б „Борба срещу вароатозата” – 2 200 000 лв., а по мярка В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелен мед” – 55 000 лв. Общият размер на подпомагане по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” е 1 486 526 лева, от които 543 263 лв. е бюджетът за закупуване на кошери, 543 263 лв. – за поддържане и увеличаване на пчелните семейства, 400 000 лв. – за закупуване на пчелни майки. Бюджетът по мярка Д „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти” е 300 000 лв., като за проучване на продуцентите на мана и на мановия мед от тях в района на Родопите са предвидени 100 000 лв., а за установяване на причините за загуба на пчелни семейства – 200 000 лв.

Съгласно Наредба №9/2013 за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство 2014-2016 са определени и лимитите на разходите за мерките и дейностите по Програмата.

Образец на заявление за подпомагане по Националната програма по пчеларство и всички документи, касаещи приема, могат да бъдат намерени на сайта на ДФ „Земеделие“:

http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/meso-i-pchelarstvo/-2014—2016/-2016—/

03rd Oct2015

Министър Танева: България предлага в новия програмен период пчелите да бъдат включени в обхвата на озеленяването

by Орало

България предлага в новия програмен период пчелите да бъдат включени в обхвата на озеленяването. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на конференция „Нови предизвикателства пред пчелите: Пътят напред”, която се проведе в Брюксел. Тя допълни, че страната ни е за въвеждане на европейски регистър на пчелните семейства. По думите ѝ, именно подобна база данни би подкрепила сектор „Пчеларство“, като ще се създадат добри условия за прозрачност и сигурност.

DSC_6262

Десислава Таневa подчерта и необходимостта от включването на меда в обхвата на земеделските продукти , които могат да бъдат доставени в училищата. ,,Това е и част от възпитанието на младото поколение как да се храни здравословно“, допълни тя. Министър Танева каза още, че България е и за удължаване на срока за забрана на неоникотоноиди при сортиране на семена. По време на конференцията тя заяви, че страната ни е на осмо място в Европейския съюз по производство на пчелен мед. „В България това е секторът, в който биологичното производство е с най-голям относителен дял от цялото производство, а именно 20%“, отбеляза Танева.

20150930055046

Конференцията „Нови предизвикателства пред пчелите: Пътят напред” е част от поредица събития, посветени на Европейската седмица на пчелите и опрашването, която се провежда за четвърта поредна година. Организатор на тазгодишното издание за първи път е българският евродепутат Мария Габриел в качеството ѝ на председател на Работната група „Пчеларство и здраве на пчелите”, както и зам.-председател на цялата интергрупа. Министър Танева заяви още, че в България името Мария Габриел и медът и пчелните продукти вече са синоним. „Тя е лицето за по-добри условия за развитие на сектор „Пчеларство“, подчерта министърът.

DSC_6331

В рамките на Европейската седмица на пчелите и опрашването министър Танева и евродепутатът Мария Габриел откриха „Селището на пчелите“, по време, на което българският щанд предизвика огромен интерес, с участието на 12 български производители на мед.

04th Sep2015

Фестивала на меда за 14-и пореден път в Несебър

by Орало

Кметът на Община Несебър Николай Димитров официално откри Националния фестивал на меда, който се провежда за 14 пореден път в града под егидата на ЮНЕСКО.

Това стана в присъствието на евро депутатката Мария Габриел – ръководител на българската делегация в групата на ЕНП в Европейския парламент и зам.председател на групата на ЕНП в ЕП и Десислава Танева министър на земеделието и храните,пристигнали специално за участие в националната конференция на тема: „Пчеларският сектор в България – състояние и перспективи”.

IMG_7161-1

Форумът, по инициатива на сдружение „Клуб на пчеларите №1 в България”, се организира от евродепутатката и Министерството на земеделието и храните с подкрепата на Община Несебър.

В приветствието си към участниците във фестивала, което продължава до 12 септември, Мария Габриел изтъкна, че Фестивалът на меда в Несебър е първият в страната и е първообраз на други фестивали. И, че той е не само национален, а и интернационален, тъй като за него се говори в самия Европарламент. И, че именно благодарение на българските пчелари, страната ни е разпознаваема като пчеларска страна и гласът и се чува, вследствие на адекватните и аргументирани предложения, които правят.

След приветствието и на Десислава Танева и артистичната програма на площад „Месамбрия”, кметът Димитров влезе в ролята на гид,показвайки на именитите гости павилионите на меденото изложение и обектите по Духовния път „Вяра в Несебър”. Той не пропусна да ги отведе и в галерията на Дружеството на несебърските художници.

В първата част на националната конференция,която се проведе в салона на народно читалище „Яна Лъскова 1904”, темите по които се водиха дискусии бяха: „Ключови приоритети за бъдещето на пчеларския сектор”, „Здравеопазване на пчелните семейства”, „Настаняване, урегулиране, охрана и кражби на пчелни семейства”, „Подпомагане на пчелните семейства и пчеларите”, „Качество, маркетинг и реализация на българските пчелни продукти” и „Стратегия за развитие на пчеларството”.

Във втория панел на конференцията се дискутира по темите: „Пътят напред: общо представителство в пчеларския сектор”, „Организационно състояние на пчеларството в България”, „Общото представителство в сектора: гарант за успешно развитие на пчеларството”.

Участниците в конференцията гласуваха и Резолюция за бъдещето на пчеларския сектор в България, предложена от евродепутатката Мария Габриел.

Форумът бе открит от несебърския пчелар Кирил Киро – почетен председател на сдружение „Клуб на пчеларите №1 в България”, обявен от пчеларската общност в страната и за министър-председател и за цар на пчеларите в България.

IMG_7217 -2

Във встъпителното си слово на конференцията Мария Габриел, че проблемите на пчеларите са проблеми, по които европейските институции работят. Тя сподели,че за първи път в Европейския парламент е успяла да събере работна група, посветена на пчеларите и здравето на пчелите. И, че това е група, която за първи път от 1979г., успява да събере необходимата подкрепа в ЕП, за да бъде създадена”.

Една от най-важните теми, която се обсъжда на европейско ниво е за ползата от опрашването. Габриел припомни, че пчелите не носят само мед и пчелни продукти, а опрашването е това, което оказва влияние за биоразнообразието.

Според нея ролята на пчелата остава в страни от общественото внимание.По темата за неоникотиноидните пестициди българските пчелари обаче бяха активни и успяха за 2 години да бъде наложена забрана. Тя припомни, че тази забрана изтича през декември 2015. И, че до 30 септември е срока да реагира с анализ на пчеларите от страните членки, да се предоставят факти на ЕС, че тази 2-годишна забрана е довела до положителен ефект и мораториумът да продължи, информира Габриел.

Евродепутатката обърна внимание и на друга важна тема свързана с обучението на младите пчелари. Според нея секторът може да се развива устойчиво, което става с предаване на опит от по-опитните към по-младите. Тя обърна внимание, че е важно да се популяризират българските медни продукти на международни изложения. Министър Десислава Танева апелира за създаването на единна браншова организация за защита на националния интерес на българското пчеларство.Тя изтъкна,че именно по този начин пчеларите ще могат да защитават интересите си и ще бъдат убедени, че представляващата ги организация защитава принципно бранша,а не определен регион или група пчелари.

Нужно ви е обединение, което ще осигури по-голямо пазарно присъствие. Вашето влияние като единна браншова организация, като партньор на изпълнителната и на законодателната власт би било много по-голямо, от колкото при сегашната разпокъсаност, изтъкна министър Танева.

Пчеларството е един от бутиковите сектори в земеделието, които показват тенденция за растеж и повишаващ се интерес от както от страна на производителите, така и на потребителите. В биологичното производство пчеларството е секторът, който има най-голяма относителна тежест,тъй като 20% от продукцията му е под контрол за биологично производство. Това повишава възможностите за доход предвид европейското и световно търсене на биологична продукция, заяви още земеделският министър.

Танева информира участниците в конференцията, че се подготвя първата нотификация на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014–2020г., в която в частта агроекология ще бъде предложена мярка за земеделски производители, които произвеждат медоносни култури и ги предоставят за пашуване на пчелни семейства. За първи път българските производители ще бъдат подпомогнати в обхвата на компенсаторните мерки по ПРСР.

Участниците в пчеларския форум приеха резолюция за бъдещето на пчеларския сектор, което се случва за първи път в сектора на пчеларството. В текста на документа са записани основните проблеми, посочени от самите пчелари и предложения за тяхното решаване.

„Надявам се тази резолюция да се превърне в настолна книга за пчеларството и в отправна точка за създаването на такава национална представителна организация, която да защитава интересите на всички български пчелари. По всяка една от точките на резолюцията ще инициирам отделна дискусия, за да можем с национални и международни експерти да обсъдим възможностите за реализирането им. Днес поставихме началото на един процес, който би могъл да отвори нова страница в развитието на българското пчеларство”, заяви Мария Габриел, която е председател и на работната група по пчеларство в Европейския парламент

Максим Момчилов

04th Sep2015

Близо 1500 пчелари ще получат финансиране по три мерки от НПП 2014-2016г.

by Орало

pcheliПриключи приемът на заявления за изплащане на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016г. за пчелари, изпълнили инвестициите си по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в Европейския съюз”. В предвидените срокове в ДФ „Земеделие“ са подадени 1 478 заявления за плащане от подписаните с кандидатите 1 776 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по НПП.

Схемата за кредитиране със средства на ДФ „Земеделие” на лица с одобрени проекти по НПП се прилага за четвърта поредна година. Така се дава възможност на по-голям брой пчелари да осигурят необходимия им финансов ресурс за реализация на одобрените проекти по мерки Б и Г от програмата – за разходите за закупуване на препарати за борба срещу вароатозата, за закупуване на кошери, пчелни семейства и пчелни майки.

За 2015 година по схемата за кредитиране са предоставени 119 кредита на стойност 551 694 лв., при лихвен процент в размер на 5% годишна лихва.

Крайният срок за всички плащания към пчеларите за прием 2015г. е 15 октомври.

02nd Aug2015

Пчеларите ще получат компенсаторни плащания по ПРСР

by Орало

AhJjkvLN3EwOWvxzsxWF2HbDqWbOFc3VMWkkFkEXvlK4„В готвената първа нотификация на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. ще предложим изменение на мярката по агроекология, (more…)

07th Jul2015

Близо 5000 пчелари искат помощ de minimis

by Орало

pcheliЗаявления за подпомагане от близо 5000 пчелари за над 445 000 пчелни семейства са постъпили в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”. Приемът на документи за подпомагането de minimis за справяне с последствията от нестабилните климатични условия през 2014г. и началото на 2015г. се приемаха от 10 до 30 юни. По схемата можеха да кандидатстват само регистрирани по Наредба № 3 пчелари, които имат поне 10 пчелни семейства. Независимо какъв е максималният брой на пчелните семейства, които притежава пчеларят, поискал подпомагане, помощ се полага на максимум 200 от тях. Общият бюджет по схемата de minimis за пчеларите е 3,5 милиона лева.

Подпомагането, което ще бъде разпределено на всяко пчелно семейство ще стане ясно след като приключи окончателната обработка на документите и се установи каква част от заявителите са допустими за подпомагане.

Срокът за сключване на договори и изплащане на средствата на пострадалите пчелари е от 13 до 31 юли 2015г. Общият размер на помощите de minimis за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337, 45 лв.) за период от три данъчни години (2013–2015).

17th Jun2015

ДФ „Земеделие” ще приема документи за плащане по пчеларската програма от 22 юни

by Орало

pcheliОт 22 юни до 31 август 2015г. пчеларите, изпълнили инвестициите си по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в Европейския съюз” от Национална програма по пчеларство (НПП) за тригодишния период 2014-2016, ще могат да подават заявления за плащане.

Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие”, както следва:

 • Областна дирекция София (за София-град, София-област и Перник);
 • Областна дирекция Варна (за Варна, Добрич и Шумен);
 • Областна дирекция Разград (за Разград, Русе и Силистра);
 • Областна дирекция Велико Търново (за Велико Търново, Търговище и Габрово);
 • Областна дирекция Монтана (за Монтана и Видин);
 • Областна дирекция Плевен (за Плевен, Ловеч, Враца);
 • Областна дирекция Благоевград (за Благоевград и Кюстендил);
 • Областна дирекция Пловдив (за Пловдив и Пазарджик);
 • Областна дирекция Хасково (за Хасково и Стара Загора);
 • Областна дирекция Кърджали (за Кърджали и Смолян);
 • Областна дирекция Ямбол (за Ямбол, Сливен и Бургас).

Образци на документите за плащане са публикувани на официалния сайт на ДФ „Земеделие” – www.dfz.bg в раздел „Селскостопански пазарни механизми”/ Месо и пчеларство/ Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 / Прием 2015-ВАЖНО”.

Финансовата помощ по пчеларската програма се изплаща до 45 дни от приемането на заявленията. Условие за получаването ѝ е кандидатите да са изпълнили стриктно инвестициите, за които имат сключен договор с ДФЗ.

Пчелари, които не са изпълнили изцяло инвестициите си по НПП, ще бъдат лишени от възможността да кандидатстват за същия вид инвестиции през следващия прием на програмата. Изключение правят само пчеларите, които не са изпълнили инвестициите си, поради настъпили форсмажорни обстоятелства.

Крайният срок за всички плащания към пчеларите за прием 2015г. е 15 октомври 2015г.

 

Pages:12»